Bæredygtigt byggeri

Bæredygtigt byggeri

Fra 2023 er der sat et lovbestemt maksimum for, hvor meget CO2 nye bygninger må udlede, når man både indregner klimapåvirkningen fra produktionen af byggematerialerne, transporten, selve byggeprocessen, energiforbruget og vedligehold og udskiftninger over en 50-årig periode. Det er ét af de helt centrale punkter i bygningsreglementet for 2023 (BR18). Kravet – som er sat til 12 kg CO2e/m2/år – vil i første omgang kun gælde for nybyggeri på over 1.000 m². For alle andre typer byggeri, vil det kun blive et krav, at klimapåvirkningen skal beregnes. Bygherren kan dog frivilligt vælge at basere klimaberegningen på en lavere og mere ambitiøs grænseværdi for udledning af klimagasser på max. 8 kg. CO2-ækvivalent pr. m² pr. år. 

Fra 2025 vil der også blive indført en CO2-grænse for de mindre byggerier, men hvor CO2-grænsen for store og små byggerier skal ligge fra 2025 vil først blive afgjort i slutningen af 2023 på baggrund af den viden, der vil blive opbygget over de næste to år. For mindre nybyggeri er der i 2023-24 ikke en grænseværdi, men dog foreligger der stadig kravet om en klimaberegning. Påvisningen af overholdelse af disse krav skal foregå via en såkaldt livscyklusanalyse (LCA), og er nødvendig for at kunne modtage en ibrugtagningstilladelse.

Livscyklusanalyser (LCA’er) og miljøvaredeklarationer (EPD’er)

En livscyklusanalyse (LCA) er en beregning af en bygnings samlede klimaaftryk i hele levetiden, fra projektering til nedrivning og bortskaffelse. Levetiden fastsættes son standard til 50 år. LCA-beregningen baseres på værdier for de anvendte byggematerialer og -processers udledning af klimagasser. Værdierne kan enten være generiske, baseret på data fra f.eks. den tyske Ökobau-database eller faktiske, baseret på EPD’er for konkrete byggematerialer. LCA’er udarbejdes efter de krav, der er fastlagt i ISO 14040 og 14044, eller den europæiske standard EN15978 med samme indhold.

LCA’en udarbejdes af den der har ansvaret for projektering og myndighedsbehandling af byggeriet, dvs. bygherren, dennes rådgivere eller evt. en projekterende hovedentreprenør. Datagrundlaget for LCA’en er enten generiske data fra f.eks. LCA-byg eller data fra miljøvaredeklarationer (EPD’er), som byggevareproducenterne i så fald skal levere i de tilfælde, hvor de har udarbejdet og udgivet EPD’er for deres produkter. 

LCA’en dokumenterer pt. miljø- og klimapåvirkningen i følgende faser i byggeprojektet:  

• udvinding af råstoffer

• transport

• materialeproduktion

• udskiftning

• energiforbrug

• affaldsbehandling

• deponering

• ootentiale for genvinding, genanvendelse og genbrug.

Der er flere faser i byggeprocessen, som pt. ikke medtages. LCA’en indgår i myndighedsbehandlingen og indleveres ved færdigmelding af byggeriet. Klimakravene indføres i BR18 på samme vis som de allerede gældende tekniske krav til fx energi og sundhed. Det betyder også, at klimaberegningen i LCA’en skal indgå som en del af færdigmeldingen til kommunen.

Gratis værktøj til LCA-beregning og DMR-support til beregning

Der er ingen krav om, at bygherren eller projekterende rådgivere anvender bestemte IT-værktøjer ved udarbejdelsen af LCA’er. LCA’en skal dog opfylde kravene i ISO 14040, der beskriver beregningsprincipper og struktur, samt ISO 14044, der specificerer krav og vejleder, eller den europæiske standard EN15978 med det samme indhold.

Institut for Byggeri, By og Miljø (BUILD) ved Aalborg Universitet har for Bolig- og Planstyrelsen udviklet et beregningsværktøj, LCA-byg, der gratis kan downloades og anvendes af bygherrer, rådgivere eller andre, der udfører LCA-beregninger.

At basere LCA’en på generiske data har den klare ulempe, at beregningen ikke afspejler den faktiske udledning af klimagasser fra de konkrete byggematerialer, der er anvendt i det konkrete byggeprojekt. Det er derfor muligt i LCAbyg at anvende data fra danske EPD’er, dvs. miljøvaredeklarationer, som en række byggevareproducenter har valgt at udarbejde eller få udarbejdet for deres egne specifikke produkter og materialer.

Det er både dyrere og mere besværligt at anvende faktiske fremfor generiske data i LCA-beregningen, men til gengæld øges præcisionen i den del af beregningen, der baseres på faktiske data for de anvendte byggematerialers klimapåvirkning.

DMRs afdeling for bæredygtigt byggeri kan hjælpe dig med LCA-beregninger og support med ”hjælp til selvhjælp” til projektspecifikke LCA´er.

De forskellige certificeringsordninger – bæredygtigt byggeri

Der findes en række ordninger, hvorefter byggeriet kan klassificeres som bæredygtigt byggeri, hvor nogle af de mest populære i Danmark er:

Den frivillige bæredygtighedsklasse – bolig og planstyrelsens egen bæredygtighedsordning. Her opstilles der 9 konkrete krav, herunder udarbejdelse af LCA, dokumentation af problematiske stoffer, støj og rumakustik, og overholdelse af grænseværdier for forskellige gasser i indeklimaet.

DGNB – den mest anvendte certificeringsordning i dansk byggeri, oprindeligt fra Tyskland, men oversat til dansk af Green Building Council Denmark og tilpasset de danske standarder og bygningsreglement. DGNB-systemet operer med følgende 6 hovedområder:

 1. miljømæssig kvalitet,
 2. økonomisk kvalitet,
 3. social kvalitet,
 4. teknisk kvalitet,
 5. proceskvalitet og
 6. områdekvalitet.

Kriterierne opdateres løbende, i takt med, at branchen får ny viden og praksis. Ordningen er delt op i tre niveauer: platin, guld og sølv, alt efter ambitionsniveau.

Svanemærkning – Svanemærket er det officielle miljømærke i hele norden, og hele 95 % af danskerne er bekendte med svanemærket. Et svanemærket byggeri er en garanti for, at byggeriet er grønt og miljøvenligt, da svanemærkningen stiller strenge krav til de materialer som anvendes. I svanemærkningen lægges fokus især på indeklimaet og byggeriets miljømæssige aftryk.

Skal dit byggeprojekt klassificeres som bæredygtigt byggeri, kan DMR være behjælpelig med tekniske målinger og dokumentation indenfor følgende kategorier:

 • LCA-beregninger
 • luftmålinger af VOC og aldehyder (Knockout kriterie i DGNB)
 • radonmålinger (Knockout kriterie i DGNB)
 • akustik- og støjmålinger
 • skimmelforebyggelse
 • biodiversitet.

DMR udfører målingerne i henhold til de krav, der er gældende for den pågældende klassificering og afrapporterer i notat, hvor der sammenlignes med gældende kriterier.

Derudover kan vi, via eksterne samarbejdspartnere, også tilbyde energimærkning, termografering og trykprøvning.

Kontakt DMR, hvis du ønsker tilbud på konkrete sager, eller har spørgsmål til vores ydelser.


Lars Mortensen
Markedsdirektør
Civilingeniør

+45 40 76 06 66
E-mail