Geofysisk undersøgelse og tolkning

DualEM-421s

DMR Geoteknik kan tilbyde en detaljeret kortlægning af de øverste jordlag ned til 5-10 meter ved hjælp af en DualEM-421s, som er en GCM (Ground Conductivity Meter) metode. DualEM421s er et multikonfigurationsudstyr med spoleafstande på hhv. 1, 2 og 4 meter og indeholder dual-orienterede spoler, dvs. spolepar med både horisontale og vertikale spoler.

Selve instrumentet er placeret i et 4,5 meter langt pvc rør som monteres på en special­fremstillet slæde, hvorpå der også er monteret en GPS, således at positionen for de indsamlede data logges kontinuerligt. Slæden trækkes af en ATV, hvorved eventuelle markskader kan minimeres.

Ved en DualEm-421s måles den tilsyneladende elektriske modstand i 6 dybder. På baggrund af disse 6 datapunkter er det muligt at beregne jordlagenes elektriske modstand. Sammen­holdes disse modstande med informationer fra boringer, kan en lithologisk lagfølge opstilles på en given lokalitet.

Hvad kan kortlægges?

Aflejringer af tørv, dynd, gytje, ler og salt i grundvand vil give en lav modstand, mens kalk med fersk grundvand samt sandede og grusede aflejringer vil give en højere modstand. Tørre aflejringer giver en højere modstand end mættede aflejringer.

En sådan kortlægning af de øverste 5-10 meter kan være værdifuld i mange sammenhænge og vil kunne bidrage med vigtige informationer i forbindelse med eksempelvis:

  • den indledende vurdering af de geologiske for­hold i et område, herunder mulige områder for lokal afledning af regnvand,
  • den indledende vurdering af de geotekniske for­hold i et område, herunder optimering af place­ring af geotekniske boringer,
  • kortlægning af fyldpladser og forurening,
  • arkæologisk kortlægning.

Specifikation af DualEM-421s

Produktion afhænger meget af størrelse og terræn. Der kan køres op til 10 km/t.

Afhængig af jordens elektriske modstand, er der en indtrængningsdybde op til 10 m.

Metoden kan opløse strukturer med lateral udbredelse af få meter i kørselsretningen.

Styrke: Hurtig detaljeret kontinuert kortlægning af de øverste jordlag med en meget høj lateral oplæsning. Kortlægning af mægtig­heder af lag.

Metoden er elektromagnetisk og derfor ikke afhængig af direkte jordkontakt. Kortlægningen kan derfor udføres på frossen jord.

Svaghed: Krav til modstandskontrast af de lag der ønskes kortlagt. Metoden påvirkes af støj fra elektriske ledninger i en afstand på 5-10 meter.

Geofysisk tolkning

Efter indsamling af data, foretages en geofysisk tolkning, hvor de målte data oversættes til en lagfølgetolkning af tilsyneladende modstande.

Lagfølgetolkningen kan efterfølgende tolkes til en geologisk model ved at sammenstille de tilsyneladende modstande med informationer fra boringer.

Andet geofysisk måleudstyr

DMR Geoteknik har udover DualEM følgende geofysisk måleudstyr:

  • EM31; som f.eks. kan benyttes som supplement til DualEM på eksempelvis svært fremkommelige arealer, samt til screening efter olietanke eller andre konstruktioner/installationer i jorden.
  • Georadar; som f.eks. benyttes til screening efter olietanke eller andre konstruktioner/installationer i jorden.
  • MEP/IP; Ved en Multi Elektronisk Profilering (MEP) måles variationen i jorden resistivitet i både vertikal og lateral retning helt ned til ca. 60 meters dybde. Suppleres MEP med Ip målinger kan der gives et skøn på kornstørrelsesfordelingen.

Kontaktperson


Randi Warncke Nissen
Geotekniker, civilingeniør teknisk geologi
+45 25 50 55 49
E-mail