Trafikstøj fra veje og jernbaner

Trafikstøj fra veje og jernbaner

Når der er tale om trafikstøj, er der oftest tale om beregninger, på trods af at disse kaldes målinger i daglig tale. Vi har stor erfaring med:

  • trafikstøj fra veje, også kaldet vejstøj
  • trafikstøj fra jernbaner, også kaldet togstøj eller jernbanestøj.

Det er også muligt at måle trafikstøj, men det er oftest relevant når der eksempelvis er tale om vibrationer fra jernbaner.

Beregninger

Der udarbejdes typisk en beregning af den vægtede døgnmiddel i projektområdet. Beregningerne udføres iht. Vejdirektoratets håndbog for Nord2000. Beregninger er baseret på data for støjkildernes lydeffektniveauer, som er et mål for, hvor meget lydenergi, de hver især udsender pr. sekund. Sammen med data for terrænforhold og bygninger mm., beregnes støj fra hver enkelt kilde i valgte beregningspunkter i omgivelserne. Bidragene summeres op i hvert beregningspunkt, så man får den samlede støjbelastning fra aktiviteterne i punktet.

Der arbejdes med beregningspunkter og i punkter på facaden i form af facadestøjkort. Støjbelastningen beregnes i frit felt, og derfor skal reflektioner fra de relevante facader ved punkter og på facader ikke medregnes. Dermed kan resultater fra disse sammenlignes direkte med de vejledende støjgrænser iht. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/2007 omkring støj fra veje.

Ved beregning af støjkonturkort bliver alle refleksioner medregnet, og derfor er disse vejledende. Ved udarbejdelse af konturkort, indlægges et fintmasket net af beregningspositioner over området. Støjkonturkortene viser støjens fordeling på områderne i forskellige farver, afhængig af støjbelastningens størrelse.

Støjgrænser for trafikstøj fra veje

Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for trafikstøj fra veje fremgår af Miljøstyrelsens vejledning 4/2007: “Støj fra veje” og er opsummeret her:

Tabel: Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for trafikstøj fra veje jf. /1/.

De vejledende støjgrænser for veje er beregnet til planlægningsbrug, og de er udtrykt ved Lden for dag, aften og nat. Ved bestemmelse af den vægtet døgnmiddel, Lden, vægter støjen fra trafikken om aftenen og om natten mere end støjen om dagen. Således tillægges støjen om aftenen +5 dB for perioden kl. 19-22 og +10 dB for natperioden kl. 22-07.

Støjgrænser for trafikstøj fra jernbaner

Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for trafikstøj fra jernbaner fremgår af Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1997: “Støj og vibrationer fra jernbaner” samt et tillæg i juli 2007. De er opsummeret her:

Tabel: Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for trafikstøj fra jernbaner.

For jernbaner er der desuden krav til det maksimale støjniveau, LAmax, i forbindelse med togpassager. Kravet gælder ved de enkelte boliger. Den vejledende grænseværdi for maksimalstøjen er LAmax = 85 dB.

Grænseværdien for vibrationer er 75 dB, KB-vægtet accelerationsniveau, på gulv inde i de enkelte boliger. For at undgå vibrationer, er der fastsat en planlægningsmæssig mindsteafstand på 25 m fra S-baner og lokalbaner, samt 50 m fra fjernbaner. Afstanden måles fra spormidte til de i tabellerne nævnte arealanvendelser, bortset fra nyttehaver. Hvis det kan dokumenteres, at vibrationsniveauet kan overholdes, kan der dog bygges tættere.

Jylland


Jeppe Sørensen
Afdelingsleder, civilingeniør
Støj og akustik

+45 41 30 35 72
E-mail

Sjælland/Fyn


Troels Lindgreen
Afdelingsleder, støj og akustik
+45 25 50 55 68
E-mail