Miljøledelse af virksomheder

Miljøledelse og miljøledelsessystem, 14001, miljørådgivning

DMR agerer som ekstern miljøafdeling/specialist for en række virksomheder, ligesom vi understøtter og supplerer interne miljøansvarlige i danske virksomheder. Ofte er der tale om rådgivning ved nye myndighedskrav, ansøgninger om miljøgodkendelse og spildevandstilladelser (både tilslutningstilladelser og udledningstilladelser), OML-beregninger, VVM-screeninger og ønske/krav om miljøledelse.

Miljøledelse, affaldsbehandlingsanlæg

Ca. 300 virksomheder i Danmark er omfattet af BAT-konklusionerne for de store affaldsbehandlingsanlæg, der blev offentliggjort den 17. august 2018. (BAT-konklusioner for affaldsbranchen findes her.)

Vedtagelse af BAT-konklusioner for affaldsbranchen betyder, at de berørte virksomheder skal have revurderet deres godkendelser og efterleve de nye BAT-vilkår inden for 4 år, dvs. senest den 17. august 2022. Det betyder derfor også, at disse virksomheder skal have indført og idriftsat et miljøledelsessystem (BAT 1) senest den 17. august 2022. Det kan tage 1 til 2 år at opbygge og implementere et miljøledelsessystem, så det er på tide at komme i gang.

Miljøledelse er en fortløbende proces, der grundlæggende handler om at sætte sit miljøarbejde i system, og det indebærer bl.a., at virksomheden løbende:

  • kortlægger og registrerer sine miljøforhold,
  • formulerer en miljøpolitik,
  • fastsætter et ambitionsniveau i form af miljømål,
  • udarbejder handlingsplaner for, hvordan og hvornår målene skal nås,
  • evaluerer miljøarbejdet og om nødvendigt foretager justeringer af mål og handlingsplaner.

Virksomheder med miljøledelse, kan både internt og eksternt dokumenterer indsatsen. Samtidig kan der være økonomiske gevinster ved en miljøledelse i forhold til bl.a. virksomhedens energi- og vandforbrug.

Det er ikke en forudsætning, at en virksomhed følger en bestemt standard eller lader sig certificere, for at kunne opfylde BAT-konklusionen. Kravet er, at man indfører og følger et ledelsessystem, og udfordringen for mange ligger i at udarbejde og implementere miljøledelsessystemet.

Vi hjælper virksomheders ledelse og medarbejdere med at udarbejde deres eget miljøledelsessystem, der opfylder BAT-konklusionen. Kontakt os gerne for at høre nærmere. Vi rådgiver typisk om alle forhold i forløbet af et projekt lige fra planlægningsfasen og til de nødvendige tilladelser efter eksempelvis miljøbeskyttelsesloven er på plads. Alt afhængig af virksomhedens karakter og placering kan der også blive tale om tilladelser efter råstofloven, naturfredningsloven m.fl. DMR er selv certificeret efter ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001 og ISO 26000/DS49001.

Jylland / Fyn


Rikke-Louise Bøgeskov Hyttel
Afdelingsleder, industrimiljø
Civilingeniør

+45 25 50 55 55
E-mail

Sjælland

Nothing found