Porevandsprøvetagning

Efter et spild af forureningskomponenter ved jordoverfladen, fra utætte nedgravede tanke el. lign., opløses forureningskomponenterne i porevandet (vand fra nedbør), der ligger mellem jordkornene i den umættede zone over grundvandsspejlet. Herefter transporteres forureningskomponenterne med porevandet ned gennem jordmatricen og kan medføre forurening af grundvandet. Ved kraftige forureninger med forureningskomponenter på væskeform, kan væsken også trænge ned mellem jordkornene som fri fase og forurene grundvandet.

En vigtig del af risikovurderingen over en forureningspåvirkning af grundvandet er at estimere koncentrationen af forureningskomponenter, der trænger ned mod grundvandet. Hidtil er koncentrationen i porevandsprøver for de fleste forureningskomponenter estimeret ved analyse af jordprøver og omregning til koncentrationen i porevandet via ligevægtsberegninger, som ofte er relativt konservative. Eksempelvis, har PFAS og pesticider en relativt høj detektionsgrænse på jordanalyserne, hvilket medfører, at selv et indhold af PFAS eller pesticider i jorden under detektionsgrænsen, kan medføre en korresponderende koncentration i porevandet med indhold over Miljøstyrelsens kvalitetskriterier for grundvand.

Især i de ovenfor beskrevne tilfælde samt på lokaliteter med en stor umættet zone, er porevandsprøvetagning en særdeles velegnet metode til direkte at kvantificere indholdet af opløste organiske forureningskomponenter i porevandet i umættet zone, hvilket bidrager til en mere realistisk risikovurdering overfor grundvandet. Efter installation af sugeceller til efterfølgende porevandsprøvetagning er det desuden muligt at tage flere prøver i samme punkt og undersøge den tidslige og evt. sæsonbetingede variation. Der er flere eksempler på at vores sugeceller har været funktionsdygtige efter mere end ca. 30 år efter installation.   

DMR har udviklet to metoder til prøvetagning af porevand fra umættet zone:

  • Terrænnær screening af porevand: Screeningsmetoden kan bruges til porevandsprøvetagning af ikke flygtige forbindelser såsom PFAS, pesticider, tungmetaller og næringsstoffer (kvælstof og fosfor) m.v. Metoden kan anvendes ned til dybder på ca. 5 m u.t., men er nemmest at håndtere hvis porevandsprøven skal udtages fra 0-2 m u.t. Metoden fungerer ikke optimalt i formationer bestående af grove aflejringer såsom groft sand eller grus. Metoden kan desuden ikke anvendes direkte til undersøgelse af flygtige forbindelser (såsom chlorerede opløsningsmidler eller flygtige kulbrinter), da der er risiko for at de vil blive strippet fra vandet pga. det vakuum, der påføres under prøvetagning. I disse tilfælde vil prøvetagning kræve anvendelse af Sorbiceller samt DMR’s automatiserede prøvetagningsenhed til kontrolleret prøvetagning.
  • Dyb porevandsprøvetagning: Metoden kan anvendes til porevandsprøvetagning i dybder >5 m u.t. Ved dyb porevandsprøvetagning anvendes en automatiseret prøvetagningsenhed, som har forskellige muligheder for kontrolleret prøvetagning som eks. automatisk vedligehold af vakuum, prøvetagning ved konstant flow etc. Metoden sikrer en skånsom porevandsprøvetagning. Den automatiske vakuumstyring er endvidere med til at sikre, at porevandsprøverne også kan udtages fra lavtydende formationer, såsom ler og grovere sand. Det er desuden muligt at udtage porevandsprøver for flygtige forbindelser via Sorbicells. DMR har desuden udviklet en optimeret metode til dyb porevandsprøvetagning; DualTube-metoden. Ved denne metode kan sugecellen til efterfølgende porevandsprøvetagning, installeres enten via almindelig borerig eller Direct Push. Sugecellen forbindes via et innovativt dobbeltslangesystem til den automatiserede porevandsprøvetagningsenhed, som efterfølgende sørger for prøvetagning under kontrollerede forhold. Ved anvendelse af DMR’s automatiserede prøvetagningsenhed, kan prøvetagning følges online via DMR Cloud.

DMR er leveringsdygtige i alle faser indenfor rådgivning af valg af metode, design af prøvetagningsstrategi, prøvetagning og risikovurdering. Desuden forhandler DMR udstyr til porevandsprøvetagning, hvis man selv vil stå for prøvetagningen: https://www.dmr.eu/shop/soil-water-sampling/

Kontaktperson


Maria Fisker
Civilingeniør
+45 25 50 55 38
E-mail
Poul Larsen
Kontorleder, fagchef
Civilingeniør, Ph.D

+45 30 22 50 55
E-mail