Efterspørgslen på råstoffer til bygge- og anlægsarbejder er stigende, hvilket giver et økonomisk og miljømæssigt incitament til etablering af nye råstofindvindinger. DMR kan hjælpe i processen fra start til slut.

DMR tilbyder alt fra indledende screeninger ud fra eksisterende viden om aflejringsmiljøet til digitale opmålinger, råstofundersøgelser med relevante laboratorieforsøg samt udarbejdelse af alle relevante ansøgninger og tilladelser ved de relevante myndigheder.

Vores rådgivning omfatter alt fra borearbejde og laboratoriearbejde som sigteanalyser, hydrometeranalyser, sandækvivalent til kortlægning af råstoffernes mægtighed og art.

DMR har på de mere end 10 lokale kontorer et geoteknisk laboratorium, hvor relevante undersøgelser kan udføres, ligesom DMR anvender det mest kost-effektive boremaskinel til opgaven.

Du kan læse mere i brochurerne her

Kontakt DMR for rådgivning og konkrete tilbud.