DMR udfører afkastberegninger ved hjælp af Miljøstyrelsens multipoint OML-model (Operationelle Meteorologiske Luftkvalitetsmodeller). OML-modellen er en atmosfærisk spredningsmodel, der f.eks. anvendes i forbindelse med Miljøstyrelsens luftvejledning når virksomheder skal dokumentere overholdelse af opstillede bidrags-/grænseværdier (B-værdier).

Beregningerne foretages med udgangspunkt i massestrømmen af de forurenende stoffer og stoffernes farlighed, ud fra hvilke Miljøstyrelsen har fastlagt grænseværdier for den tilladte emission. B-værdien er således grænseværdien for virksomhedens bidrag til luftforureningen af omgivelserne.

Formålet med en OML-beregning er at vurdere, hvorvidt en given udledning af et bestemt stof via en skorsten vil medføre en uacceptabel påvirkning af det omgivende miljø i forhold til de angivne kriterier i Miljøstyrelsens luftvejledning. OML-modellen beregner, om B-værdien overholdes og dermed om afkast-/skorstenshøjden er tilstrækkelig eller om der skal foretages en bedre rensning/filtrering af afkastluften før udledning.

OML-modellen kan også bruges til beregning af den nødvendige skorstenshøjde, f.eks. ved etablering af nyt anlæg, hvor massestrømmen af stoffer (emissionen) er kendt eller garanteret af anlægs-/filterleverandøren.

Beregningerne udføres typisk i forbindelse med godkendelse eller udvidelse af produktionen.

DMR har bl.a. udført en lang række beregninger på udledning af malingskomponenter fra sprøjtekabiner, på udledning af benzinkomponenter fra en ventilation under en bygning beliggende over en kraftig jordforurening med benzin samt beregninger på udledning af træstøv i forbindelse med produktion af træpiller.

Kontakt os for konkret tilbud.