Vandhåndteringsplan

Etablering af privat regnvandsanlæg - råd og rådgivning

Vi anbefaler, at du i de helt tidlige projektfaser udarbejder en vandhåndteringsplan. Fordelen er, at du tidligt får skabt plads og rum i projektet til en optimal håndtering af regnvand. Det gør det mere enkelt, at samtænke projektelementer og løse evt. udfordringer. Mange kommuner stiller desuden krav om, at vandhåndteringen er defineret allerede i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan.

I arbejdet med vandhåndteringsplaner udføres en screening af mulige påvirkninger fra oplandet omkring lokalplansområdet. Vi indgår i dialog med kommune og forsyningen, samt bygherre eller bygherres arkitekter tilknyttet projektet. Det gør vi for at afklare lokale muligheder, begrænsninger og lovgrundlag. Samtidig gennemgår vi gældende planforhold som f.eks. eksisterende spildevandsplaner og klimatilpasningsplaner.

Udarbejdelse af en vandhåndteringsplan kan inddeles i følgende trin:

  • Kortlægning af eksisterende strømningsveje, oversvømmelsestruede områder, myndighedskrav og muligheder for afledning (kloak, vandløb, nedsivning),
  • Skitsering af fremtidige robuste løsninger til vandhåndtering.
  • Myndighedsdialog om krav og intern dialog om mål, ambitioner og ønsker til vandhåndteringen. Vi støtter op om dialogen og vores erfaring er at den konkrete indledende skitsering af løsninger er et godt dialogværktøj, der sikrer at du ender ud med et projekt for vandhåndtering der giver mest mulig værdi for dig som projektudvikler og samtidig lever op til myndighedernes krav. På dette stadie er det simpelt at tilpasse og udvikle vandhåndteringsplanen.
  • Endelig vandhåndteringsplan. Med afsæt i oversvømmelsesrisiko, løsningsmuligheder og krav fra myndigheder udarbejdes en endelig vandhåndteringsplan der lever op til dine ønsker og behov. Vandhåndteringsplanen vil beskrive rammerne for håndtering af regnvand i lokalplansområdet. Rammer for vandhåndtering spænder fra løsninger med simple afløb til forsinkelse i grønne tage, bassiner eller anlæg til genanvendelse for regnvand.
  • Når byggeri og øvrige projektelementer ligger fast, kan der desuden udarbejdes et detailprojekt for vandhåndtering. Her dimensioneres regnvandsanlæg og overfladisk afstrømning. Det kræver ofte beregninger og undersøgelser i felten (fx nedsivningstest, måling af grundvandsstand og kote på kloaktilslutning).

Vi har både geoteknikere og miljøteknikere i DMR og kan derfor enkelt og tidsbesparende kombinere måling af de vandtekniske parametre med feltarbejder for geoteknik og jordforurening som ofte foretages i de samme projektfaser.

Vi har stor erfaring med at støtte private udviklere i etablering af vandhåndteringsplaner, der lever op til myndighedskrav og individuelle ønsker. Vi tager altid gerne et uforpligtende indledende møde om muligheder og udfordringer i dit projektområde.

Kontakt os for rådgivning og konkrete tilbud.

Sjælland


Mette Kajhøj
Afdelingsleder, ingeniør
+45 40 76 04 24
E-mail

Jylland og Fyn


Henrik Krogh
Ingeniør
+45 25 50 55 35
E-mail