Miljøgodkendelser og anmeldelser

Miljørådgivning - miljøgodkendelse og anmeldelse - dmr.dk

Virksomheder, der er omfattet af godkendelsespligt efter kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven, skal søge om miljøgodkendelse til etablering, ændringer eller udvidelser, der kan medføre øget forurening. Det er principielt myndighedens beslutning om ændringer og udvidelser medfører øget forurening. Der skal træffes en afgørelse om miljøgodkendelse af miljømyndigheden, før virksomheden må påbegynde bygge- og anlægsaktiviteterne eller gennemføre de ønskede ændringer.

Af mindre virksomhedstyper, er følgende blandt andet omfattet:

  • nedknusning
  • sortering og/eller oplag af jord
  • sortering og/eller oplag af bygge- og anlægsaffald
  • genanvendelse af slagger
  • anlæg til kompostering af affald.

Maskinværksteder på over 1.000 m2, autoværksteder, renserier og mellemstore fyringsanlæg skal foretage en anmeldelse, før etablering, eller ved ændring eller udvidelse.

Listen af virksomheder er lang, og vi hjælper gerne med at afklare om din virksomhed er omfattet af godkendelsespligten. 

Både anmeldelser og ansøgninger skal ske via det digitale ansøgningssystem ”Byg og Miljø”, og DMR kan udfylde og indsende ansøgningen/anmeldelsen på vegne af vores kunder.

Der er forskellige krav til ansøgningsmaterialet alt efter hvilket bilag og listepunkt i godkendelsesbekendtgørelsen, som virksomheden er omfattet af. For eksempel skal virksomheder på bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen typisk udarbejde en vurdering af behov for basistilstandsrapport (BTR), og der skal ofte laves støjberegninger og redegøres nærmere for anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT).

Andre virksomheder er omfattet af standardvilkår og skal svare på en række branchespecifikke spørgsmål i forbindelse med ansøgningen.

For risikovirksomheder gælder særlige miljø- og sikkerhedskrav. Du kan læse mere om vores ydelser i forhold til risikovirksomheder her.

Hvis der er luftemissioner fra virksomheden, skal der ofte udarbejdes beregninger af luftforureningen. Endvidere skal der typisk søges om en screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven (VVM-bekendtgørelsen) til projekter, der kræver ansøgning om miljøgodkendelse. DMR tilbyder bl.a. specialiseret rådgivning og bistand til:

DMR kan hjælpe med hele processen fra planlægning til godkendelsen er i hus, og vi varetager også gerne dialogen med miljømyndighederne. Vi oplever det som en stor fordel, at vi er vant til at arbejde for både virksomheder og myndigheder, da det giver en smidig og effektiv kommunikation.

Kontakt os og vi kan hjælpe dig videre.


Emilie Just Nielsen
Afdelingsleder, cand.scient., geograf
+45 40 76 06 27
E-mail