Akut forurening – hurtig udrykning og hjælp

Akut og pludselig forurening -rådgivning og hjælp

Hvis I konstaterer et akut uheld med større spild af olie eller kemikalier, skal I hurtigst muligt kontakte alarmcentralen på 112. Alarmcentralen sørger for at rekvirere Beredskabet. DMRs miljøvagter bistår private virksomheder, kommuner og forsikringsselskaber med teknisk miljørådgivning i forbindelse med akutte og opfølgende aktiviteter efter miljøuheld. Vores miljøvagter kan kontaktes hele døgnet på vagtnummeret 5070 0655 og give kunder rådgivning inden for 5 minutter.

Ved akutte miljøskader kan miljøvagten bistå beredskabet i arbejdet med at forebygge, begrænse og afhjælpe miljøskader i henhold til beredskabsloven. Miljøvagten kan vurdere akut miljørisiko for arealanvendelse, drikkevandsinteresser og de lokale natur- og recipientforhold.

Miljøvagten kan sammen med beredskabet vurdere, hvornår den akutte indsats kan afblæses. Oprydning eller anden indsats efter akutfasens ophør er som udgangspunkt ikke redningsberedskabets opgave, men henhører under de kommunale miljømyndigheder og/eller frivillige indsatser udført af eksempelvis skadevolder og forsikringsselskaber.

Miljøvagten kan sikre en korrekt adskillelse af akut og øvrige indsatser, så det akutte beredskab reetableres hurtigst muligt.

Efter bestemmelserne i Jordforureningsloven og Miljøbeskyttelsesloven skal spild af olier og kemikalier på jorden eller til vandløb eller kloaksystemet altid anmeldes til kommunen. Støder du på jordforurening i forbindelse med jordarbejder, ombygning eller lignende skal de kommunale myndigheder ligeledes underrettes og arbejdet standses i det forurenede område.

DMR kan bistå med rådgivning omkring hele sagsforløbet.

Vores miljøvagter er erfarne fagfolk med 10-20 års praktisk erfaring inden for miljøområdet.

Vi har miljøvagter fordelt over hele landet med afsæt i vores 13 lokale kontorer. Uden for normal arbejdstid er miljøvagterne klar til udrykning fra deres private bopæl.


Brian Tang Vestergaard
Civilingeniør
+45 40 76 06 16
E-mail
Lars Mortensen
Markedsdirektør
Civilingeniør

+45 40 76 06 66
E-mail