Ventilation

Arbejdsmiljørådgivning om krav til ventilation på arbejdet

Når man arbejder med maskiner og produkter, der blandt andet afgiver dampe, gasser støv m.m.
kræves det normalt, at der etableres et system, der sikrer, at medarbejderne ikke
udsættes for sundhedsskadelige stoffer.

Reglerne foreskriver, at de sundhedsskadelige stoffer skal fjernes på det sted, hvor de dannes. Det løses normalt ved at etablere punktudsugning hen over den forurenende proces, kombineret med en tilsvarende indblæsning af erstatningsluft.

Recirkulering af procesluft er tilladt, hvis en række krav overholdes, f.eks. skal det kunne godtgøres, at den udsugede luft renses effektivt, at der forefindes en kontrolanordning, og at en passende mængde frisk luft tilføres. Det er også tilladt af recirkulere udsuget luft fra støvende processer, der er omfattet af kræftbekendtgørelsen, men ikke fra f.eks. stegeos, svejserøg og kræftfremkaldende gasser og dampe.

Hvis der er tvivl om effektiviteten af udsugningen, er der mulighed for at få den målt og vurderet,
bl.a. ved røgudlægning eller målinger med f.eks. et varmetrådsanemometer.

Visse typer af gasser og støv kan medføre brand/eksplosion, og man kan derfor være underlagt ATEX-Krav (ATsmosphere EXplosive).

Kontakt DMR, hvis I ønsker en gennemgang af jeres eksisterende ventilationsanlæg eller I
påtænker at bygge et nyt anlæg.

Afdelingsleder Sjælland


Adrian Siegenthaler
Afdelingsleder, arbejdsmiljørådgiver
+45 27 10 74 38
E-mail

Afdelingsleder Jylland/Fyn


Lotte Bjerg Olesen
Afdelingsleder, arbejdsmiljørådgiver
+45 41 30 35 85
E-mail