DMR agerer som ekstern miljøafdeling/specialist for en række virksomheder, ligesom vi understøtter og supplerer interne miljøansvarlige i danske virksomheder. Ofte er der tale om rådgivning ved nye myndighedskrav, ansøgninger om miljøgodkendelse og spildevandstilladelser (både tilslutningstilladelser og udledningstilladelser), OML-beregninger og VVM-screeninger.

Vi rådgiver om alle forhold i forløbet af et projekt lige fra planlægningsfasen og til de nødvendige tilladelser efter eksempelvis miljøbeskyttelsesloven er på plads. Alt afhængig af virksomhedens karakter og placering kan der også blive tale om tilladelser efter råstofloven, naturfredningsloven m.fl.

I forbindelse med bygge- og anlægsprojekter på forurenede ejendomme og projekter, der vedrører genanvendelse af lettere forurenet jord og restprodukter, tilbyder DMR ligeledes at varetage alle de miljømæssige aspekter fra projektidé til færdigt projekt.

DMR kan endvidere tilbyde specialistviden inden for en række områder, hvor der måtte opstå behov for det, herunder bl.a. ved gennemførelse af risikovurderinger i forhold til jord-, grundvand og recipienter, støjmålinger, arbejdsmiljø og geoteknik.

Miljøgennemgang af virksomheder

Ved en miljøgennemgang foretages en kortlægning af de relevante processer og de tilhørende ressourceforbrug i form af vand, strøm, råvarer og hjælpestoffer.

Kortlægningen giver et overblik over, hvor der er uønskede spild og overforbrug af ressourcer. Formålet med miljøgennemgangen er, at opnå en økonomisk besparelse ved at optimere forbruget af ressourcerne.

Mange virksomheder skal i forbindelse med ansøgninger om miljøgodkendelser foretage en miljømæssig gennemgang af virksomheden – det kan DMR hjælpe med.

DMR kan tilbyde at udarbejde en miljømæssig driftsjournal, så det sikres, at virksomheden opfylder miljøgodkendelsens vilkår. Ved at arbejde efter denne driftsjournal sikrer virksomheden, at de opfylder vilkårene og kan bruge tiden på at opnå gode økonomiske resultater uden at skulle bruge unødig tid på kravene fra miljømyndighederne.

Miljøgennemgangen kan foretages i forbindelse med opbygningen af et miljøledelsessystem – simpelt eller omfattende system.

Mange virksomheder ønsker at opbygge et simpelt system, der senere kan certificeres. DMR besidder viden om, hvordan disse systemer kan udnytte miljøgennemgangen.

Ønsker virksomheden et system, der kan certificeres kan DMR også være behjælpelig med opbygningen heraf – evt. et miljøledelsessystem opbygget i henhold til ISO 14000 og eventuelt registreret efter EU’s forordning EMAS.

Kontakt DMR, hvis du har spørgsmål eller ønsker konkrete tilbud.