Ekstern støj fra virksomheder

Ekstern støj fra virksomheder

Der kan både udføres om målinger og beregninger når der arbejdes med ekstern støj. Ud over almindeligt forekommende støjkilder fra transport og ventilationsaggregater mv., har vi bl.a. erfaring med:

  • Fødevareindustrien, dagligvarebutikker og produktionsvirksomheder.
  • Tung industri inden for beton, tegl og nedknusning.
  • Energisektoren inden for ”power to x”, fjernvarmeanlæg, biogas, solceller, vindmøller og ladestandere samt ladestationer.
  • Byggepladser og andre midlertidige aktiviteter.
  • Sportsaktiviteter, herunder padel tennis, motorsportsbaner samt skydebaner, ekskl. måling af kildestyrke.
  • Underholdningsindustrien, herunder forlystelsesparker, koncertsteder og festivaler.

I samarbejde med DMR Industrimiljø laver vi redegørelser ifm. planlægning, miljøvurderinger, VVM, miljøgodkendelser, alt sammen både for virksomheder og kommuner.

Målinger

Det kan både være relevant at måle indendørs og udendørs. I begge tilfælde er der bestemte forhold, der skal være opfyldt for at sikre gode målebetingelser. Ofte er vejret en vigtig med- eller modspiller, men ellers er det vigtigt at overveje andre støjende aktiviteter, driftssituationer, målestationer mv.

Vi foretager typisk kildestyrkemålinger, målinger i skel, facader og andre relevante punkter samt målinger i bygninger.

Der er klare retningslinjer for under hvilke forhold målinger kan foretages, og herudfra kan usikkerheden på målingen, såvel som på beregninger fastslås, hvilket er vigtigt når resultaterne skal evalueres.

Beregninger

Ofte er det fordelagtigt at beregne støjen, frem for at måle, da målinger giver et øjebliksbillede af støjen. En beregning er ikke på samme måde begrænset og ofte mere præcis, da det er muligt at medtage flere driftssituationer, udbredelsesforhold mv. En beregning gør det også muligt at arbejde med forskellige støjreducerende tiltag som skærmning, ændring af drift og evt. ændring af kilden.

Der udarbejdes typisk en beregning af støjbelastningen i omgivelserne omkring virksomheden fra de beskrevne kilder og deres drift. Beregninger udføres iht. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1993 omkring beregning af ekstern støj fra virksomheder i SoundPLAN efter den opdaterede ”General Prediction Method” fra 2019. Beregninger er baseret på data for støjkildernes lydeffektniveauer, som er et mål for, hvor meget lydenergi, de hver især udsender pr. sekund. Sammen med data for terrænforhold og bygninger mm., beregnes støj fra hver enkelt kilde, i valgte beregningspunkter i omgivelserne. Bidragene summeres op i hvert beregningspunkt, så man får den samlede støjbelastning fra aktiviteterne i punktet.

Der arbejdes med beregningspunkter og i punkter på facaden i form af facadestøjkort. Støjbelastningen beregnes i frit felt, og derfor skal refleksioner fra de relevante facader ved punkter og på facader ikke medregnes. Dermed kan resultater fra disse sammenlignes direkte med de vejledende støjgrænser iht. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder.

Ved beregning af støjkonturkort bliver alle refleksioner medregnet og derfor er disse vejledende. Ved udarbejdelse af konturkort, indlægges et fintmasket net af beregningspositioner over området. Støjkonturkortene viser støjens fordeling på områderne i forskellige farver, afhængig af støjbelastningens størrelse.

Støjgrænser

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj fra virksomheder er opsummeret her:

Tabel: Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

Det er den faktiske anvendelse af et område, der er afgørende for, hvilke støjgrænser der fastsættes. Eksempelvis kan boliger inden for områdetype 2 medføre grænser ved disse boliger, svarende til områdetype 3.

Støjen vægtes sådan, at grænseværdien i dagperioden skal overholdes indenfor de mest støjbelastede otte timer, i aftenperioden inden for den mest støjbelastede time, og i natperioden inden for den mest støjbelastede halve time.

Grænserne er for det A-vægtede ækvivalente korrigerede støjniveau, støjbelastningen Lr, og som frit felts værdier. Grænserne gælder for bidraget fra den enkelte virksomhed.

Hvis støjen indeholder tydeligt hørbare toner eller impulser, skal man lægge 5 dB til det ækvivalente støjniveau for at bestemme støjbelastningen.

For områder med boliger, er der en yderligere vejledende grænseværdi for det højeste øjebliksniveau af støjen om natten, støjens maksimalværdi, LpAmax. Grænseværdien for maksimalniveauet må ikke være højere end +15 dB, i forhold til natgrænsen i disse områder.

Certificeret specialist


Jeppe Sørensen
Afdelingsleder, civilingeniør
Støj og akustik

+45 41 30 35 72
E-mail