Air-sparging og bio-sparging

OPrensning af forurening vha. air-sparging og bio-sparging

Ved air-sparging nedblæses der atmosfærisk luft fra en række boringer, der er filtersat under grundvandsspejlet. Ved air-spargingen sker der en fysisk fjernelse (stripning) af forureningskomponenter. Samtidig tilføres grundvandsmagasinet ilt, hvilket fremmer den biologiske nedbrydning af en række forureningskomponenter (biosparging). Hvis fjernelsen af forureningen primært sker ved den biologiske nedbrydning, kan det være nødvendigt at tilsætte næringsstoffer for at stimulere nedbrydningen yderligere.

Metoden anvendes typisk til oprensning af grundvandsforureninger, bestående af olieprodukter som benzin og diesel-/fyringsolie samt chlorerede opløsningsmidler.

Da der nedblæses luft under grundvandet vil det ofte være nødvendigt at kombinere metoden med vakuumventilation.

Vakuumventilationen skal således sikre, at de forureningskomponenter, der strippes, ikke spredes ukontrolleret i jorden og i værste fald kan medføre ude- eller indeklimaproblemer.

Kontakt DMR for rådgivning og konkrete tilbud.


Claus Larsen
Civilingeniør, kontorleder, ejerleder
+45 20 95 06 55
E-mail