Regnvandsløsninger på din grund

Der er mange muligheder for at lave spændende og effektive løsninger til håndtering af regnvand lokalt på din grund. Du kan lave løsninger, hvor du udnytter vandet rekreativt og integrerer løsningerne i din have. Det kan fx være i form af bassiner eller regnbede med varieret beplantning. Det er selvfølgelig også muligt at skabe diskrete løsninger, hvor den lokale tilbageholdelse og nedsivning af dit regnvand kun i lille omfang bemærkes i din have. Det kan fx være i form af faskiner eller forsænkede græsplæner.

På stort set alle ejendomme kan regnvand som minimum tilbageholdes og opsamles med henblik på genanvendelse. Det er dog ikke alle steder, at regnvand både kan opsamles og nedsives, det kan skyldes:

  • grundvandet skal beskyttes mod forurening
  • jorden er for leret
  • høj grundvandsstand.

Regnvandsløsninger på egen grund betegnes også lokal afledning af regnvand (LAR) mens genanvendelse, hvor vand opsamles og udnyttes betegnes lokal udnyttelse af regnvand omtales som LUR.

Vi kan hjælpe med alt fra ansøgning om myndighedstilladelse og økonomisk støtte til nedsivningstest og indhentning af entreprenørtilbud på LAR-løsninger. LAR-løsninger kan etableres særskilt eller eventuelt kombineres afhængig af de specifikke forhold på din ejendom eller projekt.

Hvorfor håndtere vandet lokalt?

Der er mange gode grunde til at lave lokale regnvandsløsninger.

Selvom det danske kloaknet udbygges for milliarder, vil fremtiden forventelig byde på endnu mere regn og risiko for oversvømmelser. En vigtig del af løsningen er at etablere mere lavteknologiske robuste og fleksible løsninger, hvor vi håndterer regnvandet decentralt. I bybilledet tænkes vand ind som et aktiv, hvor det revitaliserer byens landskab ved åbne kanaler, bassiner, regnvandsbede og lignende. Tilsvarende ændres områder med asfalt og fliser til permeable overflader, hvor vand kan nedsive eller opsamles i bassiner over og under jorden. Alle disse løsninger er med til at forlænge levetiden af de eksisterende kloakker og mindske risikoen for oversvømmelser, hvis de designes rigtigt. Mange kommuner kræver derfor også at vand enten helt eller delvist håndteres lokalt. Bliver du mødt af krav om begrænset afledningsret, maksimal befæstelsesgrad eller begrænset udledningsret giver det rigtig god mening at kigge mod metoder til lokal afledning af regnvand (LAR).

Hvis du i dag er koblet til forsyningens afløbssystem kan det stadig i mange tilfælde være en fordel at etablere lokale regnvandsanlæg ud fra et miljø- og bæredygtighedsperspektiv. Det er det særligt, hvis kapaciteten i forsyningens ledninger er presset. I de tilfælde vil du ofte kunne få en del af dit tilslutningsbidrag tilbage og dermed delvist finansiere din faskine, regnbed eller anden regnvandsteknisk løsning hermed. Frakobling af regnvand fra kloakken til nedsivning i haven kan være både en billig og en dyr løsning. Prisen afhænger af, hvordan det eksisterende kloaksystem ved huset er lavet og hvordan du udformer dit nye regnvandsanlæg. Det er derfor vigtigt tidligt i processen at få en rådgiver/kloakmester til at vurdere økonomien i at afkoble regnvandet, inden projektet starter.

Kontakt os hvis du ønsker et tilbud fra os. Vi kan også hjælpe dig med at undersøge, om muligheden for tilbagebetaling gælder i dit område (i 2022 er det muligt at få op mod 26.000 kr. tilbage).

Valg af regnvandsløsning

Vi har geoteknikere og ingeniører, der kan vurdere, om din ejendom er velegnet til lokal håndtering af regnvand og kan hjælpe dig til at vælge de løsninger, der passer bedst til dine behov. Vi udnytter eksisterende data om boringer i området, ligesom vi etablerer nye geotekniske boringer på din grund, hvor jordlagene til eksempelvis 3 meter under terræn undersøges og det terrænnære grundvandsspejl fastlægges.

Tilsvarende kan der udføres nedsivningstest, hvor vi tester den reelle nedsivningsevne på din grund. Vil du hellere stå for testene selv kan vi rådgive dig om, hvordan du bedst udfører test af jordens hydrauliske ledningsevne. Du kan læse mere om nedsivningstest og måling af jordens hydrauliske ledningsevne her.

De løsninger som oftest benyttes er:

  • underjordisk regnvandsopsamling i kassetter
  • regnvandsbede
  • grønne tage
  • permeable belægninger
  • fordybninger i haven – f.eks. hul trampolin eller udgravning i græsplæne
  • faskiner
  • wadier.

Herunder kan du se eksempler på nogle af de forskellige regnvandsløsninger du kan benytte.

Permeable og åbne belægninger, hvor regnvand kan nedsive. Regnvandskassetter kan være etableret under eksempelvis græsarmeringen og indeholder typisk fra 4.000 liter til 20.000 liter vand.
Naturlige lavninger i terrænet, hvor vand opstuves ved nedbør og naturligt afdamper, nedsiver og skaber en mere levende, og våd have, i perioder.
Område med nedsivning i underjordiske kassetter med etableret højbed ovenover.
Havetrampolin med tilledning af regnvand kombineret med nedsivning.
Rekreativ havedam med mulighed for nedsivning.
Regnvandsbede ved vejanlæg.

Kontakt og for rådgivning og konkrete tilbud.


Mette Kajhøj
Afdelingsleder, ingeniør
+45 40 76 04 24
E-mail