§8 ansøgning/tilladelse efter jordforureningsloven til byggeri på kortlagte ejendomme

§8 ansøgning/tilladelse efter jordforureningsloven

Lovgivningens formål er, at ændret arealanvendelsen eller udførelse af bygge- og anlægsarbejde på kortlagte arealer sker på en miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig måde, selvom arealet er forurenet eller kan være forurenet. Hvis arealet er fastlagt som indsatsområde af regionen, må bygge- og anlægsarbejdet ikke væsentligt fordyre eller umuliggøre regionens senere offentlige indsats overfor forureningen. Regionerne har typisk oplyst i kortlægningsbrevet, hvorvidt det kortlagte areal ligger i indsatsområde.

DMR bistår dagligt kunder med følgende:

 • afklare omfang, vilkår og udarbejde §8 ansøgninger,
 • gennemføre de nødvendige miljøundersøgelser, risikovurderinger og budgetsætte eventuelle indsatser,
 • udarbejdelse af udbudsmateriale og projektoptimerng af løsningsforslag,
 • arbejdsinstrukser, tilsyn og dokumentation for udført arbejder,
 • afrapportering til myndigheder for at opnå ibrugtagningstilladelse.

Kontakt os for rådgivning og konkrete tilbud.

Hvad er §8?

Ifølge Jordforureningslovens §8 skal bygherre ansøge om en §8 tilladelse, når der foretages gravearbejde og byggeri på de fleste kortlagte grunde. Tilladelsen kaldes en §8-tilladelse, da bestemmelsen står i Jordforureningslovens §8. Ansøgning om §8 tilladelsen sendes til den kommune, hvor aktiviteterne foretages, hvor ansøgningen skal indeholde så mange konkrete oplysninger som muligt om det kommende projekt.

Hvornår skal der ansøges?

Der kan være forskel på omfang og krav til §8 ansøgninger i de enkelte kommuner, ligesom der kan opleves forskelle i hvornår der stilles krav om §8 ansøgninger. I en række kommuner betinges §8 tilladelser ved alt gravearbejde som ledningsarbejder, fjernelse af tanke til etablering af regnvandsbassiner og andre tekniske installationer. Ved ansøgninger skelnes der mellem stk. 1 og stk. 2 i §8.

Du skal søge kommunen om tilladelse til ændringen efter §8, stk. 1 i Jordforureningsloven, hvis arealanvendelsen på et kortlagt areal ønskes ændret til:

 • bolig,
 • børneinstitution,
 • offentlig legeplads,
 • rekreativt område,
 • alment tilgængeligt område,
 • kolonihave, sommerhusgrund eller institution.

Du skal søge kommunen om en tilsvarende tilladelse til bygge- og anlægsarbejdet efter §8, stk. 2 i Jordforureningsloven, hvis du ønsker at udføre bygge- og anlægsarbejde på et kortlagt areal, der er fastlagt som indsatsområde af regionen eller/og anvendes til de oven for nævnte anvendelser.

Det kan gøre det både komplekst og uoverskueligt for bygherre, rådgivere og de udførende entreprenører.

DMR bistår dagligt med rådgivning inden for netop §8 ansøgninger.

Via vores 14 danske kontorer er vi tæt på de kommunale miljømyndigheder og regionen, og kender dermed de lokale ønsker, krav og procedurer på netop dit projekt.

Omfang af en §8 tilladelse varierer og tilpasses projektets omfang og det samme er tilfældet med omkostninger. En §8 ansøgning kan i bedste fald udføres for 6-10.000 kr. ex. moms, men kan også ved større projekter med behov for omfattende undersøgelser have et højt omkostningsniveau.

Proces og tidsplan

Når de kommunale miljømyndigheder har udarbejdet et udkast til en §8-tilladelse, sendes den til kommentering ved regionen, som typisk har op til 4 ugers sagsbehandlingstid. Herefter vurderes og indarbejdes regionens eventuelle kommentarer og udkastet sendes til grund- eller projektejeren. Ansøgeren får herefter typisk en frist til at kommentere udkastet, og først når ejeren har svaret vil den endelige §8-tilladelse træde i kraft. Det betyder i praksis, at der skal forventes fra ca. 8 uger før du får en §8-tilladelse.

DMR tilstræber at få ansøgninger afsendt rettidig, så der ikke sker forsinkelser i sagsbehandlingen. Såfremt ansøgningen ikke er fyldestgørende, sendes ansøgningen typisk retur med anmodning om supplerende oplysninger, hvorefter sagsbehandlingsprocessen starter forfra.

Hvad skal en §8 ansøgning typisk indeholde.

I de fleste kommuner er der en vejledende tjekliste til ansøgninger efter Jordforureningslovens §8 som følgende anvisning i Københavns Kommune:

Stamdata

 • Oplysninger om grundejer, bygherre og miljørådgiver (Navn og adresse. Kontaktpersons telefonnummer og e-mail).
 • Lokalitetens adresse, matrikelnummer og ejerlav.

