Genbrug regnvand (LUR)

Genbrug regnvand (LUR) - dimensionering og rådgivning

Lokal Udnyttelse af Regnvand (LUR) er en fælles betegnelse for, når regnvand udnyttes og genbruges i toiletter, bilvask og vanding. Regnvand er selvfølgelig velegnet til at vande blomster, buske og krukker i haven og potteplanter indendørs. Regnvand indeholder typisk mindre kalk end hanevand, hvilket er en fordel for mange af havens planter. Af same grund slipper du også for kalkrander på potteplanternes blade og på urtepotterne, når du vander med regnvand.

Tilsvarende behøver du ikke at bruge rent drikkevand fra vandhanen til eksempelvis toiletskylning, vasketøj, og bilvask. Ved at opsamle regnvand i underjordiske regnvandskassetter er det en gratis ressource.  

Ifølge By- og Boligministeriet, Sundhedsstyrelsen og Miljøstyrelsen er der ikke en nævneværdig sundhedsmæssig risiko ved anvendelse af opsamlet regnvand til hverken toiletskyld eller tøjvask. Hvis du vil bruge regnvand til toiletskylning og tøjvask, har du ud over selve regnvandsopsamlingen brug for et filter- og pumpeanlæg, strøm, vandmåler og en teknisk tilkobling af anlægget. Alle installationer skal overholde, normer og standarder for installationer til vand samt tilsluttes af autoriserede fagfolk og overholde gældende reglementer og anvisninger.

Toiletskylning

I private boliger er det tilladt at installere et regnvandsanlæg, og dermed få mulighed for at anvende regnvand til toiletskyl og tøjvask, uden at søge myndighederne om lov. Det betinger, at du opfylder kravene i bl.a. bygningsreglementet og tilslutning af installationer sker ved autoriserede VVS-installatør. Din lokale vandforsyning skal typisk også informeres via en anmeldelse.

Ved nybyggeri og etageejendomme, skal du søge om tilladelse hos kommunen, før du kan installere et regnvandsanlæg. Du kan kontakte os for hjælp og vi sikrer et overblik og de nødvendige tilladelser, ideer til tekniske løsninger og indhentning af tilbud ved installatører. Vi sikrer at arbejder udføres i henhold til gældende krav som bygningsreglementet og Rørcenters-anvisninger.

Statistisk bruger en typisk familie med to voksne og to børn årligt 21.000 liter drikkevand til toiletskyl. At bruge regnvand til toiletskyl opfattes af mange som en sund fornuft, og en lavpraktisk måde at tage hensyn til klimaet i sin hverdag.

Af praktiske fordele vil du typisk slippe for kalkaflejringer i toilettet, fordi regnvand ikke indeholder så meget kalk som vandhanevand. Da skidt gerne sætter sig fast i kalkaflejringer, bør det også være lettere at holde toiletkummen ren, og ideelt set have behov for mindre rengøringsmiddel og kalkfjerner.

Tøjvask

En typisk familie med to voksne og to børn bruger typisk 18.000 liter drikkevand om året til tøjvask. Igen er et lavere indhold af kalk i vandet fordelagtig, hvis regnvand bruges i vaskemaskinen. Det kun autoriserede VVS-installatører, der må lave arbejdet, når det drejer sig om vandinstallationer i bygninger, ligesom det er en autoriseret kloakmester, der skal udføre eventuel afløbsarbejdet i jorden.

Som ved toiletskyl kan der erfaringsmæssigt spares på vaskemidlet og den mindre kalk øger typisk vaskemaskinens levetid.

Bilvask

Regnvand kan uden problemer bruges til at vaske bil i, hvor du slipper også for kalkstriber på bilen. Dit anlæg etableres med pumpe, så det kan pumpes ind i huset, men også bruges i haven og til bilvask. Pumpen kan starte automatisk, hvis du skyller ud i toilettet, eller vaskemaskinen begynder at tage vand ind. Desuden kan styrekassen monteres med en automatisk funktion, der sørger for, at vandet automatisk tappes fra den almindelige vandledning, hvis regnvandstanken er tom. Anlæg kan også etableres med en dykpumpe, som placeres nede i selve tanken.

Køkkenhaven

I køkkenhaven kan du ifølge Sundhedsstyrelsen roligt bruge regnvand til grøntsager, som skal koges, før du spiser dem. Og du kan også sagtens bruge regnvand til tomat- og agurkeplanterne i drivhuset, hvis planterne suger vandet op nedefra, uden at regnvandet kommer i direkte kontakt med grøntsagerne. Ved vanding af jordbær, salat og andre bladgrøntsager, som spises rå, bør du være forsigtig og opmærksom på risikoen for indhold af bakterier i regnvandet.

ADVARSEL: Brug ikke regnvand til:

  • Som drikkevand, da det kan være forurenet med fx skidt, fugleklatter og lign. fra taget.
  • Badning og soppebassiner. Af samme grund som ovenfor bør du heller ikke bruge regnvand til badning, især ikke af småbørn, som kan komme til at sluge det. Du bør heller ikke bruge regnvand i børnenes soppebassin.
  • Zink og kobbertage: Hvis dit hus har tag af zink eller kobber, bør du ikke genbruge vandet til køkkenhaven, da koncentrationen af zink og kobber i vandet ofte vil være højere end de tilladte grænseværdier. Især vand fra kobbertage er kraftigt utilrådeligt at anvende – det samme gælder, hvis du har tagrender og nedløbsrør af kobber. Vi kan altid tage vandprøver til analyse og for netop dit tag og regnvand tjekket.
  • Asbestholdigt eternittag: Hvis dit hus har et gammelt eternittag fra før 1988, kan der være asbest i tagpladerne. Du bør ikke opsamle regnvand fra eternittage, hvis tagpladerne er ved at være udtjente, dvs. er begyndt at forvitre. Bemærk, at asbest ikke er giftigt, men ved indånding af fibrene kan det give asbestose. Læs mere på denne DMR-side.
  • Tagpaptag: Ved både gamle og nye tagpaptage frarådes generelt en opsamling og genanvendelse af regnvand grundet afsmitning og udvaskning af miljøfremmede stoffer.
  • Blyinddækninger på taget: Blyinddækninger omkring tagvinduer, skorstene og lign. på ældre tage kan afgive små mængder bly til regnvandet. Bly er et sundhedsskadeligt tungmetal, men også her er mængderne så små, at regnvandet kan bruges i køkkenhaven. Fra 2002 blev det forbudt at lave blyinddækninger på nye huse. Læs mere om miljøscreening af byggematerialer her.
  • Vand fra veje og parkeringsarealer bør genbruges med omtanke, da det kan være forurenet af bilernes udstødning, olietab og rester fra bildæk, asfalt og lign.

Kontaktperson


Henrik Krogh
Ingeniør
+45 25 50 55 35
E-mail