Fotoregistrering og vibrationsmåling

Fotoregistrering og vibrationsmåling

Fotoregistrering

I forbindelse med gravearbejde, fundering, anlægsarbejder samt grundvandssænkning, hvor det vurderes, at der er risiko for at påføre skader på nabobygninger eller omkringliggende bygningsværker, bør der udføres en fotoregistrering.

Af risikofyldte arbejder kan f.eks. nævnes grundvandssænkning, ramning af pæle og spuns, vibrationer ved indbygning af fyldjord, gravearbejde nær eksisterende bygninger og lignende. Alle anlægsarbejder er omfattet af Byggelovens §12.

Fotoregistrering foretages forud for det pågældende arbejde. Billederne fungerer som dokumentation af bygningernes tilstand før arbejdet er påbegyndt i tilfælde af, at der skulle blive diskussion om eventuelle observerede sætningsskader. Det er derfor vigtigt, at fotoregistreringen udføres grundigt.

DMR Geoteknik har igennem flere år opbygget en stor erfaring med håndtering af såvel små som store fotoregistreringer.

Hvis en fotoregistrering ikke alene er tilstrækkeligt, kan der opsættes vibrationsmålere på eksempelvis nabobygninger.

Vibrationsmåling

Vibrationsmåling anvendes som et supplement til fotoregistrering. Med vibrationsmålinger kan man følge byggeriets påvirkning af randbebyggelsen i realtime, og derved undgå at påføre vibrationer til nabokonstruktionerne, som overstiger anbefalingerne i normerne.

DMR Geoteknik anvender den nyeste form for teknologi til vibrationsmåling.

Med DMR Geotekniks vibrationsmålere bliver alting opdateret i realtime på en online database, som efter ønske kan tilgås af vores kunder. Af fordele kan følgende nævnes:

 • Kunden har mulighed for at følge vibrationsmålerne online.
 • Der er en bred vifte af muligheder for alarmsystem (E-mail, SMS, blink, m.fl.)
 • Vibrationsmålerne kan styres/indstilles online af en DMR medarbejder.
 • DMRs vibrationsmålere en batterilevetid på op til 4 måneder.

I DMR er vi også certificeret til at udføre miljømåling af vibrationer i det eksterne miljø iht. Miljøstyrelsens orienteringer og vejledninger for området. Dette er relevant når det er belastningen af mennesker der er i fokus, og ikke bygningens påvirkning.


Sebrina Baungaard Bertelsen
Geotekniker, anlægsingeniør
+45 25 50 55 22
E-mail

Byggelovens §12 og §12A

Byggelovens §12 og §12A beskriver de krav der stilles til en bygherre eller entreprenør, når det kommer til sikring af naboer og nabokonstruktioner i forbindelse med grave- og funderingsarbejder. Følgende er citeret direkte fra https://danskelove.dk/byggeloven:

§12

 • Ved fundering, udgravning, ændring af terrænhøjde eller anden terrænændring på en grund skal, uanset om arbejdet i øvrigt er omfattet af loven, træffes enhver foranstaltning, der er nødvendig for at sikre omliggende grunde, bygninger og ledningsanlæg af enhver art.
 • Ejeren af en ejendom, som skal sikres efter stk. 1, skal efter kommunalbestyrelsens bestemmelse afholde en forholdsmæssig del eller efter omstændighederne hele udgiften til sikring af hans grund eller bygning, hvis sikringsforanstaltninger er nødvendiggjort af uforsvarlige forhold på hans ejendom eller af, at hans bygnings fundering uanset tidspunktet for opførelsen ikke opfylder bestemmelserne i bygningsreglementet.
 • Hvis nedrivning af en bygning nødvendiggør afstivning af tilgrænsende bygning på nabogrund, skal dennes ejer foretage afstivningen. Hvis der i forbindelse med nedrivningen fjernes konstruktion under terrænet, forholdes der i denne henseende efter bestemmelserne i stk. 1 og 2.
 • Den, der agter at foretage et arbejde, hvorved bestemmelserne i stk. 1-3 kan komme til anvendelse, skal mindst 14 dage forud give vedkommende ejer skriftlig meddelelse om arbejdets art og omfang, samt om tidspunktet for dets påbegyndelse.
 • Hvis en mur eller anden bebyggelse har forskudt sig således i forhold til naboskel, at der påføres naboen ulemper, skal ejeren foretage de foranstaltninger, der er nødvendige for at bringe ulemperne til ophør.
 • Yderligere bestemmelser om sikring af omliggende grunde og om adgang til og anden midlertidig rådighed over disse i anledning af udførelse af byggearbejder eller sikringsforanstaltninger i forbindelse med sådanne kan gives i bygningsreglementet.
 • Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til denne paragraf kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§12A

 • Når jordbundsforholdene eller andre forhold i et område er af en sådan beskaffenhed, at de indebærer en risiko for skade på omliggende bygninger, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der skal kunne stilles særlige krav til bygningernes funderingsmetode i det pågældende område, herunder at bygninger ikke må udføres med kældre, og at der ikke må foretages midlertidige eller permanente sænkninger af grundvandstanden i forbindelse med et byggearbejde.
 • Kommunalbestyrelsens beslutning efter stk. 1 er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over de pågældende ejendomme uden hensyn til, hvornår retten er stiftet. Kommunalbestyrelsen giver ejerne meddelelse om beslutningen og lader den tinglyse på ejendommene.