Støv og partikler i arbejdsmiljøet

Støv og partikler i arbejdsmiljøet - måling og rådgivning

Støv og partikler i indeluften i arbejdsmiljøet kan komme fra en række forskellige kilder f.eks. trafik, brændeovne, rygning, motorer, stearinlys mm. og pga. manglende rengøring. Der dannes også støv og partikler fra bearbejdning af træ, svejsning og alle skære- og slibeprocesser.

I indeklimaet er det ofte de ultrafine partikler, der er problematiske, da disse anses for at være de mest sundhedsskadelige. De kan passere ud i lungerne og over i blodbanerne. Størstedelen af de ultrafine partikler skyldes normalt sod, som dannes f.eks. ved forbrændingsprocesser og udstødning fra f.eks. dieselmotorer.

Samtidig er støv fra bearbejdning af både træ og mange metaller vurderet til at være kræftfremkaldende, og er derfor underlagt stramme grænseværdier.

Støv, der skyldes dårlig eller manglende rengøring er også et arbejdsmiljøproblem, da støv i luften kan give symptomer som irritation i øjne, næse og luftveje, infektioner i luftvejene som astma eller KOL, træthed, hovedpine og tørhedsfornemmelse.

DMR kan f.eks. yde rådgivning i forbindelse med:

  • Arbejdsmiljømålinger i kontorer, byggepladser, værksteder og andre virksomheder.
  • Måling af totalstøv og respirabelt støv.
  • Screening for punktkilder.
  • Opsamling og kemisk analyse af partikler (evt. sammen med målinger af flygtige organiske forbindelser (VOC), aldehyder, PAH, metaller m.v.).

Kontakt DMR for måling, rådgivning og tilbud.

Afdelingsleder Sjælland


Adrian Siegenthaler
Afdelingsleder, arbejdsmiljørådgiver
+45 27 10 74 38
E-mail

Afdelingsleder Jylland/Fyn


Lotte Bjerg Olesen
Afdelingsleder, arbejdsmiljørådgiver
+45 41 30 35 85
E-mail