På byggepladser kan der optræde stærkt støjende arbejde, som:

  • nedrivning
  • ramning af spuns og pæle
  • og anvendelse af elektrisk håndværktøj.

I modsætning til støj fra trafik og industri optræder støj fra byggepladser typisk kun i en begrænset periode. Byggepladser etableres tit tæt på (eller i) eksisterende bebyggelser, hvor beboere kan opleve gener grundet høje støjniveauer.

DMR kan indgå og understøtte en konstruktiv håndtering og forebyggelse af støjgener og støjklager. I de fleste tilfælde vil støjen fra byggepladsen være luftbåren, men der kan også være tale om bygningstransmitteret støj.

Bygherre og dets rådgiver kan i projekterings- og udbudsfasen med fordel lade støjforanstaltninger indgå som en konkurrenceparameter. DMR anbefaler, at støjberegninger indgår aktivt i projekteringsfasen, hvor støjen fra de mest støjende aktiviteter vurderes på forhånd.

I forbindelse med VVM undersøgelser af større anlægsarbejder stilles der typisk myndighedskrav om, at der skal foretages vurdering af støjen fra anlægsfasen baseret på støjberegninger.

Senere i projektforløbet, inden opstart af anlægsarbejderne, tilbyder DMR mere detaljerede støjberegninger for de planlagte aktiviteter med eksempelvis en støjhandleplan.

DMR er praktikere, og vi kan sammen med projektets aktører identificere de mest kost-effektive løsninger til håndtering af støjforholdene i alt fra projektering og udbud til styring og kontrol af byggepladsen med en løbende dokumentation og kommunikation med myndigheder og områdets interessenter.

DMR kan hjælpe med ansøgning om byggetilladelser med VVM-screening inklusiv støj og øvrige miljøforhold samt bistå med rådgivning omkring støjvilkår og foranstaltninger, der kan tage hensyn til alle parter. Under projektets udførsel kan DMR bistå med målinger af støj og vibrationer på arbejdspladsen.

DMR har overblik over den relevante lovgivning. I Danmark regulerer kommunen typisk støjen fra bygge- og anlægsarbejder med en grænseværdi på 70 dB(A) i dagtimerne, med begrænsning af arbejdstiden og stiller støjvilkår og krav om støjdokumentation i byggetilladelsen. Kommunalbestyrelsen kan med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven give påbud om, at forureningen (her støjulemper) skal nedbringes, hvis støjgrænsen overskrides.

Kontakt gerne afdelingsleder Britt Tang Pedersen på btp@dmr.dk eller 24 97 22 87 hvis du har spørgsmål eller ønsker konkrete tilbud.