Naturbeskyttede områder (Naturbeskyttelseslovens §3)

Naturbeskyttede områder (Naturbeskyttelseslovens §3)

I Danmark er en del af naturen beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3. Det drejer sig om fx søer,
moser, ferske enge, strandenge, heder, overdrev og vandløb. De naturbeskyttede områder svarer til
cirka 10% af Danmarks samlede areal. Områderne er beskyttede, hvis et område enkeltvis eller i sammenhæng med andre er større end 2.500 m2. Dog skal søer kun være større end 100 m2 for at være beskyttede, mens vandløb er udpegede og ikke betinget af størrelsen. Nogle naturområder er yderligere beskyttet af EU-direktiver, som du kan læse mere om her.

Et naturområde kan vokse både ind og ud af §3-beskyttelsen, hvilket betyder, at kommunernes registreringer af de beskyttede naturtyper kun er vejledende. Det er derfor vigtigt, hvis du ønsker at bygge eller i øvrigt ændre på din ejendom, at du er sikker på, at der ikke er §3 natur, som kan blive påvirket af planerne.

DMR har erfaring med at vurdere den fysiske tilstand af naturarealer, og kan kortlægge, om et areal er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3.

Opgaverne løses typisk i forbindelse med byggerier eller terrænreguleringer på landbrugsarealer, men kan også løses som en selvstændig opgave.

Hvis der er et naturbeskyttet område, som bliver påvirket, eller der er risiko for at det bliver det, så skal der søges om dispensation. Det er kommunerne som kan meddele dispensationen, og i nogle tilfælde vil det kræve, at der etableres erstatningsnatur for at kunne gennemføre projektet.

Rådgivningen omfatter f.eks. kortlægning af naturtyper, dialog med bygherre om eventuelle påvirkninger og udarbejdelse af dispensationsansøgning.

Desuden kan rådgivningen omfatte udpegning og forslag til erstatningsnatur, hvis det er nødvendigt for at det konkrete projekt kan gennemføres.

Kontakt os for rådgivning og konkrete tilbud.


Emilie Just Nielsen
Afdelingsleder, cand.scient., geograf
+45 40 76 06 27
E-mail