Arbejdshygiejniske målinger

Støv og partikler i arbejdsmiljøet - måling og rådgivning

Ved arbejdshygiejniske målinger foretages en undersøgelse af luftforureningen i et arbejdslokale eller ved en arbejdsproces.

Afhængig af virksomhedens produktion måles der for gasser, dampe, røg, støv, aerosoler og/eller mikroorganismer.

Støv og partikler i indeluften i arbejdsmiljøet kan komme fra en række forskellige kilder f.eks. trafik, brændeovne, rygning, motorer, stearinlys mm. og pga. manglende rengøring. Der dannes også støv og partikler fra bearbejdning af træ, svejsning og alle skære- og slibeprocesser m.m. Derfor ses støv ofte på produktionsvirksomheder, som har støvende produkter og ingredienser, hvilket også gælder også en række fødevarer f.eks. mel. Støv ses også ofte på byggepladser, hvor der kan være en del byggepladsstøv, eller ved nedrivning af bygninger.

I indeklimaet er det ofte de ultrafine partikler, der er problematiske, da disse anses for at være de mest sundhedsskadelige. De kan transporteres ud til de yderste dele af lungerne og passere blodbanerne. Størstedelen af de ultrafine partikler skyldes normalt sod, som dannes f.eks. ved forbrændingsprocesser og udstødning fra f.eks. dieselmotorer.

Samtidig er støv fra bearbejdning af både træ og mange metaller vurderet til at være kræftfremkaldende, og er derfor underlagt stramme grænseværdier.

Støv, der skyldes dårlig eller manglende rengøring, er også et arbejdsmiljøproblem, da støv i luften kan give symptomer som irritation i øjne, næse og luftveje, infektioner i luftvejene som astma eller KOL, træthed, hovedpine og tørhedsfornemmelse.

Dampe opstår typisk hvis der opvarmes på et produkt, men frigives også ved brug af fx. maling og rengøring- og desinfektionsprodukter. Nogle fugemasser og lime kan afgive dampe når de hærder. Nogle dampe kan forårsage utilpashed, hovedpine og sløvhed og kan give skader på centralnervesystemet, ved længerevarende eller gentagen udsættelse.

DMR kan f.eks. yde rådgivning i forbindelse med:

  • Arbejdshygiejniske målinger i kontorer, byggepladser, værksteder og andre virksomheder, både dokumentationsmålinger og orienterende målinger.
  • Måling af totalstøv og respirabelt støv, kvarts og metalstøv m.fl.
  • Måling af asbest, skimmel og dieselpartikler.
  • Måling af dampe fx flygtige organiske forbindelser (VOC), aldehyder, PAH’er og PCB.

Kontakt DMR for måling, rådgivning og tilbud.

Kontakt Sjælland


Adrian Siegenthaler
Afdelingsleder, arbejdsmiljørådgiver
+45 27 10 74 38
E-mail

Kontakt Jylland/Fyn


Mie Baunwall Brander
Arbejdsmiljørådgiver
+45 25 50 55 39
E-mail