Det er først og fremmest ejerens ansvar at sikre, at en ejendom ikke er sundheds- og brandfarlig for personer, der bor eller opholder sig i den. Sundhedsfare kan opstå ved større skimmelangreb – typisk pga. opstigende grundfugt, mangelfuld vedligeholdelse af facader og tag eller forkert udførte renoveringer og ombygninger.

Efter byfornyelsesloven påhviler det kommunalbestyrelsen/byrådet at føre tilsyn med, at bygninger og boliger ikke er sundheds- eller brandfarlige. Såfremt der konstateres væsentlige skimmelsvampeangreb i lejeboliger, er det som udgangspunkt udlejeren, der har ansvaret for at sikre et godt indeklima. Skyldes skimmelangrebet beboers adfærd i boligen – f.eks. mangelfuld opvarmning eller udluftning – kan det dog i nogle tilfælde pålægges lejer, at fjerne skimmelangrebet med hjelm i lejeloven.

Det er i disse sager derfor vigtigt hurtigst muligt at få afklaret den bagvedliggende årsag til skimmelsvampeangrebet, så det kan blive fastlagt om det er udlejers eller lejers ansvar at udbedre skaderne.

Hvis der er ensartede skimmelsvampeangreb i flere lejligheder, eller der ligefrem er tale om et generelt problem for byggeriet er det vigtigt med en god og grundig information af lejerne omkring dels problemets årsag og omfang, dels de sundhedsmæssige aspekter omkring den konkrete skimmelsvampeforekomst. De sundhedsmæssige aspekter vil afhænge af en lang række faktorer, herunder angrebets omfang, hvilke skimmelsvampearter der er konstateret m.v.

Skimmelsvampe medfører ofte en utryghed hos beboeren, uanset om det er en almen boligudlejning eller privat boligudlejning. Det er derfor vigtigt med en klar kommunikation omkring tidshorisonten for fjernelsen af skimmelsvampeproblemet. Kendskab til lovgivning og regler på området er ligeledes vigtig – læs mere herom her: Kommunikation jura og lovgivning.

DMR tilstræber derfor, at vores rapporter er relativt letlæselige og forståelige, så der ikke bliver skabt en unødvendig utryghed på sagerne. Det er vores erfaring, at der ved en fagligt korrekt opgaveløsning, kombineret med en god og letforståelig kommunikation skabes mindst mulig usikkerhed og at risikoen for ”hovsa løsninger” minimeres.

DMR vil således gerne være kundens ambassadør i hele forløbet, herunder i forbindelse med kommunikationen med bygningens brugere, hvis kunden ønsker dette. DMRs uvildighed indebærer, at vi kan bistå med undersøgelser og rådgivning for alle kundegrupper – udlejere, lejere såvel som kommuner.