Olietanke, undersøgelse og oprensning

Der er al mulig god grund til at træde varsomt med hensyn til miljømæssige forhold, når man køber fast ejendom. Også almindelige fyringsolietanke kan vise sig at indebære risici, som kan medføre store økonomiske konsekvenser, hvis man ikke tager de nødvendige forholdsregler.

Ifølge olietankbekendtgørelsen er det ejeren, der skal sørge for at sløjfe et fyringsolieanlæg, hvis brugen varigt er ophørt. Kommunens oplysninger kan være mangelfulde, da de er baseret på indberetninger fra tidligere ejere eller brugere af olietanke. En række kommuner er derfor også begyndt at følge op på disse oplysninger og kræve sløjfningsattester, hvis disse ikke foreligger.

Kontrol af om olietanken er sløjfet korrekt kan udføres hvis tankens placering er kendt af en lokal entreprenør med erfaring i afblænding samt tømning og rensning af olietanke.

Hvis tankens placering ikke er kendt kan DMR udføre en tanklokalisering/tankscreening med vores geofysiske undersøgelsesudstyr, så tankens placering kan fastlægges.

Der er desværre risiko for jordforurening ved ældre sløjfede tanke, bl.a. som følge af de ikke blev tømt helt for produkt, da man stoppede anvendelsen af tanken og at olietanken efterfølgende er gennemtæret. Desuden er der en risiko for at der kan være sket spild og udsivning i driftsperioden for tanken.

Der er som udgangspunkt ingen forsikringsdækning for denne type af ældre olieforureninger. En eventuel forurening ved olietanken kan medføre en kortlægning af ejendommen og dermed muligvis et værditab på ejendommen. En forurening kan udløse en senere tvist mellem køber og sælger, hvis jordforureningen konstateres efter, at handlen er afsluttet. Det er derfor en god ide, at forureningsforholdene afklares inden der indgås en endelig handel.

DMR kan hurtigt og effektivt foretage en forureningsundersøgelse ved den nedgravede olietank.

Hvis tanken ønskes opgravet kan DMR sammen med en entreprenør foretage en opgravning af tanken og udtage jordprøver til dokumentation af, at der ikke er olieforurening ved tanken.

DMR har mange års erfaring med denne type opgaver og kan sikre en hurtig og effektiv indsats og kompetent rådgivning i forbindelse med evt. konstateret forurening ved olietanke.

Hvis en fyringsolietank (villaolietank) er i brug vil der normalt være forsikringsdækning ved evt. fyringsolieforurening ved tanken. Hvis du tager dit olieanlæg ud af drift skal du dog være opmærksom på, at der kun er forsikringsdækning for olieskader i op til 6 måneder efter at tanken er taget ud af brug. Endvidere er det et krav at tankanlægget er lovligt og at forældelsesfristerne for tankanlægget ikke er overskredet, se mere her.

DMR kan altså hjælpe med hurtig undersøgelse og dokumentation af om der er jordforurening ved nedgravede olietanke eller i forbindelse med opgravning af olietanke.

Kontakt os for at få et konkret tilbud og en hurtig og effektiv opgaveløsning.

Kontaktpersoner


Claus Larsen
Kontorleder, kvalitetschef
Civilingeniør

+45 20 95 06 55
E-mail

Sjælland


Jens-Ole Petersen
Kontorleder, markedsdirektør
Civilingeniør

+45 22 18 98 99
E-mail

Jylland


Lars Mortensen
Kontorleder, markedsdirektør
Civilingeniør

+45 40 76 06 66
E-mail

Fyn


Lorenz Volz
Kontorleder, afdelingsleder bygningsundersøgelser
Cand.scient., geograf

+45 40 76 06 61
E-mail