Olietanke, undersøgelse og oprensning

Forurening ved olietank, fyringsolietank og jordforureningg

Der er al mulig god grund til at træde varsomt med hensyn til miljømæssige forhold, når man køber fast ejendom. Også almindelige fyringsolietanke kan vise sig at indebære risici, som kan medføre store økonomiske konsekvenser, hvis man ikke tager de nødvendige forholdsregler.

Læs, hvordan tanke kan sløjfes, opgraves og hvordan miljøundersøgelser give alle parter sikkerhed og dokumentation for de aktuelle miljøforhold i jorden omkring tanken.

Kontakt os, og vi kan hjælpe dig videre

Nederst på siden er der kontaktoplysninger til vores specialister i Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, Fyn og på Sjælland. Via vores 14 danske kontorer er vi lokale, og vi kan altid kontaktes for et gratis råd, sparring og snak om netop din olietank og situation.

Risiko for jordforurening ved olietanke

Der er desværre risiko for jordforurening ved ældre sløjfede tanke, bl.a. som følge af de ikke blev tømt helt for produkt, da man stoppede anvendelsen af tanken og at olietanken efterfølgende er gennemtæret. Desuden er der en risiko for, at der kan være sket spild og udsivning i driftsperioden for tanken.

Pakkeløsning til en fast pris – miljøundersøgelse ved din olietank

Vores ”pakkeløsning” inkluderer to håndboringer ved olietanken til 2,5-3 m.u.t., ved tanken. Borearbejdet udføres med håndboregrej, så græsplæner, belægninger m.v. ikke ødelægges.

Der udarbejdes boreprofiler, foretages PID-måling af jordprøver (elektronisk oliesniffer), og udvælges 2 jordprøver til kemisk analyse for olieprodukter og udarbejdes et miljøteknisk notat med analyseresultater og indtegning af boringernes placering. Det forudsættes, at der leveres situationsplan med angivelse af tankens placering, eller at tankens placering er afsat eller udpeges.

Afhængig af adgangsforhold, belægninger etc. tilbydes den samlede opgave udført for en fast pris på typisk 6-8.000 kr. ekskl. moms (7.500-10.000 incl. moms). Normalt kan opgaven udføres indenfor 1-2 uger.

Hvis du ikke kender tankens placering, tilbyder DMR en lokalisering af olietanken med avanceret metaldetektor og/eller en georadar-screening.

Forsikringsforhold

Hvis en fyringsolietank (villaolietank) er i brug vil der normalt være forsikringsdækning ved evt. fyringsolieforurening ved tanken. Hvis du tager dit olieanlæg ud af drift, så skal du dog være opmærksom på, at der kun er forsikringsdækning for jordforurening i op til 6 måneder efter at tanken er taget ud af brug. Desuden er det et krav at tankanlægget er lovligt og at forældelsesfristerne for tankanlægget ikke er overskredet, se mere her.

Hvis ejendommen er handlet i nyere tid, kan en eventuel ukendt forurening være omfattet af sælgers ansvar, ejerskifteforsikringer o.lign. DMR arbejder tæt sammen med førende advokatfirmaer i Danmark, der kan bistå med sparring og juridisk bistand, hvis der konstateres forurening.

Tjek husets byggesagspapirer

Du kan via kommunens weblager eller ved kontakt direkte til din kommune får afklaret, om kommunen har oplysninger om tankens alder, tankattest og eventuel dokumentation og anmeldelse af sløjfningen. Du kan også søge informationer på OIS.

Oplysningerne om olietanke – både dem kommunen og OIS anvender – er registreret i Bygnings- og Boligregisteret (BBR). Registeret er baseret på de oplysninger, som indgives, og da disse i visse tilfælde er ufuldstændige, er oplysningerne ikke altid i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Alternativt kan tidligere ejer, naboer m.v. spørges om de kan huske placering og status for olietanken. Hvis sløjfningen af olietanken ikke er anmeldt til kommunen, bør du fremsende et sløjfningsskema til din kommune.

Desuden bør du overveje en miljøundersøgelse ved olietanken og en eventuel gensløjfning af tanken, hvor det tjekkes om olietanken er korrekt tømt, rengjort og sløjfet korrekt eller en opgravning af tanken.

