Radon i arbejdsmiljøet

Radon i arbejdsmiljøet - krav, dokumentation, rådgivning

Det må ikke være sundhedsskadeligt at gå på arbejde – og det gælder også når det handler om radon i indeklimaet.

Alle arbejdspladser i Danmark er derfor udpeget til at være omfattet af det nationale referenceniveau på 100 Bq/m3, hvilket betyder, at radonniveauet på alle arbejdspladser i bygninger, uagtet bygningens opførelsestidspunkt, ikke må være over 100 Bq/m3.

Det er arbejdsgiverens ansvar at lovgivningen opfyldes.

Du kan læse loven her.

Til loven er der udarbejdet flere bekendtgørelse, den mest relevante mht. radon kan læses her. Det er særlig § 97 som er relevant.

Der er krav til hvordan en radonmåling skal udføres for at den kan danne grundlag for dokumentation på at kravet er overholdt. Målingen bør derfor kun udføres af fagfolk med den rigtige kompetence, erfaring og måleudstyr.

DMR er i besiddelse af kompetencen og det rette måleudstyr for at udføre disse målinger.

Private arbejdspladser

De private arbejdspladser omhandler ofte butikker, kontorfaciliteter med tilhørende produktions- og lagerfaciliteter.

Ved en radonmåling i en sådan bygningsmasse, er første skridt at få defineret egentlige opholdsrum, og derudfra få fastlagt et måleprogram med valg af måleudstyr, som vil give det mest retvisende resultat. Oftest vil målingen blive udført med en kombination af elektroniske radon målere og sporfilmsdosimetre, for netop at fastslå radonniveauet i brugstiden.

Kommuner

Den kommunaltejede bygningsmasse består ofte af en lang række arbejdspladser og udlejningsboliger, herunder plejehjem, døgninstitutioner og lignende, så foruden et hensyn til de ansatte, er der et hensyn til beboere og brugerne af bygningerne.

I mange tilfælde vil der desuden være tale om, at bygningsmassen på samme adresse er sammensat af bygninger med forskellige opførelsestidspunkter, og derfor med forskellig byggeskik og tekniske installationer.

I sådanne sager er det vigtigt, at der fra starten af er korrekt faglig styring af forløbet og gennemførelse af undersøgelser. DMR har stor erfaring i sådanne komplekse måleforløb.

Vær opmærksom på, at kommuner kan opnå 50% statsrefusion på radonmåling og rådgivning via lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Boligforeninger

For boligforeninger gælder en blanding af reglerne, idet en boligforening både er omfattet af reglerne for arbejdspladser, og for boliger.

Ofte vil den største del af bygningsmasse i en boligforening være opført før 2010, hvorfor der ikke er et egentligt lovkrav til radonniveauet i boligerne, men kun en anbefaling. Foruden kravet eller anbefalingen til boligerne, vil der også være et krav for de lokaler som anvendes til boligforeningens ansatte.

Vi oplever desuden ofte, at ønsket om radonmåling opstår direkte fra beboerne, som ønsker radonmålingen udført af sundhedsmæssige årsager. 

For en boligforening handler det derfor om, at få fastlagt formålet med målingen.

DMR har bistået mange boligforeninger i sådanne måleforløb.

For at sikre korrekte målinger baseres vores arbejde på internationale standarder i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, hvor analysearbejde udføres af målelaboratorier med veluddannede medarbejdere og dokumenterede arbejdsprocedurer. Vi har fokus på, at måleudstyr opsættes og anvendes korrekt, så der opnås retvisende radonmålinger i din bygning.

DMR er også autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Kontakt os for uforpligtende drøftelse af radonmåling i jeres bygningsmasse. Der er endvidere mulighed for kursus/temadag omkring radon for relevante medarbejdere – Link.

Kontaktperson


Ronni Dreier Jørgensen
Kontorleder, fagchef
Diplomingeniør

+45 40 76 07 23
E-mail