Ca. 100 virksomheder i Danmark er omfattet af BAT-konklusionerne for de store affaldsbehandlingsanlæg, der blev offentliggjort den 17. august 2018. (BAT-konklusioner for affaldsbranchen findes her.)

Vedtagelsen af BAT-konklusioner for affaldsbranchen betyder, at de berørte virksomheder skal have revurderet deres godkendelser og efterleve de nye BAT-vilkår inden for 4 år, dvs. senest den 17. august 2022. Det betyder derfor også, at disse virksomheder skal have indført og idriftsat et miljøledelsessystem (BAT 1) senest den 17. august 2022.

Det kan tage 1-2 år at opbygge og implementere et miljøledelsessystem, så det er på tide at komme i gang.

Miljøledelse er en fortløbende proces, der grundlæggende handler om at sætte sit miljøarbejde i system, og det indebærer bl.a., at virksomheden løbende:

  • kortlægger og registrerer sine miljøforhold
  • formulerer en miljøpolitik
  • fastsætter et ambitionsniveau i form af miljømål
  • udarbejder handlingsplaner for, hvordan og hvornår målene skal nås
  • evaluerer miljøarbejdet og om nødvendigt foretager justeringer af mål og handlingsplaner.
Oversigt over faserne i et årshjul for miljøledelse. De seks knapper på årshjulet indikerer de opmærksomheder, der er i forhold til opbygning og vedligeholdelse af miljøledelsessystemet.

Virksomheder, der har indført miljøledelse, signalerer til omverdenen, at de har styr på deres miljøpåvirkninger. Samtidig kan der være økonomiske gevinster at hente ved at indføre miljøledelse. Der kan f.eks. være store besparelser at hente i virksomhedens energi- og vandforbrug.

Det er ikke en forudsætning, at en virksomhed følger en bestemt standard eller lader sig certificere, for at kunne opfylde BAT-konklusionen. Kravet er, at man indfører og følger et ledelsessystem, og udfordringen for mange ligger i at udarbejde og implementere miljøledelsessystemet.

Dansk Miljørådgivning A/S hjælper virksomheders ledelse og medarbejdere med at udarbejde et miljøledelsessystem, der opfylder BAT-konklusionen.

Kontakt os for at høre nærmere.

DMR er selv certificeret efter ISO 14001, 9001, 45001 og DS49001.