DMR Industrimiljø rådgiver virksomheder og myndigheder om miljøforhold. Via vores mere end 10 kontorer i Danmark, har DMR en decentral struktur med højt lokalkendskab, og et dagligt samarbejde med bl.a. de kommunale miljømyndigheder.

DMR’s ca. 150 medarbejdere er garant for høj faglighed og praktisk erfaring, som kan gøre en forskel på også dit projekt. Vi opfattes som en kendt samarbejdspartner – både lokalt, regionalt og nationalt.

DMRs rådgivning inden for miljøområdet er løsningsorienteret og baseret på sund fornuft, så der fås mest miljø for pengene. Vi kan rådgive indenfor følgende:

 • ansøgninger om miljøgodkendelser, spildevandstilladelser
 • miljøredegørelser
 • miljøtilsyn
 • VVM-screeninger
 • udarbejdelse af driftsjournaler til overholdelse af myndighedernes krav
 • stress-test af ledelsessystemer til miljø og risiko/sikkerhed
 • accept af risikovirksomheders sikkerhedsdokument/-rapport
 • bistand ved myndigheder miljøtilsyn/risikoinspektion
 • EDD – Environmental Due Diligence ved køb/salg
 • basis tilstandsrapport og ophørsrapport
 • risikoinspektion hos risikovirksomheder
 • brug af internetportalen ”Byg&Miljø”
 • ansøgninger om landzonetilladelser
 • kemikaliestyring og risikoforhold
 • arbejdsmiljøforhold
 • OML-beregninger
 • 24 timers miljøvagt.

Vi rådgiver om alle forhold i forløbet af et projekt – lige fra planlægningsfasen og til de nødvendige tilladelser efter eksempelvis miljøbeskyttelsesloven er kommet i hus under hensyntagen til både tidsmæssige og økonomiske aspekter.

DMR udfører miljøvurderinger af internationale beskyttelsesområder, der relaterer sig til habitatdirektivet. En sådan vurdering skal foretages af enhver miljøgodkendelse og –tilladelse til et projekt, der kan tænkes at påvirke et internationalt beskyttelsesområde.

DMR kan endvidere tilbyde specialistviden inden for en række områder, hvor der måtte opstå behov for det, bl.a.  risikovurderinger i forhold til jord-, grundvand og recipienter, støjmålinger, afkastberegninger og geoteknik.

DMR har ligeledes bistået offentlige myndigheder med behandling af sager indenfor miljø- og planområdet.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller ønsker konkrete tilbud.