Hydraulisk dimensionering

Hydraulisk dimensionering

DMR kan foretage hydraulisk dimensionering af anlæg til transport, forsinkelse og håndtering af regnvand. Niveauet af beregninger afhænger af om resultaterne skal anvendes til indledende arealreservationer eller som en del af en detailprojektering.

Vi kan både foretage hydraulisk modellering af større kloaksystemer på byniveau, og dimensionere mindre lokale løsninger som regnbede og faskiner.

De mindre lokale løsninger gennemføres ofte ved hjælp af håndberegninger og i regneark fra Spildevandskomitéen. Det gælder diverse lokale anlæg til forsinkelse, nedsivning, bortledning og rensning af regnvand som faskiner, regnbede og grøfter. Ved større grøftesystemer foretages beregninger i en hydraulisk model.

Regnvandsbassiner dimensioneres enten ved bassinregneark fra Spildevandskomitéen eller ved langtidssimuleringer i en hydraulisk model. Ved koblede bassiner kan det give særlig god mening at tage brug af langtidssimuleringer.

Ved dimensionering af kloakrør anvendes oftest en hydraulisk model, men er der tale om meget små systemer kan der anvendes håndberegninger.

Vand der strømmer på terræn kan vi ligeledes kortlægge og modellere, f.eks. vha. SCALGO Live.

Vi kan tilbyde at regne på konkrete hændelser og undersøge hvorledes modellerede hændelser matcher oplevede hændelser, hvilket kan anvendes til kalibrering af hydrauliske modeller.

Vi benytter os generelt af eksisterende ”best practice” metoder indenfor hydraulisk dimensionering af regnvandsanlæg, herunder nyeste skrifter fra Spildevandskomitéen, nyeste regneark fra Spildevandskomitéen eller relevante programmer.

Kontakt os gerne for rådgivning og konkrete tilbud.


Mette Kajhøj
Afdelingsleder, ingeniør
+45 40 76 04 24
E-mail