Cirkulær nedbrydning og genbrug

Gulvplanker fra 1880 afhøvles/pudses og genbruges som planker igen

Kortlæg genanvendelige materialer inden nedrivning

Den miljømæssige gevinst ved at genbruge og opgradere ressourcer er indlysende. En cirkulær økonomi kan nemlig være både sund fornuft, bæredygtig og en god forretning for såvel bygherrer, producenter og forbrugere.

Genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af byggematerialer betinger, at materialerne er fri for skadelige koncentrationer af miljøskadelige stoffer. For eksempel skal betonelementer med malede overflader, som indeholder miljøskadelige stoffer afrenses, så det kun er rent beton, der nedknuses til nyttiggørelse.

Det er derfor vigtigt først at få kortlagt de miljøskadelige stoffer, bygningen indeholder.

Ukendte miljøskadelige stoffer kan give ekstraregninger, tidsforsinkelser og stoppe arbejdet, ind til det er sikret, at de miljøskadelige stoffer i materialerne ikke spredes i miljøet, og at nedrivernes sundhed ikke påvirkes – vi tilbyder derfor en ”totalløsning” bestående af: 

  • først screener vi bygninger for miljøskadelige stoffer,
  • dernæst screenes materialer ift. genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse.

Kontakt os, og vi kan hjælpe dig videre.

Under fanen ”kontakt” kan du finde kontaktoplysninger til dit lokale DMR-kontor. Via søgefunktionen ”ekspertise” i bunden af siden, kan du ved få klik se vores medarbejdere på de 16 danske kontorer, og deres kontaktinformationer.

Du kan også rette henvendelse til vores kontaktperson for en uforpligtende snak om gode erfaringer, ideer og faldgruber ved genanvendelse af byggematerialer.


Dennis Thagaard
Arkitekt
+45 25 50 55 23
E-mail

Få overblik og ideer til genanvendelige byggematerialer

På samme vis som der udføres en bygningsundersøgelse for miljøskadelige stoffer, kan vores arkitekter og teknikere hjælpe dig med en kortlægning af genanvendelige byggematerialer.

Vi vurderer genanvendelsesmulighederne for materialer med og uden indhold af miljøskadelige stoffer. En bygnings- og materialescreening er din sikkerhed for, at du ikke genanvender bygningsmaterialer med eksempelvis PCB, bly eller asbest.

Vores arkitekter og samarbejdspartnere kan bidrage med ideer og konkrete eksempler og løsninger til forædling af træværk til eksempelvis trægulve, vægpaneller med akustikdug i genbrugsplast. Mursten håndteres og genanvendes typisk direkte eller omdannes til teglklinker til vægge og gulve – inde og udendørs.

Vi er praktikere og tænker i brugbare løsninger. Sammen med DMR får du derfor konkrete bud på løsninger og ideer til udnyttelse og forædling af gamle materialer i dit byggeri, så de får ”nyt liv” og i bedste fald kan tilføre nye projekter både historie, kvalitet, æstetik, design og en cirkulær bæredygtighed.

Genbrug og forædling (upcycling) af materialer i praksis

Hvis materialerne kan genbruges direkte i samme form, anbefales tegl ikke nedknust – genbrug opfattes som den bedste løsning. Når du undersøger mulighederne for genbrug og genanvendelse af byggematerialerne i dit renoverings-/nedbrydningsprojekt kan du også få inspiration gennem InnoBYG´s ”Materialeatlas over byggematerialers genbrug og genanvendelsespotentialer” og ”Idékatalog over nye designstrategier for genanvendelse i byggeriet”.

Lægter kan f.eks. upcycles og  genanvendes til akustikpaneler

Ifølge Miljøstyrelsens ressourcestrategi `Danmark uden affald II´ (2015) genanvendes 87% af bygge- og anlægsaffaldet. Størstedelen af genanvendelsen består dog i en simpel materialenyttiggørelse, som for eksempel beton og tegl der nedknuses og bruges som vejfyld. Kun en mindre del genanvendes eller genbruges direkte som byggevarer. Det samme ses typisk ved træværk som sendes til forbrænding.

Sammen med bygningsejere, entreprenører og nedbrydere forsøger vi at øge kvaliteten af materialerne via følgende:

  • Vi undersøger om mursten kan demonteres, renses på stedet og pakkes på paller, så de kan genbruges på andre byggeprojekter. 
  • Kan træværk omdannes til gulve, akustik træpaneler og interiør.
  • Kan tømmer omdannes til shelters, bålhytter, udendørs møbler, højbede etc.
  • Vi identificerer producenter som sav- og teglværker, tekniske skoler og beskæftigelsestilbud som kan bidrage.

Nye materialer, der opstår som følge af disse cirkulære processer, kan have andre positive og negative egenskaber som kan være relevante at vurdere.

Matching af materialer og projekter

Matchning er eksempelvis at hente genbrugsmaterialer fra et nedrivningsprojekt til opbygning af bygningsdele i et andet byggeprojekt. Materialerne fra en nedrivning kan udnyttes optimalt, hvis de tidligt i processen tænkes ind i andre omkringliggende byggeprojekter. På samme måde kan det i nybyggeri og renoveringsprojekter give værdi at undersøge, om der er egnede nedbrydningsmaterialer fra omkringliggende projekter.

Vellykket matchning afhænger erfaringsmæssigt af rettidig koordinering og planlægning mellem egne og andres projekter. Rådgiveren må tænke genbrugspotentialet ind i byggeriets tidlige faser, så byggebranchens mulighed for genbrug af byggematerialer øges, f.eks.:

  • Nybyggeri og renoveringsprojekter: tidligt i projektets idéfase planlægges udnyttelse af materialer fra et nærliggende nedrivningsprojekt.
  • Nedrivningsprojekter: i projektets idéfase identificeres potentialet for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af projektets nedbrudte byggematerialer. Kontakt til et projekt, hvor nedbrydningsmaterialerne kan anvendes, etableres.

Vi indgår dagligt i tværfaglige teams med fokus på ressourceudnyttelse og forsøger at se projekter i sin helhed. Det kan også omfatte bæredygtig jordhåndtering, genanvendelse og integration af regnvand (LAR). Kontakt DMR, hvis vi skal hjælpe dig med et ”miljø og ressourcetjek” af din bygning og dit projekt.