Nedsivning af regnvand

Lokal Afledning af Regnvand (LAR). Dimensionering og rådgivning

Der er mange fordele ved at nedsive dit regnvand. Det er ofte en bæredygtig løsning, der kan være med til at øge grundvandsdannelsen i et område samt begrænse udledninger til regnvandsbelastede vandløb. Ofte kan det også bidrage til at udsætte behovet for klimatilpasning af vores kloakker. I mange kommuner er det derfor også et krav at regnvand fra nybyggeri nedsives enten i faskiner eller regnbede. Du kan også mange steder vælge at nedsive dit regnvand mod økonomisk tilbagebetaling af dit tilslutningsbidrag fra forsyningsselskabet.

Hvis du har behov for at undersøge muligheden for nedsivning af regnvand på din grund kan vi hjælpe dig.  Vi kommer ud og laver de nødvendige feltmålinger af grundvandsstand og jordens nedsivningsevne. Derefter samler vi resultaterne og rådgiver om optimal placering og design af dit anlæg i forhold til funktion, oversvømmelsesrisiko og afstandskrav. Vi kan også stå for indhentning af nødvendig nedsivningstilladelse fra din kommune.

I forbindelse med nybyggeri er det en god idé, at tænke nedsivning ind fra start. De nødvendige geotekniske undersøgelser, du alligevel skal have foretaget kan simpelt kombineres med undersøgelse af nedsivningsevnen. Det kan de, da geotekniske boringer filtersættes, og derfor med fordel kan anvendes og kombineres med nedsivningsforsøg. Vi udfører også geotekniske undersøgelser og giver gerne en samlet pris for geoteknisk og hydrologiske undersøgelser.

Nedsivning på overflader som græs

Ved nedsivning af regnvand i et regnbed, i en grøft, direkte på græsplænen eller via andre overflader, som vandet kan trænge igennem (såkaldte permeable belægninger), bør nedsivningsevnen måles direkte på overfladen. Vi anvender, og anbefaler, dobbelt ringinfiltrometer. Baseret på målinger med ringinfiltrometer kan nedsivningsanlægget i form af græslavning, regnbed eller andre overflader dimensioneres så det anlægges i den rette størrelse. Nedsivningsforsøget udføres i testområder på ca. 1 m2, hvor de øverste 5 cm jord er fjernet.  Der anbefales generelt min. tre forsøg per ejendom (op til ca. 1.200 kvm), da der kan være stor variation i nedsivningsevnen på grunden.

Nedsivning i jord via faskiner

Ved etablering af faskiner til håndtering af regnvand måles nedsivningsevnen i jorden i den dybde, hvor faskinen anlægges. Der er flere måder at udføre nedsivningstesten på og det er vigtigt at udføre testen så målingerne viser det, som du er interesseret i at vide:  Hvor hurtigt kan vandet nedsive, der hvor faskinen anlægges. Vi kender de forskellige metoder og anvisninger og sørger for velegnede test på netop din grund, bl.a. baseret på anbefalinger i Teknologisk Instituts anvisninger. Vi udfører enten nedsivningstest i boringer eller ved udgravning af et hul til planlagt faskinedybde. I hullets bund etableres et såkaldt prøvehul på 25 cm x 25 cm og mindst 30 cm dybt, hvor nedsivningstesten udføres. Jordlagene skal mættes inden retvisende nedsivningshastigheder kan måles. Der anbefales generelt minimum to forsøg per ejendom (op til ca. 1.200 kvm). Vil du selv afprøve din jords nedsivningsegenskaber kan du følge Teknologisk Instituts step for step vejledning som du finder her. Når nedsivningshastigheden og evt. grundvandsstanden er bestemt kan vi dimensionere faskinen efter dine ønsker og evt. myndighedskrav.

Nedsivning, udstykninger

Vi bistår projektudviklere med kombinerede geoteknik, miljø og nedsivningsforsøg.  Ved større udstykninger kan det også være en fordel at foretage en egentlig geofysisk opmåling. Derved kan man enkelt kortlægge nedsivningspotentialet for hele udstykningen, hvilket betyder at man kan placere nedsivningsanlæg på de mest nedsivningsegnede arealer. Det vil ofte give væsentlige besparelser på antallet af faskiner samt en mere robust løsning.

Data indgår i vurdering af løsningsmuligheder og krav til LAR-løsninger i forbindelse med lokalplan og kravene til de kommende byggerier. Ved ringe nedsivningsforhold begrænses LAR-løsninger til fordampning og afledning via grøfter, bassiner og kanaler, grønne tage og regnbede. Ofte følges nedsivningstest og analyser op af udarbejdelse af en egentlig vandhåndteringsplan (link til vores side om vandhåndteringsplaner).

Kontakt os for konkrete tilbud.

Sjælland


Mette Kajhøj
Afdelingsleder, ingeniør
+45 40 76 04 24
E-mail

Jylland og Fyn


Henrik Krogh
Ingeniør
+45 25 50 55 35
E-mail