Lokal Afledning af Regnvand (LAR)

Lokal Afledning af Regnvand (LAR). Dimensionering og rådgivning

Selvom det danske kloaknet udbygges for milliarder, vil fremtiden forventelig byde på endnu mere regn og risiko for oversvømmelser. Løsningen kan være bl.a. mere lavteknologiske, robuste og fleksible løsninger, hvor vi håndterer regnvandet decentral, dvs. på eksempelvis din egen grund. I bybilledet tænkes vand ind som et aktiv, hvor det revitaliserer byens landskab ved åbne kanaler, bassiner, regnvandsbede o.lign. Tilsvarende ændres områder med asfalt og fliser til permeable overflader, hvor vand kan nedsive eller opsamles i bassiner over og under jorden.

Vi har geoteknikere og ingeniører der vurderer, om din ejendom er velegnet til både opsamling af regnvand og nedsivning. Vi udnytter eksisterende data om boringer i området, ligesom vi etablerer nye geotekniske boringer på din grund, hvor jordlagene til eksempelvis 5 meter under terræn undersøges og vi måler vandspejlet. Tilsvarende kan der udføres nedsivningstest, hvor vi netop tester den reelle nedsivning af vand på din grund. Vi kan rådgive dig, hvis ud selv vil udføre testene. Du kan ofte på kommunens hjemmeside eller Teknologisk Institut finde en simpel vejledning i, hvorledes du selv udfører infiltrationstest.

Frakobling af regnvand fra kloakken til nedsivning i haven kan være både en billig og en dyr løsning. Prisen afhænger af, hvordan det eksisterende kloaksystem ved huset er lavet. Det er derfor vigtigt tidligt i processen at få en rådgiver/kloakmester til at vurdere økonomien i at afkoble regnvandet, inden projektet starter.   

I nogen områder kan du få tilbagebetalt dele af dit tilslutningsbidrag, hvis du afkobler regnvandet på din grund fra kloakken. Det betyder, at du kan få tilbagebetalt eksempelvis ca. 23.000 kr. fra kloakforsyningen (beløbet reguleres årligt). Vi kan hjælpe dig med at undersøge, om muligheden for tilbagebetaling gælder i dit område. Kontakt os via kontaktformularen nederst på denne side, og få et tilbud fra os.

Vi har følgende råd, hvis du overvejer en håndtering af regnvand:

  1. Undersøg i kommunens miljøafdeling og i kloakforsyningen, om der er mulighed for at få tilslutningsbidraget tilbage, og hvad der skal til, for at få tilbagebetaling
  2. Indtegn mulige placeringer af anlægget på grunden og vurdér hvor vandet vil løbe hen, når anlægget bliver oversvømmet af et skybrud, se bl.a. vores side om oversvømmelseskort
  3. Vær opmærksom på afpropning af kloakken
  4. Vurdér, om din grund er egnet til nedsivning, test jordens infiltrationsevne, og beslut hvilken type af anlæg, der skal etableres, og dimensioner anlægget (opsamling med eventuel nedsivning og genanvendelse)
  5. Dimensionerer efter kommunens anvisninger, herunder klimafaktor (1,1) og gentagelsesperiode
  6. Ansøg kommunen om nedsivningstilladelse og afvent godkendelse
  7. Ansøg forsyningen om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag, hvis dette er en mulighed
  8. Etabler anlægget og afprop kloakken. Vær opmærksom på, at kun en autoriseret kloakmester må afproppe kloakken.
  9. Husk at passe anlægget – rense tagrender, tømme sandfang osv.

Som husejer er det dit ansvar, at nedløbsrør, tagrender, brønde og kloakker på din grund fungerer, så regnvandet bliver ledt væk. Et grønt tag, en faskine eller en regnvandstank kan være løsningen, hvor du samtidig kan få økonomisk tilskud og refusion.

Der er mange løsningsmuligheder, regler og procedurer der skal følges, inden du i praksis kan etablere et nedsivningsanlæg på din ejendom. Vi kan hjælpe dig med jordbundsundersøgelse, infiltrationstest, snakke med kommune og ansøgning om tilskud/refusion til indhentning af tilbud ved autoriserede kloakmestre og tilsyn med etablering af faskine, beholdere osv.

Vi kan med andre ord rådgive dig fra start til slut eller i det omfang du har brug for gode råd og teknisk rådgivning om krav og regler. Eksempelvis skal anlægget sikres mod skel og overholde en respektafstand på 25m til drikkevandsboringer, sø, hav og vandløb. Tilsvarende er der krav om en afstand på minimum 2 m til skel, bygninger og 5 m fra beboelser for bl.a. at minimere risikoen for fugtskader.   

Herunder er et par udvalgte links til hjemmesider, hvor du også kan læse mere om håndtering af regnvand.

Lokal Afledning af Regnvand i Danmark er en hjemmeside etableret af Teknologisk Institut indeholdende metoder og anvisninger, informationsmateriale, lovgivning og tilladelser og praktiske erfaringer.

Klimatilpasning.dk er en hjemmeside forankret i Miljøstyrelsen og sker i et tværgående samarbejde med en række ministerier, styrelser og interessenter, herunder Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.

Informationen henvender sig til både borgere, kommuner og erhvervsliv. Det er muligt at finde information om den nyeste forskning og udvikling inden for klimatilpasning i og uden for Danmark. Portalen indeholder desuden nyheder om klimatilpasning og en række konkrete eksempler på tilpasning og teknologiske løsninger. På portalen er der også grafisk præsenterede klimadata og information om regionale klimaforandringer i Danmark. Portalen indeholder desuden interaktive værktøjer. KLIKOVAND er et netværk for kommuner og forsyningsselskaber. KLIKOVAND har fokus på at opnå konkrete handlinger og resultater både for parterne og for det omkringliggende samfund. På hjemmesiden er der en teknisk værktøjskasse, projekteksempler og gode brochurer om klimaløsninger.

Kontaktperson


Henrik Krogh
Ingeniør
+45 25 50 55 35
E-mail