Risiko for oversvømmelse

Klimatilpasningsplan, risiko for oversvømmelse - rådgivning

Vores GIS-medarbejdere kan udarbejde oversvømmelseskort for netop din ejendom. Du kan også selv tjekke risikoen for oversvømmelser i dit område via Miljø og Fødevareministeriet hjemmeside for klimatilpasningsplaner, også kaldet MiljøGIS. Du kan allerede ved at kigge på din ejendom og terrænet få en fornemmelse af forholdene: 

  • Lavninger: Når det regner kraftigt gennem lang tid, samles vand, der strømmer fra de højere jorder til de laveste. Forskellige farvenuancer viser blandt andet dybden af vandet
  • Strømmende vand: Ved kraftig nedbør, kan du se hvor på overfladen vandet vil løbe, når regnen bliver så kraftig, at den ikke kan nå at sive ned i jorden. På oversvømmelseskort vises dette via forskellige farver og hvor stort et areal vandet kommer tilstrømmende fra
  • Vandløb: Nærliggende vandløb med risiko for oversvømmelse.

Via styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, kan vi endvidere udarbejde ”Bluespot” kort for din ejendom eller dit byggeprojekt. Et Bluespot er en lavning i terrænet, og GIS-kortet vises hvor meget regn der skal falde for at lavningen bliver fyldt med vand. Beregningen og grafikken er teoretisk, da der ikke tages højde for kloakering eller nedsivning. Et bluespot ekstremregnskortet kan være værdifuld som et screeningsredskab og som led i en projektering og udvikling af nyt byggeri og anlæg.

Du kan tjekke risikoen for bl.a. oversvømmelser via hjemmesiden www.dingeo.dk eller kontakte os, og vi udarbejder mere detaljerede kort med oplysninger om risikoen på din ejendom. Ved en udvikling af din ejendom eller området, kan forholdene og dermed risikoen ændres. Det kan være ændringer i terrænforhold, befæstelse som fliser og asfalt. I vores rådgivning til dig, kan vi anvende programmet SCALGO Live Flood Risk, hvilket er den nationale platform til at arbejde med oversvømmelsesrisiko indenfor klimatilpasning, byplanlægning, beredskab og administration af vandløb. Med kortlægninger af oversvømmelsesrisiko fra hav, i lavninger og fra vandløb, får du hurtigt et overblik over den samlede oversvømmelsesrisiko på en ejendom, et område eller en hel kommune. Kortlægninger ajourføres løbende efterhånden som nye data bliver tilgængelige fra stat og kommuner.

Kontaktperson


Henrik Krogh
Ingeniør
+45 25 50 55 35
E-mail