Kvalitetssikring via ISO 9001:2015-certificering

DMR vil i ethvert kundeforhold tilstræbe at levere ydelser og produkter, hvis omfang og kvalitet, svarer til kundens forventninger og krav.

Vi er i høj grad opmærksom på at kvalitet og troværdighed er altafgørende for en privatejet konsulentvirksomhed.

For at sikre en ensartet og høj kvalitet udføres kvalitetssikringen af alle DMR’s rapporter af en medarbejder eller fagspecialist, der har den nødvendige faglighed, og har ansvar og beføjelser til at lave kvalitetssikring af den konkrete opgave, uanset hvilken kunde og fra hvilket kontor opgaven løses.

DMR har udarbejdet en kvalitetshåndbog, der bl.a. baseres på følgende kvalitetskriterier:

 • omfang og kvalitetsmål for en ydelse eller et produkt skal være specificerede, entydige, let forståelige og opnåelige,
 • ansvarsfordeling og beføjelser skal fastlægges for alle funktioner, der kan påvirke kvaliteten,
 • ledelsen skal regelmæssigt vurdere og justere kvalitetshåndbogen for løbende at forbedre kvaliteten, effektiviteten og reducere omkostningerne,
 • ledelsen skal sikre, at kvalitetspolitikken gennemføres og vedligeholdes ved en målrettet motivation og efteruddannelse af medarbejderne.

Kvalitetsstyringssystemet er certificeret i henhold til ISO 9001:2015.

Kvalitetspolitik:
 • Sikre vores kunders tilfredshed med DMR’s rådgivning.
 • Arbejde for, at kunden opfatter rådgivningsydelserne som bedre end konkurrenternes.
 • DMR besidder høj faglighed, og har ambition om at være brancheførende.
 • Levere rådgivningsydelsen på minimum det aftalte tidspunkt.
 • Fastholde et forretningsmæssigt sundt grundlag i DMR.

På baggrund af kvalitetspolitikken er der opstillet nedenstående retningslinjer og målsætninger.

Kunder

 • Klarlægge og opfylde kundens krav og forventninger og at tilstræbe at yde god rådgivning, der sikrer miljømæssigt, teknisk og langsigtet økonomisk optimale løsninger.
 • Kunden er altid i fokus som en aktiv partner, og der følges løbende op på kundens grad af tilfredshed med den ydede rådgivning.
 • Være kundens foretrukne samarbejdspartner.

Medarbejdere, faglighed og bemanding

 • Rådgivning ydes på et solidt, fagligt velfunderet grundlag, med udgangspunkt i tekniske normer, nyeste erfaringer og indhentet viden samt gældende lovgivning.
 • Der leveres ydelser af god og reproducerbar kvalitet, og den aftalte budget- og tidsramme overholdes.
 • Der ansættes og fastholdes en dygtig, engageret, dynamisk og kvalitetsbevidst medarbejderstab, der udvikles gennem målrettet fokusering af den enkeltes potentiale.
 • DMR tilstræber at være på forkant med den videnskabelige, tekniske, administrative og økonomiske udvikling inden for sine arbejdsområder.
 • DMR foretager løbende forbedringer af sit kvalitetsniveau og –ledelsessystem.
 • DMR udfører sine aktiviteter på en så sikker og forsvarlig måde og i så hensigtsmæssige omgivelser, at der fastholdes et arbejdsmiljø, der skaber motiverede og velfungerende medarbejdere.

Målsætninger/KPI

 • Der foretages bl.a. årlige kundetilfredshedsmålinger med følgende målsætninger:
  • 85% af de kundesvarene skal have karakteren 7-10.
  • NPS-værdier >50.
  • >80% af kunderne skal kunne anbefale DMR.