Korrekt sløjfning

En olietank, som ikke er i drift, skal sløjfes. Ved en sløjfning fjernes tankens restindhold, påfyldningsstudsen og udluftningsrøret afmonteres og afblændes. For at en tank er fuldstændig tømt, kræver det en bundsugning, da der erfaringsmæssigt kan ligge 50-100 liter blandet olie, vand og snavs tilbage i bunden, som tankens eget rørsystem ikke kan nå ned til. Ligger olietanken under et område med kørsel eller bygninger, bør den fyldes op med sand for at undgå sammenstyrtning.

Specialfirmaer i Danmark tilbyder generelt en sløjfning og rensning af underjordiske olietanke for 2.500 til 8.000 kr. inkl. moms afhængig af adgangsforhold, leveringstid og tankens størrelse. Du bør sikre, at der udfyldes og indsendes et sløjfningsskema til kommunen senest 4 uger efter, at arbejdet er udført. Find skemaet på kommunens hjemmeside, eller kontakt afdelingen for teknik og miljø.

Hvis du sløjfer en olietank, så bør du samtidig sikre, at der ikke er sket spild eller udsivning af olie fra tanken. Jordforurening i og omkring tankgraven kan i værste fald spredes til under bygninger.

Bortskaffelse af olietanke

På de fleste kommunale affalds- og genbrugspladser kan du som privat borger gratis afleverer en rengjort olietank. Der er endvidere flere kommuner, der tilbyder afhentning af ”storskrald” ved bopælen, hvor også olietanke er medtaget. Søg på din kommunes hjemmeside for yderligere informationer eller kontakt dit lokale DMR kontor.

Hvis olietanken sløjfes og/eller opgraves af en professionel leverandør, vil de typisk tilbyde at bortskaffe olietanken.

Opgravning af olietanke

Vil du være sikker på, at en gammel olietank på din grund ikke forårsager forureningsproblemer senere, så tilbyder en lang række firmaer at grave den op og fjerne den for dig. Det koster normalt ca. 9.000-25.000 kr. inkl. moms afhængig af adgangsforhold, belægninger, restindhold i tanken og eventuel risiko for eksisterende bygninger. Nedgravede olietanke kan være placeret tæt på bygninger. En optagning af olietanke kan medføre udgravninger på 2-3 meters dybde, hvilket ved f.eks. højtstående grundvand, løslejret jord eller hvis tanken er nedgravet tæt på bygning kan medføre risiko for sammenstyrtning, sætningsskader m.v.

I vores geoteknik- og miljøafdeling er vi specialister i netop fjernelse af jordforurening og hensyntagen til bygninger og udgravningers stabilitet.

En optagning af olietanke uden dokumentation ved miljøtilsyn i udgravning, analyse af jordprøver til at dokumentere, at der ikke er jordforurening og et miljøteknisk notat fra en miljørådgiver gør, at der fortsat mangler dokumentation for forureningsforholdene ved eksempelvis køb og salg af ejendomme.

Grundejerens ansvar

Ifølge olietankbekendtgørelsen er det ejeren, der skal sørge for at sløjfe et fyringsolieanlæg, hvis brugen varigt er ophørt. Kommunens oplysninger kan være mangelfulde, da de er baseret på indberetninger fra tidligere ejere eller brugere af olietanke. En række kommuner er derfor også begyndt at følge op på disse oplysninger og kræve sløjfningsattester, hvis disse ikke foreligger.

Kontrol af om olietanken er sløjfet korrekt kan udføres hvis tankens placering er kendt af en lokal entreprenør med erfaring i afblænding samt tømning og rensning af olietanke.

Eksterne sider med oplysninger:

Miljøstyrelsen: https://mst.dk/affald-jord/jordforurening/saerligt-for-borgere-om-forurenet-jord-og-olietanke/gamle-usloejfede-olietanke

Miljøstyrelsen, sløjfningsterminer: https://mst.dk/affald-jord/jordforurening/miljoeregler-for-olietanke/villaolietanke/sloejfningsterminer/

BOLIUS: https://www.bolius.dk/saadan-finder-og-sloejfer-du-en-nedgravet-olietank-27627

Borger.dk: https://www.borger.dk/miljoe-og-energi/Energi/Olietanke

Olieforureningsforsikring – TopDanmark: https://www.topdanmark.dk/forsikringer/olieforureningsforsikring/

Sjælland


Christian Tang Jensen
Geograf
+45 25 50 55 53
E-mail

Jylland


Thomas Lehmann Hansen
Projektchef, civilingeniør
+45 25 50 55 04
E-mail

Fyn


Lorenz Volz
Kontorleder, afdelingsleder bygningsundersøgelser
Cand.scient., geograf

+45 40 76 06 61
E-mail