Andre miljøtilladelser

Miljøtilladelser - miljørådgivning vedr. industrimiljø

DMR rådgiver og bistår virksomheder og myndigheder med alle typer af ansøgninger og afgørelser på miljøområdet i forbindelse med f.eks. etablering af nye virksomheder, udvidelser og ændringer.

Vi rådgiver om alle forhold i forløbet af et projekt lige fra planlægningsfasen til de nødvendige tilladelser kan meddeles. Hvis projektet indebærer ny arealanvendelse og dermed ændringer i plangrundlaget, tilbyder vi også bistand til udarbejdelse af lokalplanforslag, forslag til kommuneplantillæg og udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporter (VVM).

I forbindelse med den indledende fase af et projekt bør det vurderes om projektets placering er den rette. Der kan være forhold som planlægning, beskyttet natur, fredede områder eller fortidsminder, der hindrer placeringen. Det er derfor en fordel allerede i projektets planlægningsfase at undersøge, om der kan være tale om sådanne hindringer for projektet. Det hjælper vi vores kunder med, ligesom vi også kan træde til med kort varsel og bistå, hvis en uforudset udvikling pludselig truer et projekt.

Det kan også være, at projektets placering kræver, at der fremsendes en eller flere ansøgninger om tilladelse. DMR hjælper derfor vores kunder med at klarlægge hvilke tilladelser, et projekt skal have, og ansøge om tilladelserne hos de respektive myndigheder. Der kan blandt andet være tale om tilladelser efter:

  • Miljøbeskyttelsesloven
  • Vandforsyningsloven
  • Vandløbsloven
  • Naturbeskyttelsesloven
  • Skovloven
  • Museumsloven
  • Byggeloven
  • Råstofloven

I forbindelse med bygge- og anlægsprojekter på forurenede grunde og projekter, der vedrører genanvendelse af lettere forurenet jord og restprodukter, tilbyder DMR ligeledes at varetage alle de miljømæssige aspekter fra projektidé til færdigt projekt. Som eksempel kan nævnes hvis et erhvervsområde ændrer status til boligområde. Se evt. § 19 tilladelser.

Flere af tilladelserne skal i udkast høres hos sagens parter, og afgørelsen træffes efterfølgende med mulighed for at klage inden en frist. Først derefter kan tilladelsen tages i brug. Vi sikrer det gode samarbejde med myndigheden, og hjælper med at udarbejde en smidig tidsplan for processen.

Kontakt os, og vi kan hjælpe dig videre


Emilie Just Nielsen
Afdelingsleder, cand.scient., geograf
+45 40 76 06 27
E-mail