Bortskaffelse eller genanvendelse

Genanvendelse af jord - jordbortskaggelse - dmr.dk

Er det ikke muligt at genanvende al jorden på selve ejendommen, eller f.eks. den vejstrækning hvor jorden opgraves, er det ofte nødvendigt at bortskaffe overskudsjorden.

Bortskaffelse af ren eller næsten ren jord udgør i visse tilfælde et problem, da håndteringen af denne jord mange steder kan være forbundet med næsten lige så høje omkostninger, som bortskaffelse af forurenet jord.

Har man tid, og er der tale om større jordmængder er det oplagt, at undersøge om der er mulige genanvendelsesprojekter i området. Det er ofte kommuner, der står som igangsætter af genanvendelsesprojekter.

Ønsker man at gennemføre et genanvendelsesprojekt (jf. §19 i Miljøbeskyttelsesloven), er DMRs erfaring, at det er vigtigt at projektet velbeskrevet med et klart defineret formål. Det vil ligeledes ofte være nødvendigt at indhente en forhåndsgodkendelse af projektet fra Told & Skat for at sikre, at der ikke efterfølgende vil blive opkrævet affaldsafgift.

Det er ligeledes vigtigt, at man som jordmodtager forholder sig til, hvordan ulovlig deponering kan undgås, og om der er tilstrækkelig dokumentation for forureningsniveauet i den jord der modtages.

Kontakt os for rådgivning og tilbud på konkrete sager.