Udbudsmateriale ved renovering/nedrivning af bygninger

Udbudsmateriale ved renovering og nedrivning af bygning

Står du over for at skulle udsende udbudsmateriale på renovering eller nedrivning af bygninger kan vi være behjælpelige med udarbejdelse af et udbudsmateriale, der beskriver miljøsanering og evt. nedrivning/renovering.

Vores bidrag til udbudsmaterialet kan afstemmes afhængig af projektets art og evt. som supplement til det øvrige udbudsmateriale.

I nedenstående kan du læse mere om vores ydelser i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale.

Forureningsplaner/-oversigter

Når der på renoverings- og nedrivningssager udsendes udbudsmateriale, udarbejdes der oftest forureningsplaner/-oversigter, hvoraf forureningsniveauer af de enkelte bygningsdele fremgår. DMR kan udføre disse forureningsplaner/-oversigter, så det synliggøres over for tilbudsgiverne, hvad de skal indregne i deres tilbud.

Forureningsplanerne/-oversigterne kan ligeledes anvendes i forbindelse med planlægning og udførelse af miljøsaneringsarbejdet i forhold til arbejdsmiljø og affaldshåndtering.

Byggesagsbeskrivelse inkl. tilbudslister

Vi kan udføre eller være behjælpelige med at udarbejde byggesagsbeskrivelse for hele eller dele af miljøsanerings- og nedrivnings-/renoveringsarbejdet. I byggesagsbeskrivelsen beskrives generelle og detaljerede forhold omkring bygningernes konstruktioner og nedrivnings- eller renoveringsopgaven, samt forekomst af miljøfarlige stoffer, der skal håndteres og bortskaffes. Vi kan evt. udarbejde et supplement vedr. miljøfarlige stoffer til i forvejen udarbejdet byggesagsbeskrivelse, såfremt dette ønskes.

Mængder

Såfremt der ved den orienterende bygningsundersøgelse eller en eventuel efterfølgende kortlægningsundersøgelse ikke er beregnet mængder på bygningsdele med miljøfarlige stoffer, vil det oftest på dette tidspunkt blive beregnet, så det kan fremgå af udbudsmaterialet, hvad tilbudsgiverne skal indregne i deres tilbud.

Hvordan mængderne skal beskrives, afhænger dels af øvrig udformning af udbudsmateriale, samt udbudsform.

Ens for alle udbud er, at det er bygherrens pligt, at oplysningerne omkring miljøfarlige stoffer fremgår entydige og kalkulerbare i udbudsmaterialet.

Plan for Sikkerhed og Sundhed

Såfremt der foregår særlige farlige arbejder på en renoverings- eller nedrivningsopgave, som eksempelvis miljøsanering eller nedrivning af bygninger/bygningsdele, skal der udarbejdes en lovpligtig Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS), som omhandler særlige farlige arbejder.

DMR kan forestå arbejdsmiljøkoordinator (P) rollen under projekteringsfasen og udarbejde en Plan for Sikkerhed og Sundhed, som opfylder den gældende lovgivning eller lave et tillæg til eksisterende PSS, som omhandler særlige farlige arbejder, herunder håndtering af miljøfarlige stoffer.

DMR kan ligeledes stå for arbejdsmiljøkoordinering (B) på hele eller dele af nedrivnings- eller renoveringsprojektet, læs mere her.

Tidsplan

DMR kan udføre eller være behjælpelige med at udarbejde en udbudstidsplan, som kan vedlægges udbudsmaterialet. I denne fremgår der tidsperioder for de forskellige faser i renoverings- eller nedrivningsprojektet, og det er denne som er gældende indtil der evt. udarbejdes en detaljetidsplan, når projektet igangsættes.

DMR kan ligeledes være behjælpelige med at gennemgå detaljetidsplanen fra entreprenøren og komme med input, såfremt der ønskes optimeringer eller ændret fremgangsmåde.

Besigtigelse med tilbudsgivere

Når udbudsmaterialet er udsendt, foretages normalt en besigtigelse med tilbudsgiverne for at gennemgå det kommende projekt. Her afklares evt. spørgsmål til udbudsmaterialet, typisk kan det være spørgsmål til omfangsbestemmelser eller resultater i de udførte miljøundersøgelser. Efter spørgefristens udløb udsendes der enslydende rettelsesblade, så alle entreprenører giver pris på det samme omfang.

Licitation, indstilling og accept

DMR kan være behjælpelige med afholdelse af licitation med tilbudsgiverne i forskellige udbudsformer. På baggrund af resultaterne fra licitationen udarbejdes en indstilling til bygherre, hvor de indkomne tilbud stilles op og der udarbejdes et forventet budget for det forestående arbejde. På baggrund af dette udarbejdes der accept/kontrakt med den vindende entreprenør.

Kontakt os gerne hvis du har spørgsmål eller ønsker et tilbud på konkrete opgaver.

Afdelingsleder


Lorenz Volz
Kontorleder, afdelingsleder bygningsundersøgelser
Cand.scient., geograf

+45 40 76 06 61
E-mail

Sjælland


Merete Jensen
Kontorleder, fagchef bygningsundersøgelser
Bygningsingeniør

+45 60 85 00 35
E-mail

Jylland


Morten Sejbjerg
Fagchef, bygningsundersøgelser
Bygningskonstruktør MAK

+45 40 76 06 23
E-mail