DMR Industrimiljø & Plan rådgiver virksomheder og myndigheder om miljøforhold relateret til erhverv og planforhold. Via vores mere end 10 kontorer i Danmark, har DMR en decentral struktur med høj lokalkendskab, og et dagligt samarbejde med bl.a. de kommunale miljømyndigheder. DMR’s mere end 100 medarbejdere er garant for høj faglighed og praktisk erfaring, som kan gøre en forskel på også dit projekt. Vi opfattes som en kendt samarbejdspartner – både lokalt, regionalt og nationalt.

DMRs rådgivning inden for miljøområdet er løsningsorienteret og baseret på sund fornuft, således der fås mest miljø for pengene inden for også følgende aktiviteter:

 • Udarbejdelse af driftsjournaler til overholdelse af myndighedernes krav
 • Stress-test af ledelsessystemer til miljø og risiko/sikkerhed
 • Ansøgninger om miljøgodkendelser, spildevandstilladelser
 • Accept af risikovirksomheders sikkerhedsdokument/-rapport
 • Bistand ved myndigheder miljøtilsyn/risikoinspektion
 • EDD – Environmental Due Diligence ved køb/salg
 • Basis tilstandsrapport og ophørsrapport
 • Risikoinspektion hos risikovirksomheder
 • Brug af internetportalen ”Byg&Miljø”
 • Ansøgninger om landzonetilladelser
 • Kemikaliestyring og risikoforhold
 • Arbejdsmiljøforhold
 • OML-beregninger
 • VVM-screeninger
 • 24 timers miljøvagt
 • Miljøredegørelser
 • Miljøtilsyn

Vi rådgiver om alle forhold i forløbet af et projekt – lige fra planlægningsfasen og til de nødvendige tilladelser efter eksempelvis miljøbeskyttelsesloven er kommet i hus under hensyntagen til både tidsmæssige og økonomiske aspekter.

DMR udfører miljøvurderinger i henhold til bekendtgørelsen om afgrænsning og administration af internationale beskyttelsesområder, der relaterer sig til habitatdirektivet. En sådan vurdering skal foretages af enhver miljøgodkendelse og –tilladelse til et projekt, der kan tænkes at påvirke et internationalt beskyttelsesområde.

DMR kan endvidere tilbyde specialistviden inden for en række områder, hvor der måtte opstå behov for det, herunder bl.a. ved gennemførelse af risikovurderinger i forhold til jord-, grundvand og recipienter, støjmålinger, afkastberegninger og geoteknik.

DMR har ligeledes bistået offentlige myndigheder med behandling af sager indenfor miljø- og planområdet.

Kontakt os, og få hjælpe til eksempelvis følgende:

 • Ansøgning til bygge- og anlægsprojekter. Alt afhængig af virksomhedens karakter og placering kan der også blive tale om tilladelser efter råstofloven, naturfredningsloven m.fl. Indenfor disse områder har DMR også den fornødne viden til at vurdere, om et projekt eller en virksomhed kan være omfattet af den pågældende lovgivning samt at levere den fornødne rådgivning i den forbindelse.
 • I forbindelse med bygge- og anlægsprojekter på forurenede ejendomme og projekter, der vedrører genanvendelse af lettere forurenet jord og restprodukter, tilbyder DMR at varetage alle de miljøplanmæssige aspekter fra projektidé til færdigt projekt.
 • Kemikaliestyring. Mange virksomheder ønske en god ”husholdning” af deres kemikalier.

DMR kan endvidere tilbyde specialistviden inden for en række områder, hvor der måtte opstå behov for det, herunder bl.a. ved gennemførelse af risikovurderinger i forhold til jord-, grundvand og recipienter, støjmålinger, arbejdsmiljø og geoteknik.