Industrimiljø og industrimiljørådgivning

DMR rådgiver både myndigheder og virksomheder i processen omkring miljøkonsekvensvurderinger (VVM-redegørelser), og miljøvurderinger af planer og programmer for en lang række projekter.

Når bygge- og anlægsprojekter er omfattet af reglerne i miljøvurderingsloven, Natura 2000-reguleringen, vandrammedirektivet eller andet, er det en fordel at gå tidligt i gang med forarbejdet, så projektet så tidligt i processen som muligt kan tilpasses de miljømæssige rammer. En tidlig vurdering og tilpasning kan gøre processen lettere og spare både tid og penge. Det er derfor vigtigt for os at sikre et godt samarbejde med alle parter i et projekt, og det er ofte en fordel, at vi er vant til at samarbejde med både virksomheder og myndigheder.

Kravet om miljøvurdering afhænger af den konkrete plan eller det konkrete projekt. Planer og konkrete projekter, der ifølge lovgivningen skal screenes af myndigheden, skal forinden beskrives i en ansøgning herom. På baggrund af screeningen afgør myndigheden, om der skal gennemføres en miljøvurdering.

DMR rådgiver om alle forhold i forløbet af et projekt lige fra planlægningsfasen til de nødvendige tilladelser er meddelt. Hvis projektet indebærer ændringer i plangrundlaget, tilbyder vi også bistand til udarbejdelse af lokalplanforslag, forslag til kommuneplantillæg og miljøkonsekvensvurderinger (VVM).

Miljøvurderingsprocessen omfatter bl.a. vurdering af påvirkninger i form af:

 • Den biologiske mangfoldighed.
 • Befolkningen.
 • Menneskers sundhed.
 • Fauna.
 • Flora.
 • Jordbund/-forurening.
 • Vand.
 • Spildevand.
 • Luft (luft- og lugtemissioner).
 • Støj og vibrationer
 • Klimatiske faktorer.
 • Materielle goder.
 • Landskab og visuelle forhold.
 • Kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitektonisk og arkæologisk arv og det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer.

Til brug for opgaveløsningen anvender vi vores erfaring og faglige ekspertise på området, Miljøstyrelsens vejledninger og eventuelt udkast til revidering af vejledninger vedr. planloven og miljøvurdering af planer og programmer samt de afgørelser, der løbende danner præcedens på området. 

Skal dit projekt eller plan miljøvurderes, så vær klar over, at det er en proces, der tager lang tid. En tidsplan for myndighedens og bygherrens arbejde er derfor noget af det første, der skal tages stilling til.

Kontakt os, og vi kan hjælpe dig videre.


Emilie Just Nielsen
Afdelingsleder, cand.scient., geograf
+45 40 76 06 27
E-mail

Via fanen ”kontakt” kan du desuden finde kontaktoplysninger til dit lokale DMR-kontor og direkte kontaktoplysninger til vores medarbejdere indenfor de forskellige fagområder.

Via vores lokale kontorer i Danmark har DMR en decentral struktur med højt lokalkendskab og et dagligt samarbejde med bl.a. de kommunale miljømyndigheder.

DMR’s medarbejdere er garant for høj faglighed og praktisk erfaring, som kan gøre en forskel på også dit projekt.