Slaggeundersøgelser

Undersøgelse af slagger under gulv - sætningsskade - dmr.dk

DMR Geoteknik foretager undersøgelser for slagger under gulve. Dette foregår typisk ved køb/salg af bolig, hvor ”slagger under gulve” er nævnt i tilstandsrapporten eller på bygningstegninger.

Desuden foregår der undersøgelser i de tilfælde, hvor gulve og/eller fundamenter har et karakteristisk revnebillede.

I 1960’erne og starten af 1970’erne anvendtes ofte helt lovligt slagger som kapillarbrydende lag under gulvene i bygninger. Slagger var et overskudsprodukt fra forskellige typer af forbrændingsanlæg. En del af slaggerne, men ikke alle, har senere vist sig at kunne give skader på gulvkonstruktion og fundamenter. Skaderne ses typisk som hævning af gulvene eller udpresning af fundamenterne under ydermurene.

En undersøgelse for slagger under gulve vil typisk indeholde følgende:

Der bores 1-2 huller i gulvet (typisk i skabe), hvori der med let håndboregrej bores udtages prøver til vurdering af, om der forekommer slagger under gulvet (DMR Geoteknik ser jævnligt, at der ikke er overensstemmelse imellem bygningstegningen og det materiale, som er indbygget under gulvene). Boringen føres (om muligt) ned til ca. 1 m under gulvoverkant til belysning af vandspejls- og jordbundsforholdene.

Hvis det viser sig, at der er slagger under gulvet, udføres geotekniske laboratorieforsøg på slaggerne og den øvrige opborede jord.

Informationerne fra boringerne og laboratorieforsøgene samles i en rapport, som giver en vurdering af, om der er risiko for skader, som følge af de trufne aflejringer.

Hvis der træffes slagger I forbindelse med undersøgelsen udtages der 1 prøve pr. boring til kemisk analyse af slaggernes kemiske sammensætning. Med den kemiske analyse kan det eftervises, om der er tale om uforurenede slagger (kategori 1) eller om der er tale om forurenede slagger (kategori 2/3). Med udgangspunkt i en slaggeundersøgelse med kemiske analyser er det muligt at få afklaret, om der er slagger under gulve (og evt. under fundamenter), om disse udgør en risiko for sætningsskader og at budgetberegne omkostninger ved en eventuel udskiftning af materialet.

Kontaktpersoner

Jylland


Casper Nielsen
Projektchef
Geotekniker, geolog

+45 40 76 06 10
E-mail

Sjælland


Anders Bredahl Christiansen
Geotekniker, bygningsingeniør
+45 40 76 06 73
E-mail