Forureningsundersøgelser

Gennemførelse af forureningsundersøgelse.

Kontakt os, og vi kan hjælpe dig videre.

Under fanen ”kontakt” kan du finde kontaktoplysninger til dit lokale DMR-kontor. Via søgefunktionen ”ekspertise” i bunden af siden, kan du ved få klik se vores medarbejdere på de 17 danske kontorer, og deres kontaktinformationer.

DMR kan hjælpe med udførelse af alle typer af forureningsundersøgelser, risikovurderinger eller oprensning af jordforurening. Typiske forureningskomponenter er olie/benzin, tungmetaller, PAH’er (tjærestoffer), chlorerede opløsningsmidler, PFAS/PFOA/PFOS, pesticider/sprøjtemidler, lossepladsgas, forskellige flygtige opløsningsmidler m.v.

Hvilken risiko har du for forurening ved ejendomshandel?

Ved køb og salg af ejendomme, bør du stille eller kunne svare på en række miljøspørgsmål, så du er ærlig og redelig som sælger, og så du som køber kan være tryg. Sælger og ejendomsmægler har pligt til at oplyse, om kendskab til forureninger og kortlægningsforhold.

Er du køber, så skal du sikre dig, at sælger eller ejendomsmægler har indhentet oplysninger om grunden, og potentielle økonomiske miljørisici er tilstrækkelig belyst, herunder at ansvarsforhold er omtalt i købsaftaler.

Er der en garanti for, at din grund ikke er forurenet?

Som det fremgår ved Boligejernes Videncenter (BOLIUS), er der ingen garanti for ingen forurening på selv ikke kortlagte arealer. Som både køber og sælger anbefaler vi et overblik over de aktuelle miljøforhold, hvilket ofte omfatter nye eller supplerende forureningsundersøgelse, og svar på eksempelvis følgende spørgsmål:

  • Er der kendt eller potentiel forurening fra olietanke, slagger, fyldjord eller andet?
  • Hvor findes forureningen og er den tilstrækkelig kortlagt?
  • Udgør forureningen en risiko for miljø og sundhed?
  • Er der begrænsninger i brugen af ejendommen og en udvikling?
  • Kan myndighederne kræve en indsats i forhold til forureningen?
  • Er der mulighed for, at det offentlige betaler en oprensning?
  • Kan ejendommen belånes på normale vilkår?
  • Er salgs- og købsprisen rigtig, eller er der risiko for værditab grundet miljø?
  • Muligheder og økonomi ved helt eller delvis oprensninger og jordhåndtering.
  • Økonomisk optimering ved alternativ sikring og håndtering af forurening.

Hvilken økonomisk betydning har en konstateret forurening for dig?

I Miljøstyrelsens projekt nr. 1046 fra 2005 er 700.000 bolighandler undersøgt i perioden 1996-2003. I Miljøstyrelsen undersøgelse er der skønnet et værditab på op til 10%. Erfaringsmæssigt kan uafklarede miljøforhold gøre ejendomme usælgelige eller medføre betydelige højere værditab i forhandlingerne.

Hvis du skal sælge en ejendom, som er under mistanke for at være forurenet, vil du erfaringsmæssigt kunne opnå en væsentlig gevinst ved at få undersøgt og fastlagt forureningens omfang og betydning. På den måde har køber et bedre grundlag for at bedømme, hvilken betydning forureningen har. Hvis ejendommen er oprenset og dokumenteret, er værditabet typisk ubetydelig. Det viser ifølge Miljøstyrelsen og BOLIUS, at køberne har tillid til, at boligen faktisk er oprenset. Det kan også være et udtryk for en tillid til, at myndighederne har kontrol med forløbet af oprensningen.

Som nævnt på BOLIUS vil en simpel miljøundersøgelse ved en olietank vil typisk koste 6.000-13.000 kroner, afhængig af antallet af boringer. Vi har standard pakkeløsninger, der inkluderer alle nødvendige ydelser til faste priser ved miljøundersøgelser. Er der tale om en række forureningskilder og mere omfattende forurening, kan en miljøundersøgelse typisk koste mellem 35.000 og 60.000 kroner – og i værste fald løbe op i flere 100.000 kroner (priser inkl. moms 2020).

Selv om der er tale om en frivillig undersøgelse, sikrer DMR kontakt og koordinering med miljømyndighederne af kendt viden (miljøhistorik), antal supplerende boringer, analyseparametre og krav til rapportering.

Er du professionel investor eller bygherre ved større virksomhedshandler?

Ved danske og internationale virksomhedshandler tilbyder DMR Environmental Due Diligence (EDD) efter den amerikanske standard ASTM E1527 – en struktureret faseopdelt analyse, hvor tekniske risici kortlægges, håndteres og prissættes.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker konkret rådgivning og tilbud.

Sjælland


Jens-Ole Petersen
Kontorleder, markedsdirektør
Civilingeniør

+45 22 18 98 99
E-mail

Jylland


Lars Mortensen
Markedsdirektør
Civilingeniør

+45 40 76 06 66
E-mail

Fyn


Lorenz Volz
Kontorleder, afdelingsleder bygningsundersøgelser
Cand.scient., geograf

+45 40 76 06 61
E-mail