Skybrudsplaner

Skybrudsplaner

En skybrudsplan er en strategisk plan, som kommuner, byer eller virksomheder udarbejder for at forberede sig på og håndtere kraftige regnskyl, der kan føre til oversvømmelser, også kendt som skybrud.

Skybrudsplanen beskriver den nuværende og fremtidige oversvømmelsesrisiko under skybrud. I fremtiden vil det regne mere og kraftigere grundet menneskeskabte klimaforandringer. Derfor er risikoen for oversvømmelser relateret til skybrud større i fremtiden i forhold til i dag.

Formålet med en skybrudsplan er at kortlægge og prioritere tiltag der mindsker de skader og udfordringer, som skybrud kan forårsage, herunder oversvømmelser af veje, boliger, erhvervsbygninger og kritisk infrastruktur som f.eks. kloaksystemer og elnet.

Skybrudsplaner kan indeholde en række forskellige tiltag, herunder:

  • Ændringer af skybrudsveje på terræn: Terrænreguleringer der medfører mere optimale skybrudsveje på terræn, herunder ændringer af kantsten, sænkning af veje med mere.
  • Etablering af skybrudsveje og skybrudskorridorer: Etablering af skybrudsveje og skybrudskorridorer, hvor overfladevand under større nedbørshændelser kan strømme gennem byen mod et egnet vandområde, f.eks. en sø eller en fjord.
  • Udpegning af skybrudsveje der skal fastholdes: Eksisterende skybrudsveje der skal opretholdes fremadrettet. Det kan f.eks. være veje, hvor der ikke må foretages terrænreguleringer, der er i modstrid med vejens funktion som skybrudsvej. Fartdæmpende foranstaltninger skal indtænkes med skybrudsveje kan opretholdes.
  • Optimalt serviceniveau på terræn: Beregning af det samfundsøkonomiske optimale serviceniveau for vand på terræn. Sammenholde skadesomkostninger med udgifter til at reducere risikoen for skader. Herved sikres at der ikke investeres for meget eller for lidt i skybrudssikring.
  • Udpegning af skybrudslommepakker: Udpegning af grønne arealer i byen, hvor midlertidig forsinkelse af skybrudsvand kan samtænkes med midlertidig magasinering af skybrudsvand på terræn.
  • Forbedring af afløbssystemer: Det kan omfatte udvidelse af kloaksystemer, etablering af større eller flere regnvandsbassiner, og forbedring af dræning på gader og i offentlige områder for at kunne håndtere større mængder vand.
  • Etablering af grønne områder: Grønne tage, regnbede, parker og vådområder kan absorbere regnvand og dermed reducere mængden af overfladevand, der skal håndteres af kloaksystemet.
  • Anvendelse af permeable materialer: I byområder kan brugen af permeable belægninger på parkeringspladser, fortove og pladser hjælpe med at lade regnvandet sive ned i jorden i stedet for at løbe afsted på overfladen.
  • Borgerinddragelse og oplysning: Informere og involvere borgerne i at forberede sig på skybrud, for eksempel ved at opsamle regnvand i tønder eller ved at etablere grønne områder på egen grund.
  • Beredskabsplaner: Udarbejdelse af nødplaner for håndtering af akutte oversvømmelser, herunder evakueringsplaner og strategier for at beskytte kritisk infrastruktur.

Formålet med disse tiltag er at sikre, at byer, samfund og virksomheder er bedre forberedt på de stadigt mere hyppige og intense regnskyl, som følge af klimaændringer, og at minimere de økonomiske og sociale konsekvenser af disse hændelser.

Skybrudsplanen kan indeholde en række løsningsforslag og forbedringstiltag samt økonomi og investeringsbehov, som kan sikre færre skadesomkostninger og reducerede gener under skybrud.

Et tiltag kan f.eks. være at hæve en kantsten, så overfladevand strømmer på veje i stedet for langs soklen af bygninger.

Nogle ændringer vil være oplagt at gennemføre med det samme. Andre bør samtænkes med fornyelse af veje og byudviklingsprojekter.

Det er oplagt at kigge på vandets historiske naturlige strømningsveje og vurdere om det er optimalt at genskabe eller genåbne strækninger eller hele vandløb.

Skybrudsplanen kan også udvides til en samlet strategisk plan for oversvømmelsessikring af et område, uanset kilden til oversvømmelse.

Kontakt gerne DMR for tilbud og rådgivning vedr. udarbejdelse af skybrudsplaner.


Charlotte Sinkbæk Schow
Civilingeniør, afdelingsleder
+45 40 50 01 22
E-mail