Jordbundundersøgelser og rådgivning

Geoteknik og fundering af byggeri, undersøgelse, rådgivning

DMR Geoteknik udfører geotekniske jordbundsundersøgelser og tilbyder geoteknisk rådgivning indenfor alle former for byggeri.

Læs mere på de relevante undersider.

Geotekniske undersøgelser

Alle geotekniske jordbundsundersøgelser udføres i princippet efter samme fremgangsmåde.

I forbindelse med tilbud laves der først en indledende geoteknisk undersøgelse, hvor eksisterende tilgængelig viden omkring jordbunds- og vandspejlsforhold, forureningsforhold, topografi og adgangsforhold indsamles. Den indsamlede viden sammenholdes med de foreliggende oplysninger om projektet, hvis der foreligger nogen.

Hvis der ikke foreligger et projekt, hvis der ikke er tilstrækkelige oplysninger om projektet, eller hvis der udelukkende ønskes en stikprøvekontrol af et areal, så udføres der en geoteknisk placeringsundersøgelse. En sådan undersøgelse består af et mindre antal boringer/CPTu forsøg og giver derfor kun en indikation af funderingsforholdene. En placeringsundersøgelse er i langt de fleste tilfælde ikke et tilstrækkeligt grundlag for et funderingsprojekt.

Til et funderingsprojekt skal der i langt de fleste tilfælde udarbejdes en geoteknisk parameterrapport, hvor der maksimum er 15-40 m mellem boringerne/CPTu forsøgene, og hvor boringerne/CPTu forsøgene er ført tilstrækkeligt dybt under funderingsniveauet. Det er normalt en geoteknisk parameterrapport, der menes, når man snakker om geotekniske jordbundsundersøgelser.

Da man igennem tiden har set en hel del tilfælde af, at der ikke er sammenhæng mellem de angivne styrkeparametre i den geotekniske parameterrapport og de anvendte styrkeparametre i ingeniørprojektet, så er der endnu et geoteknisk dokument, der skal udarbejdes, nemlig en geoteknisk projekteringsrapport. I forbindelse med opdateringen af funderingsnormen i 1998 (DS415:1998), har man skullet udarbejde en geoteknisk projekteringsrapport. Siden DS415:1998, har den geotekniske projekteringsrapport været en fast del af funderingsnormen, hvilket også gør sig gældende i den seneste udgave af DS-EN 1997-1 Eurocode 7 – Geoteknik Del 1.

Formålet med en geoteknisk projekteringsrapport er bl.a. at sikre, at der er lavet tilstrækkelige undersøgelser i henhold til gældende funderingsnorm, entydigt at definere de styrkeparametre og sikkerheder, som de geotekniske konstruktioner skal dimensioneres ud fra samt fastlæggelse af klare retningslinjer forud for udførelsen. Den geotekniske projekteringsrapport er således et forbindelsesled mellem ingeniørprojektet og den udførte geotekniske parameterundersøgelse.

Ved indførelsen af ordningen med certificerede statikere, er der kommet meget fokus på den geotekniske projekteringsrapport. Den geotekniske projekteringsrapport er et dynamisk dokument, der kræver et vist kendskab til projektet, og som skal revideres løbende ved væsentlige projektændringer. Detaljeringsniveauet i projekteringsrapporten varierer som følge af den pågældende konstruktions og jords kompleksitet.

Når der foreligger et konkret projekt, kan DMR Geoteknik tilbyde at udarbejde den normkrævede geotekniske projekteringsrapport.

Med krydsreferencer til andre dokumenter i projektet, beskrives følgende i den geotekniske projekteringsrapport, hvis det er relevant:

  • Den pågældende konstruktion, eksisterende og fremtidige terrænforhold
  • En beskrivelse af jordbunds- og grundvandsforhold samt projektets indplacering i geoteknisk kategori
  • Fastlæggelse af dimensionsgivende jordparametre til brug for dimensionering af fundamenter med angivelse af partialkoefficienter
  • Anbefaling for udformning af fundamenter, skråninger, forankringer mv. på baggrund af den aktuelle konstruktion samt eventuelle risici
  • Indplacering i drænklasse i henhold til DS 436
  • Fordeling af ansvar i forbindelse med udførelsesfasen og kontrol af denne, såvel løbende overvågning som vedligeholdelse. I projekteringsrapporten angives hvad der skal kontrolleres, hvor meget der skal kontrolleres og hvem der skal udføre kontrollen.

Kontakt os gerne for tilbud på udarbejdelsen af den geotekniske projekteringsrapport for dit projekt.

Kontaktpersoner

Nord- og Midtjylland


Jesper Find
Projektchef
Geotekniker, geolog

+45 25 50 55 15
E-mail

Fyn


Kristian Beck Benjaminsen
Afdelingsleder
Geotekniker, bygningsingeniør

+45 40 76 07 13
E-mail

Sydjylland


Casper Nielsen
Projektchef
Geotekniker, geolog

+45 40 76 06 10
E-mail

Sjælland


Niklas Brændgaard Jakobsen
Bygningsingeniør, projektchef
+45 40 76 06 29
E-mail

Afdelingsleder


Claus G. Therkildsen
Markedsdirektør, geoteknik
Geotekniker, ingeniør

+45 40 76 06 62
E-mail