Høreundersøgelser

Høreundersøgelser

Det er et lovkrav, at medarbejdere, der er udsat for belastende støj, skal have tilbudt en høreundersøgelse.

Medarbejdere i støjbelastede jobs har risiko for høretab, hvis der ikke tages de fornødne forholdsregler. Et høretab kan give forskellige gener i dagligdagen som eksempelvis besvær med at følge med i snakken til møder, når flere snakker.  Beskeder kan misforstås og der kan opstå fejl, eller medarbejdere oplever, at måtte bede om at få noget gentaget for at forstå, hvad der bliver sagt. Man kan også have brug for at skrue højt op for lyden på tv og radio, hvilket kan være til gene for resten af familien.

Høreskadende støj kan give anledning til tinnitus og visse kemiske stoffer kan også skade øret.

Høreundersøgelse er et lovkrav

Ifølge Arbejdstilsynets støjbekendtgørelsen nr.63, skal medarbejdere, som over en arbejdsdag er udsat for et støjniveau, der overskrider 80 dB(A) eller spidsværdier på 135 dB(C), tilbydes en vejledende høreundersøgelse. Arbejdsgiveren skal ligeledes stille høreværn til rådighed.

Ved støjniveauer over 85 dB(A) eller ved spidsværdier over 137 dB(C) skal medarbejderne have adgang til en arbejdsmedicinsk høreundersøgelse. Her er der krav til brug af høreværn.

DMR tilbyder at gennemføre både den vejledende og den arbejdsmedicinske høretest. Vi foretager de nødvendige vurderinger og giver tilbagemelding til de enkelte medarbejdere og til virksomheden.

Medarbejderne og virksomheden får gennem høreundersøgelse og den lovpligtig støjkortlægning, et godt og brugbart redskab til at forebygge støj og høreskader.

Støj og akustik på arbejdspladsen

Støj påvirker arbejdsmiljøet på mange måder.  Der er bl.a. høreskadede støj og støj som kan virke forstyrrende og stressende på medarbejderne. 

De personer, der er udsat for støjen, kan blive trætte, få hovedpine og risikerer at få varige høreskader. 

Der er derfor mange fordele ved at få styr på støj på arbejdspladsen og reducere eventuelle støjgener, både for virksomheden som helhed og for den enkelte medarbejder.

Vi finder løsninger på støjproblematikker, uanset om det drejer sig om støj på kontoret eller støj i produktionen, og om problemet findes i lokalets akustik, ved arbejdsprocesser, maskiner, arbejdets organisering eller andet.

Vi foretager støjmålinger og vurderer, om de er over de gældende støjgrænser. Vi hjælper også med støjdæmpning og akustikregulering samt tilbyder lovpligtige høreundersøgelser.

Specialist


Lotte Bjerg Olesen
Afdelingsleder, arbejdsmiljørådgiver
+45 41 30 35 85
E-mail
Pia Laulund
Audiolog
Støj og akustik

+45 25 50 55 02
E-mail