Natur og habitatvurderinger (bilag IV arter og Natura 2000)

Natur og habitatvurderinger (bilag IV arter og Natura 2000)

Natur og miljø er særligt beskyttet i Natura 2000 områderne, og desuden er en række dyre- og plantearter beskyttet på grund af Habitatdirektivet, uanset hvor arterne forekommer. De beskyttede arter er opført på direktivets bilag IV (bilag IV arter), og omfattes af bestemmelserne i direktivets artikel 12. Der må ikke gennemføres projekter, der kan beskadige yngle- og rasteområder for bilag IV arterne, og myndighederne er forpligtiget til at vurdere konsekvensen i forhold til disse inden der gives tilladelse til gennemførelse af projekter.

DMR har erfaring med både væsentlighedsvurdering og konsekvensvurdering i relation til habitatvurdering af bilag IV-arter og Natura 2000, og har erfaring med kortlægning og vurdering af yngle- og rasteområder for bilag IV arter f.eks. flagermus, padder og markfirben. 

Opgaverne løses typisk i forbindelse med miljøkonsekvensvurderinger eller miljøvurderinger af planer, da de ofte er en naturlig del af disse, men kan også løses som en selvstændig opgave.

Natur- og habitatvurderinger kan være afgørende for om et konkret projekt, f.eks. en bygge- anlægsopgave, kan gennemføres, hvorfor det er vigtigt så tidligt som muligt i processen at få gennemført disse vurderinger, så man kan se om der er forhold, der kan få afgørende betydning for projektets økonomi og i sidste ende om projektets gennemførelse er realistisk eller om der skal ske tilpasninger i projektet for at undgå, at skade naturområderne.

Rådgivningen omfatter f.eks. kortlægning og overvågning af biodiversitet, arter og naturtyper (f.eks. bilag IV-arter, beskyttede naturtyper, habitatnaturtyper, invasive arter, rødlistede arter og §3-natur).

Desuden kan rådgivningen omfatte planlægning og forslag til afværgeforanstaltninger i form af biotopforbedringer og etablering af erstatningsnatur eller andre afværgeforanstaltninger, hvis det er nødvendigt for at det konkrete projekt kan gennemføres.

Kontakt os for rådgivning og konkrete tilbud.


Emilie Just Nielsen
Afdelingsleder, cand.scient., geograf
+45 40 76 06 27
E-mail


Lars Michael Nielsen
Cand.scient., biolog
+45 25 50 55 03
E-mail