Oprensning af jordforurening

Opgravning af forurenet jord - dmr.dk

Opgravning:

Langt den mest anvendte oprensningsmetode til fjernelse af forurenet jord er stadig opgravning.

Dette skyldes flere forhold, bl.a. at det normalt er en oprensningsmetode, der er relativ hurtig frem for in-situ oprensinger, der typisk kan tage flere år, dels at der er tale om en langt mere sikker løsning end in-situ oprensningerne. DMR kan dog også tilbyde rådgivning ved udførelse af in-situ oprensninger, se her.

Desuden har afgravningsløsninger den fordel, at der relativ hurtigt kan fjernes terænnære jordforureninger, der f.eks. udgør en risiko for anvendelsen til f.eks. parcelhushave.

Det er ved graveløsninger vigtigt, at der foretages en grundig sortering af den opgravede jord, da både bortskaffelsesmulighederne og -prisen vil være meget afhængig af forureningsniveauerne i den opgravede jord.

Jordhåndtering:

I henhold til Jordforureningsloven skal alle flytninger af jord fra potentielt forurenede grunde godkendes af miljømyndigheden.

For hurtigt og effektivt at kunne vurdere hvortil jorden skal bortskaffes, har DMR anskaffet feltudstyr, så DMR hurtigt i felten kan bestemme olieindholdet i den opgravede jord. Resultaterne vil som udgangspunkt foreligge samme dag som prøverne udtages.

DMR tager kontakt med de relevante miljømyndigheder, så det sikres, at feltudstyrets anvendelse er aftalt og kan accepteres af miljømyndighederne som dokumentation.

Hvis der i forbindelse med de foretagne analyser konstateres forurening, er DMR i kraft af sin erfaring i stand til at anvise billige bortskaffelsesmuligheder for jorden.

I en række tilfælde vil det endvidere være muligt, at få myndighederne til at godkende en genanvendelse af lettere forurenet jord. Dette kan medføre betydelige besparelser på bygge- og anlægsprojekter.

Kontakt os for rådgivning og konkrete tilbud.

Kontaktpersoner


Claus Larsen
Kontorleder, kvalitetschef
Civilingeniør

+45 20 95 06 55
E-mail

Sjælland


Jens-Ole Petersen
Kontorleder, markedsdirektør
Civilingeniør

+45 22 18 98 99
E-mail

Jylland


Lars Mortensen
Markedsdirektør
Civilingeniør

+45 40 76 06 66
E-mail

Fyn


Lorenz Volz
Kontorleder, afdelingsleder bygningsundersøgelser
Cand.scient., geograf

+45 40 76 06 61
E-mail