Vandhåndteringsplan

Etablering af privat regnvandsanlæg - råd og rådgivning

En vandhåndteringsplan udarbejdes typisk i forbindelse med nye udstykninger eller opførelse af nye bygninger. En vandhåndteringsplan beskriver hvordan regnvand og spildevand håndteres i dag, og hvordan regnvand og spildevand skal håndteres i fremtiden. For regnvand gælder det både for det vi kalder for en hverdagsregn, som typisk ledes til kloakanlæg eller lokale regnvandsløsninger, og
ekstremregn, som er det regnvand der ikke er plads til i de etablerede systemer til håndtering af regnvand. En vandhåndteringsplan beskriver desuden de rammer og forudsætninger, der er for planlægningen af den fremtidige vandhåndtering.

En række kommuner stiller krav om udarbejdelse af en vandhåndteringsplan, ofte i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan. Det er dog som udgangspunkt altid en god ide at få udarbejdet en vandhåndteringsplan i de tidlige projektfaser. Fordelen ved en vandhåndteringsplan er, at du tidligt får skabt plads og rum i projektet til en optimal håndtering af regnvand. Det gør det mere enkelt, at samtænke projektelementer og løse evt. udfordringer. Samtidig sikres gennem en tidlig planlægning, at dine- eller tilstødende naboarealer ikke udsættes for øget oversvømmelsesrisiko ved gennemførelse af projektet.

DMR kan bistå med udarbejdelse af en vandhåndteringsplan for dit projekt. Det er en opgave vi har solid erfaring med. Vores vand- og klimaeksperter har udarbejdet rigtig mange vandhåndteringsplaner i alle landets afkroge. Vi kan desuden også tilbyde at inkludere risiko for oversvømmelse relateret til terrænnær
grundvandsstand, søer og vandløb samt havvand i din vandhåndteringsplan.

I vores arbejde med vandhåndteringsplaner udføres en screening af mulige påvirkninger fra oplandet omkring lokalplansområdet. Vi indgår i dialog med kommune og forsyningen, samt bygherre eller bygherres arkitekter tilknyttet projektet. Det gør vi for at afklare lokale muligheder, begrænsninger og
lovgrundlag. Samtidig gennemgår vi gældende planforhold som f.eks. eksisterende spildevandsplaner og klimatilpasningsplaner.

Udarbejdelse af en vandhåndteringsplan kan inddeles i følgende trin:

  • Kortlægning af eksisterende strømningsveje, oversvømmelsestruede områder, myndighedskrav og muligheder for afledning (kloak, vandløb, nedsivning).
  • Skitsering af fremtidige robuste løsninger til vandhåndtering.
  • Myndighedsdialog om krav og intern dialog om mål, ambitioner og ønsker til vandhåndteringen. Vi støtter op om dialogen. Vores erfaring er, at den konkrete indledende skitsering af løsninger er et godt dialogværktøj, som sikrer, at du ender ud med et projekt for vandhåndtering, der giver mest mulig værdi for dig, som projektudvikler, og samtidig lever op til myndighedernes krav. På dette stadie er det simpelt at tilpasse og udvikle vandhåndteringsplanen.
  • Endelig vandhåndteringsplan. Med afsæt i oversvømmelsesrisiko, løsningsmuligheder og krav fra myndigheder udarbejdes en endelig vandhåndteringsplan, der lever op til dine ønsker og behov. Vandhåndteringsplanen vil beskrive rammerne for håndtering af regnvand i lokalplansområdet. Rammer for vandhåndtering spænder fra løsninger med simple afløb til forsinkelse i grønne tage, bassiner eller anlæg til genanvendelse for regnvand.
  • Når byggeri og øvrige projektelementer ligger fast, kan der desuden udarbejdes et detailprojekt for vandhåndtering. Her dimensioneres regnvandsanlæg og overfladisk afstrømning. Det kræver ofte beregninger og undersøgelser i felten (fx nedsivningstest, måling af grundvandsstand og kote på kloaktilslutning).

Vi har stor erfaring med at støtte private udviklere i udarbejdelse af vandhåndteringsplaner, der lever op til myndighedskrav og individuelle ønsker. Vi tager altid gerne et uforpligtende indledende møde om muligheder og udfordringer i dit projektområde.


Mette Kajhøj
Afdelingsleder, ingeniør
+45 40 76 04 24
E-mail