Råstofkortlægning

Råstofkortlægning - dokumentation, undersøgelse, rådgivning

Råstoffer – undersøgelse og kortlægning

Vil du gerne vide om der er råstoffer på din grund?

DMR kan hjælpe med udførelse af råstofkortlægning, herunder råstofmængder og kvaliteter.

Undersøgelse for råstoffer (sand, grus, sten, ler og tørv)

DMR kan, ved en råstofkortlægning, skaffe den nødvendige dokumentation for:

  • at der er en råstofforekomst.
  • hvor store råstofmængderne er (volumen).
  • hvilken kvalitet råstofferne har.
  • hvor meget jord, der ligger over råstofferne, og som skal fjernes inden råstofferne kan udnyttes.

Før det er muligt for at indvinde råstoffer på et areal, skal det udpeges som graveområde i regionens råstofplan. For at komme i betragtning til at blive udpeget som graveområde, skal det dokumenteres, at der er råstoffer på arealet. Det kan DMR hjælpe med ved at udføre en råstofkortlægning.

Hvordan undersøger man for råstoffer?

Råstofkortlægningen udføres ved at kombinere råstofboringer og geofysiske målinger og suppleret med laboratorieforsøg til at bedømme kvaliteten af råstofferne. DMR har erfaring med kortlægning og analyse af råstofkvaliteter og vi kan tilbyde en undersøgelsespakke med et højt detaljeringsniveau.

Forud for selve råstofkortlægningen gennemgås de eksisterende geologiske og geofysiske data for at udvælge hvilken undersøgelsesmetode, der i det aktuelle tilfælde vil være nødvendig og mest anvendelig til kortlægningen af råstofferne i området.

For mere info om vores geofysiske målemetoder, se link.

For mere info om laboratorieforsøg, se link.

Hvor stor er råstofmængden og hvor meget af den kan udnyttes?

For at en råstofforekomst kan udnyttes, skal det vurderes og beregnes, hvor stor en del af råstofforekomsten, som kan indvindes uden at komme i konflikt med andre arealinteresser. Det kan være byudvikling, infrastruktur, drikkevandsinteresser, kulturarvsarealer, beskyttede landskaber samt Natura2000- og andre beskyttede naturområder. Alt sammen forhold, der kan begrænse eller forhindre indvindingen af råstofferne og derfor kan være afgørende for om arealet kan udpeges som graveområde.

DMR kan screene for disse arealinteresser og beregne, hvor stor en del af råstofferne, der kan udnyttes uden at komme i konflikt med andre arealinteresser. Den del af råstofferne, som er begrænset af andre arealinteresser, vil ikke blive regnet med i den samlede råstofmængde.

Resultaterne af råstofkortlægningen vises på et kort, hvor de anvendte undersøgelsesmetoder og laboratorieforsøg samles sammen med en markering af hvor der er en råstofforekomst og i hvilken kvalitet.

Det hele samles i en rapport, som kan anvendes sammen med ansøgningen til regionen om at få arealet udpeget som graveområde.

Du kan læse mere i brochuren

Kontakt os, og vi kan hjælpe dig videre


Bettina M. Olsen
Kontorleder, cand.scient., geolog
+45 40 76 07 17
E-mail
Randi Warncke Nissen
Geotekniker, civilingeniør teknisk geologi
+45 25 50 55 49
E-mail