Grundvandssænkning – grundvandsmodellering og tekniske løsninger

Grundvandssænkning – grundvandsmodellering og tekniske løsninger

Mange anlægs- og byggeprojekter omfatter gravearbejde ved og under grundvandsspejl. Der vil i den forbindelse ofte være behov for, eller krav om, at afdække parametrene for en grundvandssænkning. Dette kan bl.a. være af hensyn til planlægning af anlægsarbejder, håndtering af sikkerhed eller risiko, eller en kapacitetsvurdering af modtageanlæg eller udledningssted.

DMR skaber overblik over grundvandsforhold, og hjælper med at finde en løsning, der er tilpasset dit projekt. Med vores erfaring kan vi både hjælpe dig med planlægning, rådgivning og udførelse af den enkelte grundvandsopgave. Vi bistår også ved indhentning af de nødvendige tilladelser, der kan være krav om i forbindelse med grundvandssænkninger.

DMRs specialister inden for grundvand, udfører alle former for hydrauliske tests, og designer og udfører grundvandssænkninger i samarbejde med danske specialfirmaer. DMR kan bistå med grundvandsmodelleringer ved alt fra bygge- og anlægsprojekter til større miljøafværgeprojekter med hydraulisk kontrol og oprensning af forurenet grundvand (læs mere her).

DMR har omfattende ekspertise i at tilrettelægge og kombinere de tekniske forundersøgelser med geoteknik, miljø og LAR/nedsivning i forhold til den problemstilling, som skal løses.

Eksempler på vores rådgivning er følgende:

 • Databasesøgninger, Jupiter, Gerda, GeoAtlas og ”skrivebords-screening” med kendt viden.
 • Geofysiske og geotekniske undersøgelser, inkl. kortlægning af grundvand, nedsivningspotentialer.
 • Diverse nedsivningsforsøg i felten og laboratorie til bestemmelse af hydrauliske ledningsevner.
 • Kort- og langtidspumpeforsøg af alle størrelser samt bestemmelse af hydrauliske parametre og design af evt. vandrensning og vandbehandling ved sandfang, kulfilter, koalescensudskiller, flokkulering.
 • Dimensionering af permanente drænløsninger.
 • Risikovurderinger i forhold til grundvandsbeskyttelse, beskyttet natur, sætningsskader mobilisering af forurening, inkl. stoftransport og nedbrydning.
 • Monitering af grundvand og overfladevand, live monitorering med mulighed for dataudtræk.
 • Tilstrømning til byggegrube/udgravning.
 • Bluespot-analyser af eksisterende eller fremtidige forhold (Scalgo), inkl. visualisering af fremtidig grundvandsstand ved klimaændringer.
 • Hydrogeologisk 3D-modellering, Modflow.
 • Design af grundvandssænknings- og afværgepumpningsanlæg, inkl. sænkningstragtanalyser, simulering af reinfiltration.
 • Indhentning af tilladelser og dispensationer til grundvandssænkning, nedsivnings- og udledningstilladelser.
 • Felttilsyn, mulighed for on-line 24/7 overvågning, vandanalyser.

On-site pumpeforsøg (kort- og langtidstest)

Dansk geologi er en ”rodekasse”, og ved bygge- og anlægsprojekter giver det ofte mening at udføre hydrauliske pumpetest på stedet for at afdække de aktuelle forhold og risici, samt muligheder for optimering af designet. Hydraulisk viden, forståelse og ikke mindst data fra projektområdet er nøglen til et optimalt design, udbud, etablering og drift af en grundvandssænkning i byggeperioden eller permanent sikring af installationer – med andre ord har DMR styr på det faglige håndværk i at designe de ”rigtige løsninger”. 

Hydrauliske pumpetest indgår f.eks. i sænkningstragtanalyser, dvs. det areal, der vil blive påvirket af grundvandssænkningen, og i hvilken grad det påvirkes. Geoteknikere fra DMR Geoteknik indgår i risikovurdering af potentielle sætningsskader på nærliggende bygninger, hvor særligt ældre huse og bygninger funderet på ferskvandsaflejringer kan være følsomme over for grundvandssænkninger.

Tilsvarende bidrager DMRs biologer og naturfolk med faglighed ift. vandstandspåvirkning i beskyttede naturområder. En grundvandssænkning kan påvirke vandstanden, og dermed levevilkårene i nærliggende søer, moser og åer.

Miljøkollegerne har tilsvarende omfattende erfaring med risikovurderinger og tekniske løsninger ved mobilisering af forurening, der kan opløses i og spredes med grundvandet. Den ændrede grundvandsstrømning som følge af en grundvandssænkning, kan medføre mobilisering af tidligere ukendte grundvandsforureninger.

Nedsivningsforsøg        

DMR udfører alle former for nedsivningsforsøg enten med ringinfiltration på overfladen, i mindre udgravninger, i gravede render (faskine niveau) eller i filtersatte boringer. Typisk anvendes nedsivningsforsøg til at vurdere muligheder/begrænsninger for LAR-løsninger, som implementeres mere og mere i forbindelse med frakobling af regnvand fra kloaksystemet. Læs mere her.

Kontaktperson


Lars Mortensen
Markedsdirektør
Civilingeniør

+45 40 76 06 66
E-mail