Nuværende og tidligere anvendelse

 • Nuværende anvendelse: Bolig, erhverv, børneinstitution, skole, park/plads eller offentlig legeplads.
 • Fyldestgørende miljøhistorisk redegørelse af tidligere erhvervsaktiviteter og/eller opfyld/losseplads på matriklen – herunder angivelse af tidsperioder, håndtering af kemikalier, potentielle kilder og/eller beskrivelse af opfyldningen. Terræn, Geologi, grundvand og overfladevand.
 • Beskrivelse af geologiske og hydrogeologiske forhold på og omkring lokaliteten, herunder angivelse af grundvandsinteresser og indvindingsopland. Pejledata og strømningsretning skal fremgå.

Projektbeskrivelse (bygge- eller anlægsarbejde)

 • Beskrivelse af bygge- og anlægsarbejdet (udformning af terrændæk/gulvopbygning, rørføringer, kælder mm.).
 • Bygges der oven på forurenet jord?
 • Hvad sker der med nedgravede tanke og installationer?
 • Beskrivelse af grave- eller anlægsarbejde, hvilke dybde graves der til? Hvor graves der?
 • Ejendommens befæstelsesforhold efter afslutning af projektet skal beskrives og vises på en situationsplan.
 • Vedlæg tegninger og situationsplan over de kommende bygninger.

Ændring til følsom anvendelse i eksisterende bygninger

 • Beskrivelse af bygninger, hvor anvendelsen ændres (beliggenhed i forhold til forurening, byggeår, trappeopgang, kælder, nuværende og fremtidig rørføring, udformning af terrændæk/gulvopbygning. Beskrivelse af gulvets stand.
 • Er der følsom anvendelse af den nederste etage (kælder, stue)?
 • Har der været håndteret/anvendt forurenende stoffer i den eks. bygning (renseri, olietanke, trikar, kemikalier mm)?

Forureningsforhold

 • Forureningsstatus på grunden: ”V1”, ”V2”, ”V1og V2”, delvist kortlagt eller områdeklassificeret.
 • Efterlades der restforurening efter bygge-/anlægsarbejdet er afsluttet?
 • Beskrivelse af eksisterende/efterladt forurening, hvilke medier er der konstateret forurening i og er forureningen afgrænset horisontalt og vertikalt? Minimum to medier (jord/grundvand/poreluft) skal være undersøgt.
 • Undersøg og beskriv spredningsveje såsom kloakker, elevatorskakte, faldstammer, riste i terrændæk mm.
 • Er alle potentielle forureningskilder undersøgt? – og er der analyseret for alle relevante forureningskomponenter?

Afklaring af risiko

 • Er der risiko for kontakt med forurenet jord på ejendommen?
 • Er der risiko for afdampning af forurening til ude- og indeklima på ejendommen? (evt. JAGG-beregning)
 • Er der risiko for øget forurening af grundvandsressourcen? (evt. JAGG-beregning)
 • Er der risiko for øget forurening af overfladevand?

Afværgetiltag (forureningsfjernende og forureningsafskærende tiltag)

 • Hvilke tiltag skal der udføres på baggrund af forureningssituationen?
 • Beskriv omfanget af evt. afværgetiltag.
 • Beskriv etablering af evt. byggetekniske foranstaltninger for indeklimasikring (ventilation, membran mv.)
 • Giv forslag til analyser til dokumentation for, at forureningen er fjernet.
 • Skal der foretages monitorering efter afslutning af projektet? Vedlæg et forslag til plan for monitering.

Bilag

 • På situationsplanen indtegnes placering af tidligere, nuværende og evt. kommende bygninger inkl. rørføring, potentielle forureningskilder, herunder tanke, smøregrav mm. Af situationsplanen skal forureningsudbredelse, koncentrationsniveauer, undersøgelsespunkter (tidligere og nye), grundvandsstrømning ligeledes fremgå. Der skal være nordpil, målestok og matr.nr., adresse og dato på situationsplanen. Situationsplanerne kan opdeles til separate planer, men der skal være en samlet.
 • Borprofiler
 • Feltdataskemaer (poreluftsprøvetagning, indeklimamålinger og prøvetagning af vand herunder pejledtata mm.).
 • Analyserapporter
 • Beregninger for risikovurdering (JAGG – nyeste version).
 • tidligere forureningsundersøgelser.

Jylland og Fyn


Andreas H. Kristensen
Projektchef
Civilingeniør Ph.D

+45 40 76 06 68
E-mail

Sjælland


Jens-Ole Petersen
Kontorleder, markedsdirektør
Civilingeniør

+45 22 18 98 99
E-mail