Planlægning, miljøvurderinger og VVM

Miljøvurderinger, miljøscreening og VVM - miljørådgivning

DMR rådgiver både myndigheder og virksomheder i processen omkring miljøvurdering af konkrete projekter samt af planer og programmer.

Det er vigtigt for os at sikre et godt samarbejde med alle parter i et projekt, og det er ofte en fordel, at vi er vant til at samarbejde med både virksomheder og myndigheder.

Kravet om miljøvurdering afhænger af den konkrete plan eller det konkrete projekt. Planer og konkrete projekter, der ifølge lovgivningen skal screenes af myndigheden, skal forinden beskrives i en ansøgning herom. På baggrund af screeningen afgør myndigheden, om der skal gennemføres en miljøvurdering.

DMR rådgiver om alle forhold i forløbet af et projekt lige fra planlægningsfasen til de nødvendige tilladelser er meddelt. Hvis projektet indebærer ændringer i plangrundlaget, tilbyder vi også bistand til udarbejdelse af lokalplanforslag, forslag til kommuneplantillæg og miljøkonsekvensrapporter (VVM).

Miljøvurderingsprocessen omfatter bl.a. vurdering af påvirkninger i form af:

Til brug for opgaveløsningen anvender vi vores erfaring og faglige ekspertise på området, Miljøstyrelsens Vejledning om VVM i planloven, Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer, de nye udkast til vejledninger samt de afgørelser, der løbende danner præcedens på området.

Skal dit projekt eller plan miljøvurderes, så vær klar over, at det er en proces, der tager lang tid. En tidsplan for myndighedens og bygherrens arbejde er derfor noget af det første, der skal tages stilling til.

Kontakt os, og vi kan hjælpe dig videre


Emilie Just Nielsen
Afdelingsleder, cand.scient., geograf
+45 40 76 06 27
E-mail