Regnvandsnedsivning på din grund

Regnvandsnedsivning -undersøgelse og rådgivning

I mange kommuner skal der som udgangspunkt nedsives. Der stilles krav om infiltrationsforsøg og pejling af vandstanden i minimum 3 filtersatte boringer i Aarhus Kommune. Ved geotekniske undersøgelser er boringerne netop filtersatte, og kan derfor med fordel anvendes og kombineres med nedsivningsforsøg.

Du skal lave en nedsivningstest for at undersøge jordens evne til at nedsive regnvand på din grund.

For at opnå den bedste nedsivning fra dit anlæg, skal der være mindst 1-2 m fra bunden af anlægget til grundvandet. Det kan derfor være nødvendigt med manuelle eller automatiske grundvandspejlinger. Grundvandsstanden er normalt højest i perioden februar til april. Ved vores undersøgelser måler vi vandspejlet og tager hensyn til variationen i vandspejlet over året. Vi udfører typisk mindst en geoteknisk boring på din grund, hvor boringen filtersættes med pejlerør, og følger naturligvis krav og anvisninger i netop din kommune.

Nedsivning på overflader som græs

Ved nedsivning af regnvand i et regnbed, i en grøft, direkte på græsplænen eller via andre overflader, som vandet kan trænge igennem (såkaldte permeable belægninger), måles nedsivningsevnen på overfladen. Vi anvender, og anbefaler, dobbelt ringinfiltrometer fra det hollandske firma Eijkelkamp og projekterer herefter nedsivningsanlægget. Nedsivningsforsøget udføres i testområder på ca. 1 m2, hvor de øverste 5 cm jord er fjernet.  Der anbefales generelt min. tre forsøg per ejendom (op til ca. 1.200 kvm).

Nedsivning i jord via faskiner

Ved etablering af faskiner til håndtering af regnvand måles nedsivningsevnen i jorden fra 0,5 m u.t. I Rør-centrets vejledning anbefales et hul på ca. 75 cm x 75 cm med en dybde på 30 cm. I hullet på 75 cm x 75 cm etableres et såkaldt prøvehul på 25 cm x 25 cm og mindst 30 cm dybt, hvor nedsivningstestene udføres. Jordlagene skal mættes inden retvisende nedsivningshastigheder kan måles. Der anbefales generelt minimum tre forsøg per ejendom (op til ca. 1.200 kvm).

Nedsivning, udstykninger

Vi bistår projektudviklere med kombinerede geoteknik, miljø og nedsivningsforsøg. I eksempelvis Kolding Kommune anvendes typisk et nedsivningsareal på 1,0mx1,0mx1,2m, hvilket er større end Rørcentrets anvisning. Resultatet er dog en repræsentativ kortlægning af nedsivningspotentialet i de enkelte delområder.

Testen udføres med minigraver, palletanke med vand og en forsøgsperiode fra 30 min. hvor nedsivnings-hastigheden i vandfyldte jordlag bestemmes. Data indgår i vurdering af løsningsmuligheder og krav til LAR-løsninger i forbindelse med lokalplan og kravene til de kommende byggerier. Ved ringe nedsivningsforhold begrænses LAR-løsninger til fordampning og afledning via grøfter, bassiner og kanaler, grønne tage og regnbede.

Lokalkendskab – en fordel

Et godt kendskab til de lokale geologiske forhold er en god forudsætning for at vurdere muligheden for nedsivning. Via vores lokale kontorer har vi lokalkendskab og fagspecialister i også dit lokalområde.

Hvor stort skal anlægget være?

Anlægget skal være dimensioneret til at kunne håndtere en 10-års regnhændelse og med en given sikkerhedsfaktor. Du kan finde regneark til dimensionering på nettet som LAR i Danmark.

Du har typisk brug for følgende oplysninger i beregningerne:

  • Hvor stort et areal der skal afledes vand fra
  • Gentagelsesperioden skal sættes til 10 år (antal år mellem større skybrud)
  • Resultatet af nedsivningstesten (synketid og synkeafstand cm/min)
  • Hvilken type nedsivningsanlæg du ønsker at etablere
  • Når du har foretaget en beregning, kan du gemme oplysningerne om nedsivningsanlæggets størrelse og sende det sammen med din ansøgning om tilladelse til nedsivning.

Hvis det er tørt i længere perioder, bør det givetvis være muligt at fylde tanken efter med drikkevand. Det er ikke tilladt at have en direkte forbindelse mellem regnvandssystemet og drikkevandssystemet.

For at sikre, at der ikke er en direkte forbindelse, kan man have en vandhane som ender over en tragt, der ender i regnvandsbeholderen. Der skal være min. 2 cm mellem tragtens ende og den højeste vandstand i tanken. Man kan etablere et system, en påfyldningscisterne, som automatisk starter, når anlægget er ved at være tømt.

Kontakt os, og vi kan give dig et overblik og hjælpe dig videre

Vores geoteknikere og ingeniører kan hjælpe dig videre, hvis du overvejer at nedsive, fordampe eller anvende regnvandet lokalt på din ejendom, enten ved at etablere faskine, regnvandsbed, bassiner, underjordiske regnvandskassetter, grønne tage eller lade regnvandet nedsive direkte fra terræn.

Nederst på denne side kan du vælge at sende en kort besked til os omkring dine spørgsmål og ønsker, og vi kontakter dig snarest. Under fanen ”kontakt” kan du tilsvarende få kontaktoplysningerne til dit lokale DMR-kontor.

Vi kan altid kontaktes for et gratis råd, sparring og snak om netop dit spørgsmål eller projekt, ligesom du kan få et uforpligtende tilbud på rådgivning, projektstyring, analyser og entreprenørarbejder og koordinering med forsikring, myndigheder etc.

Kontaktperson


Henrik Krogh
Ingeniør
+45 25 50 55 35
E-mail