Svampe og deres sporer er naturligt forekommende alle steder og omgiver os både i naturen og i bygninger. Angreb af svampe opstår når træ opfugtes i en længere periode, typisk med et fugtindhold over 20%.

I Forsikringsteknisk sammenhæng opdeles skader i to kategorier – Råd-skader og Svampe-skader. Både Råd-skader og Svampe-skader skyldes svamp. Inddelingen baseres primært på angrebets alder, placering, nedbrydningskarakteristika og svampetype. Korrekt indentificering af skadekategori er således afgørende for dækningsberettigelsen.

Som Svampe-skade betegnes skader forårsaget af svampeangreb, der er hurtigt forløbende i forhold til konstruktionens forventede funktionstid. Nedbrydningen kan enten have karakter af Hvidmuld eller Brunmuld. Ved Brunmuld bliver træ typisk lysere eller mørkere brunt og får en skør konsistens. Træet skrumper og revner på langs og tværs af træets fibre i større eller mindre sprækkeklodser eller falder hen i flager. Hvidmuld er karakteriseret ved at træet bliver afbleget, trevlet og fibret uden sprækkedannelse og får en blød konsistens.

Som Råd-skader betegnes skader på træ forårsaget af svampe og/eller bakterier, hvor angrebet er karakteriseret ved en langsomt forløbende ødelæggelse. Råd kan opstå på flere måder. Træet kan fra starten angrebes af råddannende svampe, hvorved der opstår Almindelig Råd eller gråmuld (overfladeråd). Træet bliver da gråligt og blødt, men bibeholder formen eller sprækker i meget små, overfladiske sprækkeklodser. Vedvarende stor fugttilgang kan medføre dyberegående skader. Overfladisk svapmevækst ses sjældent. Som råd betegnes også en tidligere skade forårsaget af brunmuld- eller hvidmuldsvampe, hvor de resterende næringsfattige dele er under nedbrydning af andre råddannende svampe og bakterier. Råd kan skyldes, at træ ved mangelfuld vedligeholdelse og/eller uhensigtsmæssig konstruktion har været udsat for langvarig fugttilgang.

Nedbrydning af trækonstruktioner kan også ske på grund af angreb af træødelæggende insekter som Husbuk eller Almindelig Borebille. Angreb opdages ofte ved at der ses boremel eller flyvehuller.

Ved mistanke om svampe-, råd- eller insektangreb gennemgår DMR systematisk konstruktionerne for biologiske skader, udtager prøver til laboratorieanalyse og måler fugt. Undersøgelserne afsluttes typisk med en fyldestgørende og letlæselig rapport. I forbindelse med forsikringsskader foretages desuden en vurdering af, om skaden betegnes som en Råd-skade eller Svampe-skade.