Krav til radonindhold i nybyggeri - dokumentation og måling

Her på siden kan du læse mere om kravene til radon i nybyggeri af boliger.

Opførelse af nye boliger er det omfattet af gældende bygningsreglement BR18, og særligt §332, som omhandler krav om en maksimal radonkoncentration i det færdige byggeri på 100 Bq/m3.

Målingen af radonindholdet for dokumentation af at kravet er overholdt, skal nøje følge anvisningerne i SBi-anvisning 270, særligt kapitel 6. Måleforløbet anbefales ligeledes hvis man ønsker en standardiseret måling for at kunne dokumentere radonniveauet, f.eks. ved ejendomshandel.

Det er vigtigt, at du får målt radonniveauet umiddelbart efter byggeriet er færdigt, som dokumentation på at entreprenøren har foretaget de nødvendige tiltag til sikring mod radon. Hvis radonniveauet er for højt, har entreprenøren som udgangspunkt ikke leveret et lovligt byggeri, og vedkommende skal således udføre de nødvendige tiltag. Du kan bestille dine målere her.

Målingen vil i mange sammenhænge virke som dokumentation for om byggeriet er lovligt eller ikke, og der er derfor en lang række kriterier for hvordan målingen skal udføres, for at den er retvisende og reproducerbar.

Herunder er opsummeret de væsentligste målebetingelser:

  • Målingen skal forløbe over minimum 60 dage i bygningens opvarmningssæson, mellem 1. oktober og 30. april, og må højest forløbe over 12 mdr. Bygningen skal være i normal drift i mindst ¾-del af måleperioden.
  • Ventilationsforholdene skal virke efter hensigten og som sædvanligt. Har bygningen mekanisk ventilation, skal den køre som normalt, og har bygningen naturlig ventilation (åbning af døre og vinduer, vægventiler og spjæld) skal udluftningen ske som sædvanligt.
  • Antallet af målere skal tilpasses følgende beskrivelse. I boliger måles i opholdsrum, som defineres som: soverum, stue og alrum, eventuelt suppleret med måling i rum, som er en del af det opvarmede etageareal, og som ofte benyttes af personer flere timer dagligt, fx rum indrettet til TV-stue, hobbyrum, hjemmearbejde, leg og spil.
    Er der fire opholdsrum eller færre på etagen, kan målinger betragtes som repræsentative, hvis de udføres i alle opholdsrum med konstruktioner mod jord. Er der flere opholdsrum end fire, skal der suppleres med måling i hver tredje af de ekstra opholdsrum. Har boligen kun ét opholdsrum, skal der opsættes mindst to målere i samme rum.
    I store opholdsrum, bør der foretages mindst én måling pr. 200 m2.
    På etager over rum med konstruktioner mod jord, bør der mindst foretages én måling pr. 200 m2, samt i opholdsrum.

Målepunkterne er skitseret herunder – Tabel 3, fra SBi-anvisning 270:

Bygningstype Mindste antal målere Rum hvor radon måles
Bolig i ét plan med terrændæk/kælder/krybekælder 4 4 opholdsrum
Bolig i to etager med terrændæk/kælder/krybekælder 4 3 opholdsrum i stueplan og et opholdsrum på 1. etage.
Bolig i ét plan med kælder godkendt til beboelse 4 2 opholdsrum i kælder og 2 opholdsrum i stueplan
Et-værelses bolig (åbent kontorlandskab) < 200 m2 over terrændæk/kælder/krybekælder 2 Et opholdsrum (radonmålere eventuelt placeret i samme punkt)
Et-værelses bolig (åbent kontorlandskab) på 600m2 over terrændæk/kælder/krybekælder 3 Et opholdsrum (radonmålere placeret jævnt fordelt i rummet)
10 kontorer med en reception over terrændæk/kælder/krybekælder (11 opholdsrum) 6 6 opholdsrum
Daginstution i ét plan med tre stuer (tre stuer, 2 puderum, fællesrum, personalerum og kontor) 5 5 opholdsrum

Målerne skal opsættes iht. en række udspecificerede krav. Illustration med disse krav er vist herunder, Figur 13, fra SBi-anvisning 270.

Følges de ovennævnte anbefalinger til valg af antal målere, og placeringen, så kan den estimerede årsmiddelværdi beregnes som dokumentation for at ombygningsreglementets krav overholdes.

Du kan bestille dine radonmålere her – DMR butik.

Ønsker du i stedet at Dansk Miljørådgivning skal forestå hele måleprocessen, så kontakt os for uforpligtende tilbud.

Kontaktperson


Ronni Dreier Jørgensen
Fagchef
Diplomingeniør

+45 40 76 07 23
E-mail