Projektering og dimensionering

DMR Geoteknik udfører mange forskellige projekterings- og dimensioneringsopgaver af geotekniske og hydroteknisk karakter.

De mest gængse projekteringsopgaver som løses er:

 • pælefundering
 • byggegruber og støttekonstruktioner
 • stabilitetsberegning
 • grundvandssænkning.

DMR Geoteknik anvender flere forskellige beregningsprogrammer, herunder:

 • WinSpooks
 • Plaxis 2D
 • Slide.

DMR Geoteknik prioriterer i høj grad kvalitet og faglighed, hvorfor beregninger udføres af en geoteknisk ingeniør med relevant erfaring, ligesom der udføres intern (og hvis opgaven kræver det til tider også ekstern) kvalitetskontrol på samtlige beregningsopgaver.

Pælefundering

Pælefundering kan bestå af præfabrikerede pæle (rammede, vibrerede) eller in situ støbte pæle (fortrængningspæle, sekantpæle). Pælefunderinger kan udføres med flere forskellige udformninger samt materialer, afhængigt af hvad der vurderes gavnligt for det enkelte projekt.

Pælefundering udføres traditionelt set oftest steder, hvor der er dårlige funderingsforhold enten som følge af forekomster af stærkt sætningsgivende aflejringer, kompleks geologi, særligt sætningsfølsomme konstruktioner og/eller sætningsskadede bygninger.

Som tommelfingerregel anbefaler DMR Geoteknik generelt, at pælefunderinger overvejes som muligt funderingsprincip, hvis overside af bæredygtige aflejringer (OSBL) er beliggende dybere end 3 meter under projekteret fundamentsbjælkeunderkant.

Selve pælefunderingen inddeles i 3 faser. Første fase består i udarbejdelse af en pæleplan og pæleliste på baggrund af ønskede pælebæreevner, overslagsberegninger af pæles bæreevne som funktion af pæledimension og pælelængde.

Fase 2 består i en optimering af pæleprojektet. Optimeringen består først af prøveramning med tilhørende PDA-målinger samt efterfølgende CASE- og CAPWAP-analyser.

I fase 3 udføres produktionsramning, hvor hver enkelt pæl kontrolleres, og om nødvendigt erstattes/suppleres med yderligere pæle.

Ved et pæleprojekt kan DMR Geoteknik være behjælpelige med:

 • udførelse af geotekniske undersøgelser
 • vurdering af økonomisk mest fordelagtige funderingsprincipper
 • geostatisk beregning og dimensionering ud fra de geotekniske undersøgelser
 • udarbejde pæleplan og -liste
 • budgetberegning (bygherrebudget)
 • fotoregistrering af nabokonstruktioner
 • vibrationsmåling (rådgivning, montering, monitering, nedtagning),
 • optimering af pæleprojektet på baggrund af prøveramninger, PDA-målinger, CASE- og CAPWAP-analyser
 • kontrol og godkendelse i forbindelse med produktionsramning af pæle.

Andreas Blaabjerg Jørgensen
Geotekniker, diplomingeniør
+45 41 30 35 54
E-mail

Byggegruber og støttekonstruktioner

Byggegruber og støttekonstruktioner udføres i en bred skala, lige fra et mindre privat kælderbyggeri til dybe underjordiske parkeringshuse med tæt randbebyggelse.

Byggegruber og støttekonstruktioner kan udføres på mange forskellige måder, alt efter konstruktionens formål, placering og udformning.

Af støttekonstruktioner er de mest almindelige:

 • traditionel spuns med og uden ankre
 • københavner spuns
 • sekantpælevæg
 • in situ støbte støttemure.

DMR Geoteknik kan bidrage med rådgivning og dimensionering i alle faser af byggeriet.

En rådgivningsopgave med indfatningsvægge og byggegruber omfatter oftest dimensionering af følgende elementer:

 • spunsvæg
 • stræk
 • ankre
 • ankerplader/ankerspuns/jordankre
 • stabilitetseftervisning
 • kontrol af udførelsen (rammeresultater, gravekoter, indfatningsvæggenes integritet, indbygget materiale, stabilitets- og sætningsvurdering for nabokonstruktioner, m.m.).

Mikkel Lundhøj Jensen
Geotekniker, bygningsingeniør
+45 25 50 55 45
E-mail

Mathias Sundahl Grønholdt
Geotekniker, civilingeniør
+45 40 76 06 43
E-mail

Stabilitetsberegning

Anlæg på skråninger indebærer ofte stabilitetsproblematikker. Her kan man med fordel lave en indledende vurdering af totalstabiliteten og dermed placere konstruktionen optimalt, eller lave stabiliserende tiltag.

Ved at tænke langsigtet tidligt i byggeprocessen minimeres anlægs- og vedligeholdelsesomkostningerne for det samlede byggeri.

Ved en udgravning i en skråning kan det ligeledes være nødvendigt at forholde sig til den overordnede stabilitet, da et skred i jorden ofte vil have store økonomiske konsekvenser.


Mikkel Lundhøj Jensen
Geotekniker, bygningsingeniør
+45 25 50 55 45
E-mail

Grundvandssænkning

Begrebet grundvandssænkning blev introduceret som et led i bygge- og anlægsarbejder, i Danmark i 1950’erne. Grundvandssænkning er i dag gået hen og blevet lige så betydningsfuldt for et bygge- og anlægsprojekt som selve funderingen.

De fleste jordentreprenører har været i en situation, hvor grundvandet har skabt udfordringer for et projekt. I nogle tilfælde kan problemet løses ved simpel dræning og lænsepumpning, men ofte er dette ikke tilstrækkeligt, hvorfor et egentligt grundvandssænkningsanlæg (eller alternative metoder) er en nødvendighed for at kunne realisere et projekt.

Såfremt der ikke er truffet de nødvendige foranstaltninger, kan en for sen erkendelse af et grundvandsproblem (eller i værste tilfælde et bundbrud) medføre betydelige projektændringer med store økonomiske og tidsmæssige omkostninger. Derfor bør der altid tages stilling til grundvandsproblematikken i forbindelse med indledende undersøgelser, ligesom emnet bør blive revurderet løbende, som projekteringen og udførelsen af byggeriet skrider frem.

Hvis der sker projektændringer (f.eks. dybere gravedybde end antaget i forbindelse med en indledende geoteknisk undersøgelse), skal der ubetinget foretages en revurdering af risikoen for grundbrud, ligesom det skal revurderes, om der bør foretages supplerende undersøgelser.

Områder med drikkevandsinteresse eller områder med risiko for at mobilisere en grundvandsforurening kan være særligt udfordrende, hvorfor det er vigtigt at disse problemstillinger håndteres af personer med erfaring inden for dette.

DMR Geoteknik kan bistå bygherre og/eller entreprenør med rådgivning, myndighedsdialog og projektering af grundvandssænkning.

Kontakt os for rådgivning og konkrete tilbud.