DMR kan bistå med rådgivning, målinger og beregninger inden for stort set alle typer støjforhold, herunder måling af støj fra virksomheder, vindmøller, tekniske installationer, trafikstøj, samt støj på arbejds­pladser og bygningsakustik. DMR samarbejder med de af Miljøstyrelsen godkendte referencelaboratorier for støjmålinger, hvilket sikrer og garanterer kvaliteten af de analyser, målinger m.v., som udføres.

Rådgivningen sker endvidere i et tæt samarbejde med relevante støjtekniske specialister og institutter.

DMR tilbyder målinger af lavfrekvent støj og infralyd i overensstemmelse med vejledning fra Miljøstyrelsen. Resultaterne af støjberegningerne vises typisk som støjkort, der viser, hvordan støjen fra en eller flere aktiviteter vil udbrede sig.

Når der udføres øjebliksmålinger af støjen fra byggepladser, er det essentielt at registrere, hvilke aktiviteter der finder sted under målingerne og driftssituationen for disse aktiviteter. Der tages hensyn til risikoen for refleksion mellem øvrige bygninger, dvs. støjen måles typisk som en frifeltsværdi.

DMR kan ligeledes tilbyde langtidsovervågning af støj eller vibrationer, fx bygge- og anlægsaktiviteter. Støjovervågning med permanente støjmålestationer kan anvendes til at følge det overordnede støjniveau fra byggepladsen.

Via 10 kontorer i Danmark, har DMR en decentral struktur med høj lokalkendskab og dagligt samarbejde med bl.a. relevante myndigheder. DMR er en kendt samarbejdspartner både lokalt, regionalt og nationalt. Firmaets mere end 100 medarbejdere er garant for høj faglighed og praktisk erfaring, som kan gøre en forskel på også dit projekt.

På eksempelvis bygge- og anlægsprojekter anbefaler DMR, at støjberegninger indgår aktivt i projekteringsfasen, hvor støjen fra de mest støjende aktiviteter vurderes på forhånd. I forbindelse med VVM undersøgelser af større anlægsarbejder stilles der typisk myndighedskrav om, at der skal foretages vurdering af støjen fra anlægsfasen baseret på støjberegninger. Resultaterne af støjberegningerne vises typisk som støjkort, der viser, hvordan støjen fra en eller flere aktiviteter vil udbrede sig fra byggepladsen. Senere i projektforløbet, inden opstart af anlægsarbejderne, tilbyder DMR mere detaljerede støjberegninger for de planlagte aktiviteter med eksempelvis en støjhåndteringsplan.

Grænseværdier for virksomheder

Der findes vejledende støjgrænser for de fleste typer af ekstern støj. Grænseværdierne udgør grundlaget for myndighedernes vurdering af støjforurening. De vejledende støjgrænser er almindeligvis fastlagt ud fra undersøgelser af store befolkningsgruppers opfattelse af støjen.

De vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder m.v. er omtalt i Miljøstyrelsens vejledning “Ekstern støj fra virksomheder”. Grænseværdierne bruges typisk i forbindelse med miljøgodkendelser og påbud, men kan også benyttes ved planlægning. Grænseværdier skelner mellem dagperiode, aftenperiode og natten.

Støj på arbejdspladser kombineres ofte med vores viden og rådgivning inden for industri- og arbejdsmiljø.