Byg og Miljø (BOM) er et landsdækkende selvbetjeningssystem, der skal anvendes af bl.a. virksomheder ved ansøgninger inden for byggeri- eller miljø. Tilsvarende anvendes Byg og Miljø ved anmeldelse af olietanke, nedrivning af bygninger og anmeldelse af byggeaffald, herunder PCB og andet miljøfarligt affald, se neden for.

DMR hjælper bl.a. virksomheder med det praktiske arbejde ved ansøgninger på Byg og Miljø. Vi optimerer og målretter din ansøgning, så de nødvendige oplysninger er med, og du som virksomhed får accept og tilladelser hurtigst og billigst muligt. Fejlagtige og unødige oplysninger kan besværliggøre, forsinke og fordyre din ansøgningsproces.

Det kan være en udfordring at vælge de rigtige ansøgningstyper samt få samlet det nødvendige materiale ved denne digitale kommunikation med myndighederne.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til hvordan vi kan hjælpe dig med ansøgninger via Byg og Miljø.


Rikke-Louise Bøgeskov Hyttel
Afdelingsleder, industrimiljø
Civilingeniør

+45 25 50 55 55
E-mail

Godkendelsespligtige virksomheder og maskinværksteder

Hvis du som virksomhed ønsker en udvidelse eller en ændring af din virksomhed – fx indførsel af nyt udstyr, ny teknologi eller forureningsbegrænsende foranstaltninger – skal Byg og Miljø nu anvendes ved ansøgning om fornyet miljøgodkendelse. En ændring som giver anledning til ændret forurening eller ændrede mængder eller sammensætning af affald, kan på tilsvarende vis betinge en fornyet godkendelse via Byg og Miljø, ligesom følgende aktiviteter:

 • miljøgodkendelse/anmeldelse af ny virksomhed eller udvidelse af eksisterende virksomhed
 • miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed
 • tilslutning af industrispildevand til kloak
 • miljøanmeldelse af f.eks. maskinværksted og autoværksted
 • VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse.

Kontakt os, hvis du vil vide mere om vores rådgivning inden for netop miljøgodkendelser.


Rikke-Louise Bøgeskov Hyttel
Afdelingsleder, industrimiljø
Civilingeniør

+45 25 50 55 55
E-mail

Håndtering af bygge- og anlægsaffald

Afdelingen DMR Bygningsundersøgelser er specialister inden for rådgivning af bygherre, rådgivere og aktører som entreprenører og modtagere ved nedbrydning af bygninger, genanvendelse og håndtering af affald. Vi kan derfor hjælpe med f.eks.:

 • anmeldelse af bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald
 • anmeldelse af bortskaffelse af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald
 • anmeldelse af asbestholdigt affald
 • anmeldelse af farligt affald fra byggeri.

Læs mere om PCB, bly, asbest og nedrivning.

Olietanke

Ved køb/salg af ejendomme foretages i stigende grad optagning, undersøgelse og miljødokumentation ved gamle nedgravede olietanke. Erfaringsmæssigt ser vi tit forurening ved ældre sløjfede tanke, bl.a. som følge af de ikke blev tømt helt for produkt da man stoppede anvendelsen af tanken og at tanken efterfølgende er gennemtæret.

DMR kan hurtigt og effektivt foretage en forureningsundersøgelse ved den nedgravede olietank eller sammen med en entreprenør foretage en opgravning af tanken og udtage prøver til dokumentation af, at der ikke er olieforurening ved tanken.

Kontakt os gerne for rådgivning til entreprenørarbejdet og bistand til anmeldelse via Byg og Miljø af:

 • sløjfning af olietank og oplysning om historisk sløjfning af olietank
 • anmeldelse af overjordisk olietank, indendørs under 6.000 liter og med overjordiske rørsystemer, der ikke er indstøbte eller indmurede.

Læs mere om olietanke.

Ansøgning om tag-overfladevand (LAR)

Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt kaldes i daglig tale for LAR – Lokal Afledning af Regnvand, eller Lokal Anvendelse af Regnvand. Vi kan hjælpe dig med at vurdere muligheden for lokal nedsivning og/eller afdampning på din ejendom uanset om det er ved nybyggeri eller på en eksisterende ejendom. Vi samarbejder dagligt med de lokale myndigheder, og kan derfor hurtigt afklare, hvilken vurdering din kommune har af netop din grund.

Vi kan udføre de nødvendige vurderinger af vandhåndteringen og udarbejde ansøgning om f.eks. følgende:

 • Udledning af tag- og overfladevand
 • Nedsivning af tag- og regnvand
 • Nedsivning af spildevand
 • Nedsivning af spildevand i åbent pileanlæg

Læs mere om LAR her.

Kontakt DMR hvis du har spørgsmål eller ønsker konkrete tilbud.


Henrik Krogh
Ingeniør
+45 25 50 55 35
E-mail